× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی شیوع استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی و تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی و الگوی SCCmec در ایزوله‌های جدا شده از نمونه‌های بیمارستانی

نویسندگان

  • سلیمی قلعه, الهام گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
  • عربستانی, محمدرضا گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. مرکز تحقیقات بروسلوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • علیخانی, محمد یوسف گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
  • کرمی, منوچهر گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

Background: Coagulase-negative staphylococci (CoNS) were considered as contaminats previously, but, during the past decade considered as one of the most common photogenic bacteria in hospital. Resistance to beta-lactams especially methicillin in staphylococcus species is being worrying in hospitals. Rapid identification of mechanisms of resistance and confirmation of their resistance to methicillin is a basic principle for antibiotic treatment. The aim of this study was to determine antibiotic resistance, frequency of mecA gene, and determination of SCCmec types in CoNS isolates from teaching hospitals in Iran. Methods: The descriptive cross-sectional study was carried out one hundred clinical samples isolated from patients with an average age of 7-69 years at teaching hospitals in Hamadan City, Iran, from September 2014 to February 2015. After confirmation of isolates by microbiological standard biochemical tests, antimicrobial susceptibility testing was performed by disk agar diffusion (DAD) method. After extraction of isolated genomicm, mecA gene was detected. Then, the types of SCCmec were performed by PCR. Results: In this study, 387 clinical samples were collected which among 100 CoNS isolated, Staphylococcus epidermidis was the most prevalent species with frequency 55 (55%), followed by S. haemolyticus 40(40%) and S. saprophyticus 5(5%). The highest antibiotic susceptibility was to rifampin 96(96%) and the lowest resistance was detected for trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) 47(47%). None of the strains were resistant to vancomycin. Resistance to methicillin was detected in 50% of CoNS isolates. Typing of SCCmec was performed by The polymerase chain reaction (PCR). Frequency types of SCCmec was type III with frequency 13(13%), type V 11(11%), type II 6(6%), type IV 4 (4%), type I 3(3%) respectively. Thirteen isolated was not typable in this study. Conclusion: The result of this study showed that a large percentage of coagulase-negative staphylococci are resistance to methicillin, and the prevalence of SCCmec type was type III, which encodes the largest number of resistance genes. This information could be use in epidemiological study for preventing of infectious control in hospital and health centers.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه: وانکومایسین به‌طور وسیع در درمان عفونت‌هائی با عامل استافیلوکوک کواگولاز منفی مقاوم به متی‌سیلین (MRCoNS) استفاده می‎گردد. پیدایش سویه‌های استافیلوکوک کواگولاز منفی با مقاومت کامل VRCoNS(Vancomycin Resistant Coagulase Negative Staphylococci) و حد واسط VICoNS (Vancomycin Intermediate Coagulase Negative Staphylococci) به وانکومایسین در نقاط مختلف جهان باعث نگرانی شده است. ما در این مطالعه ...

Background and Objective: Due to the emergence and development of antimicrobial resistance in coagulase-negative Staphylococci (CoNS), which is mainly a normal flora of the skin surface and mucous membrane of humans, and the limitation of therapeutic options, this study was aimed to investigate the antibiotic resistance pattern in CoNS strains isolated from clinical specimens. Materials and Me...

زمینه و هدف: استافیلوکوک های کواگوالاز منفی پیش تر به عنوان آلوده کننده های محیط کشت در نظر گرفته می شدند. امروزه یکی از فراوانترین باکتری های پاتوژن بیمارستانی محسوب می شوند. محدوده مقاومت به بتالاکتام ها در این گونه های استافیلوکوک باعث ایجاد نگرانی هایی در بیمارستان ها شده است. شناسایی سریع مکانیسم های مقاومتی و تایید مقاومتشان به متی سیلین یک اصل اساسی برای درمان های آنتی بیوتیکی است. این م...

  زمینه و هدف: گونه‌های استافیلوکوک از جمله عوامل شایع عفونت‌های بیمارستانی و اکتسابی از جامعه می‌باشند. در دهه اخیر مقاومت این باکتری‌ها بویژه در محیط‌های بیمارستانی نسبت به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله وانکومایسین به سرعت در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی میزان مقاومت ایزوله‌های بالینی استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی جدا شده از کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودک...

Background: The increasing use of β-lactam antibiotics in clinics for the treatment of different bacterial infections since early 1980s has led to increased rates of resistant bacteria isolated from patients. One of the problems in the treatment of nosocomial infections is related to resistant bacteria such as Enterobacter cloacae due to cross resistance through extended-spectrum beta-lactamase...

Background and Objective: Enterococci lead to many problems in terms of treatment failure and mortality in patients especially due to antibacterial resistance. Identification of antibiotic resistance in community is of extreme importance to prevent failures particularly in the treatment of infections. Therefore, this study intended to screen antibiotic-resistant enterococci samples from patient...