بررسی شیوع دردهای عضلانی- اسکلتی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان زنجان

نویسندگان

چکیده

خلاصه سابقه و هدف: شیوع دردهای عضلانی اسکلتی در بین دندانپزشکان به واسطه وضعیت‌های ناصحیح طولانی مدت بدنی بیشتر از عموم افراد اجتماع می‌باشد. ارگونومی و استرس از جمله علل این دردها مطرح شده‌اند. باتوجه به عدم گزارش مبنی بر وضعیت در زنجان، هدف این مطالعه تعیین شیوع دردهای عضلانی اسکلتی در دندانپزشکان زنجان و عوامل ارگونومی و استرس شغلی و سایر عوامل مرتبط با آن بود. مواد و روش­ها: این پژوهش توصیفی روی 131 نفر از دندانپزشکان زنجان انجام شد. بدین نحو که پرسشنامه ای براساس پرسشنامه‌های استاندارد نوردیک و استرس شغلی و نیز نظرخواهی از روانشناس و فیزیوتراپیست گردآوری شد. سپس پرسشنامه‌ها بین دندانپزشکان توزیع شد. از 131 دندانپزشک مورد بررسی، 11 نفر که فاقد شرایط این تحقیق بودند . از مطالعه خارج شدند شیوع دردهای عضلانی اسکلتی ناحیه درگیر، تعیین و نقش استرس و سایر عوامل مرتبط با آزمون "کای دو" و "من یو ویتنی" مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: از 120 نفر واجد شرایط مورد بررسی با میانگین سنی 37/1سال ،60/8 درصد مرد و 30/2 درصد زن بودند. شیوع حداقل یکی از دردهای عضلانی اسکلتی در 67/5 درصد دندانپزشکان وجود داشت که شایعترین ناحیه، شانه به میزان 30/8 درصد، کمر به میزان 24/2 و گردن 20/8 درصد بود. استرس در افرادی که اعلام کردند 90/7 درصد به میزان کم و در 9/3 درصد متوسط بود. سن، جنس، سابقه کار، ساعات کار در هفته ، میزان استرس ، فاصله گرفتن بازو و نیز استفاده از آینه نقشی با شیوع درد نداشته است. 0/2>P) نتیجه­­گیری: بنظر می­رسد که دردهای عضلانی – اسکلتی در دندانپزشکان زنجانی زیاد و بالا می­باشد و این درد ارتباط با خصوصیات فردی و شرایط دندانپزشکان ندارد. کلید واژه ها: عضلانی اسکلتی، آسیب،  دندانپزشکان ، سلامت شغلی، ارگونومیک.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی در دندانپزشکان

سابقه و هدف: ارگونومی دانشی است که استرسها و آسیبهای وارده به انسان را در ارتباط با فعالیتهای حرفه‌ای بیان کرده و هدف عمده آن جلوگیری از بروز اختلالات وابسته به کار می‌باشد. دندانپزشکی مخصوصا شاخه عمومی آن از نظر دردهای عضلانی - اسکلتی یک حرفه پرخطر است. عادتهای غلط و نامناسب کاری آن هم به صورت تکراری از علل عمده بروز مشکلات در حرفه دندانپزشکی است. از سال 1946 تا سال 1997 چندین بررسی در مورد شی...

متن کامل

میزان شیوع و عوامل مرتبط با دردهای عضلانی اسکلتی در دوران بارداری

چکیده زمینه و  هدف: در طول نه ماه بارداری فیزیولوژی بدن مادر تحت تاثیر عوامل هورمونی و ساختاری متفاوتی قرار میگیرد. بسیاری از این تغییرات بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بوجود آوردن عوارض عضلانی  اسکلتی همچون کمردرد، سندروم تونل کارپ و سایر موارد دردناک دخیل هستند. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع درد های عضلانی اسکلتی و عوامل خطرساز موثر بر آن در زنان باردار بود. روش کار: در این مط...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی قزوین در سال 1395

خلاصه: سابقه و هدف: اختلالات اسکلتی -عضلانی بیش­ترین آسیب شغلی گزارش شده در دندانپزشکان هستند. با توجه به اینکه بیماری‌هایی که دندانپزشکان در معرض ابتلا به آن قرار دارند روز به روز در حال افزایش است و با توجه به اهمیت پیشگیری از اختلالات اسکلتی در بین دندانپزشکان، مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی شهر قزوین انجام شد. مواد و روش­ها: ا...

متن کامل

بررسی فراوانی دردهای عضلانی اسکلتی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با کمردرد دوران بارداری

مقدمه: فیزیولوژی بدن مادر در طول بارداری، تحت تأثیر عوامل هورمونی و ساختاری متعددی قرار می گیرد. بسیاری از این تغییرات به طور مستقیم یا غیر مستقیم در به وجود آوردن عوارض عضلانی اسکلتی نظیر کمردرد، سندرم تونل کارپ و سایر موارد دردناک دخیل هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع دردهای اسکلتی عضلانی و عوامل خطرساز مؤثر بر آن در زنان باردار انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در اردیبهشت و خ...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و عوامل مرتبط با آن در کارگران کارخانه تولید لبنیات نیشابور

مقدمه: در حال حاضر بیماری‌های اسکلتی- عضلانی جزء شایع‌ترین بیماری‌های شغلی و یکی از علل شایع غیبت از کار محسوب می‌شود که خود می‌تواند سبب کاهش بهره‌وری گردد. یکی از اصلی‌ترین علل اختلالات اسکلتی- عضلانی را می‌توان وضعیت و شرایط نامطلوب کاری نام برد. هدف از مطالعه حاضر، برآورد شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران شاغل در صنعت لبنیات بود. روش‌ها: پژوهش مقطعی- تحلیلی حاضر بر روی 50 نفر...

متن کامل

ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش RULA و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

Background and Aims: The dentistry profession is one of the most injuring professions that causes most pains and hurts for dentists because of their lack of knowledge about the ergonomic position through the work. The purpose of this study was to assess the ergonomic position of dentists with RULA method in dentists of Bojnord. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all of the B...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 1

صفحات  42- 48

تاریخ انتشار 2018-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021