بررسی شیوع اختلال بیش فعالی، کمبود توجه و تمرکز در کودکان 6 ساله شهر یزد

نویسندگان

  • اخوان کرباسی, صدیقه
  • صدر بافقی, مهدخت
  • فلاح, راضیه
  • گلستان, مطهره
چکیده مقاله:

Introduction: Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common psychiatric disorder in school age children and has a negative effect on the individual’s general functions. The purpose of this study was to estimate the prevalence of ADHD in preschool 6 year old children in Yazd in 2005 and the influence of gender, birth weight, birth order and parental education on ADHD. Methods: 400 preschool children including 200 boys and 200 girls were selected randomly through sampling method and the data of the cross sectional research was collected via compiled questionnaires based on the DSM-IV criteria and interview of parents. Data of this investigation was analyzed and evaluated using SPSS: 11.5 software. Results: The results showed that general prevalence of ADHD was 16/3% and more in boys (19/5%) than girls (13%). Most of the parents of the affected children were illiterate or uneducated. There was no statistically significant relationship between gender, birth weight, order and ADHD frequency. Conclusion: In view of the high prevalence of ADHD among children in Yazd and its undesirable outcome, it is recommended to have a preventive mental health program for screening and treatment.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر موسیقی درمانی بر پرخاشگری، علایم بیش فعالی و کمبود توجه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی

اختلال نقص توجه – بیش فعالی بیماری نسبتا شایعی در بین کودکان می باشد که با نشانه‌های پرخاشگری، بیش فعالی، اضطراب و کمبود توجه همراه می‌باشد. با توجه به اثرات جانبی داروهایی که برای درمان این اختلال استفاده می‌شود، این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی درمانی بر بهبود نشانه‌های این اختلال انجام گرفته است. این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بر روی 20 کودک ایرانی با ا...

متن کامل

مقایسه الگوهای تعامل والدین در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی با گروه کنترل

Introduction: Communicational patterns of the parents can either positively or negatively influence children's personality. Parenting manner has long-term effects on behavior, function, expectations and eventually people's future personality. This study investigates parental interaction patterns in children with attention deficit- hyperactive disorder. Methods :In this study, 50 male children...

متن کامل

رابطه بین مصرف متیل فنیدات و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بیش فعالی

Objective : The aim of this study was to examine the relationship between time use methylphenidate and anxiety in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Metod: In this cross-sectional study was investigated 32 children (ages 8–12) with ADHD in tree groups1- non medication , 2-short-term use methylphenidate(1-3 month) and long-term use of this medication(more of 3 month)...

متن کامل

شیوع اختلال بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس در سال ۱۳۸۸

مقدمه: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی (adhd)، اختلالی است که در اوایل کودکی و با علائمی مثل بیش فعالی، تکانشگری و یا بی توجهی ظاهر می شود و این علائم بر روی کارکرد مبتلایان تأثیر می گذارد. با توجه به این که در نقاط مختلف جهان شیوع متفاوتی گزارش شده است و دامنه شیوع این اختلال وسیع می باشد، هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلال در کودکان ابتدایی شهر بندرعباس در سال 1388 می باشد. روش کار: این مطالع...

متن کامل

بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی کودکان مبتلا به صرع با کودکان سالم

مقدمه و اهداف ارتباط بین اختلال کمبود توجه و بیش فعالی و صرع در مطالعات زیادی کانون توجه قرار گرفته است. مطالعات جمعیتی نشان داده که 12-15% کودکان مبتلا به صرع ملاک های اختلال کمبود توجه و بیش فعالی را در مقایسه 3-7% در جمعیت عادی کودکان نشان می دهد. هدف این مطالعه  بررسی مقایسه ای علائم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان ایرانی مبتلا به صرع با کودکان سالم می باشد. مواد و روش ها تعداد 1...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 4

صفحات  29- 34

تاریخ انتشار 2008-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023