بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چندمتغیره آماری

نویسندگان

  • محمدرضااحمدی
  • محمدرضاقنادها
  • امیرحسن امیدی تبریزی
  • سیدعلی پیغمبری
چکیده

در این تحقیق تعداد100لاین ورقم گلرنگ بهاره در قالب یک طرح لاتیس ساده(10×10)به منظور بررسی تنوع موجود بین صفات وهمچنین تعیین شاخص های مناسب انتخاب وگروه بندی ارقام از نظر تشابه یا عدم تشابه طی سال زراعی-76-1375 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر مورد ارزیابی قرار گرفتند.بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات در سطح احتمال 1%تفاوت معنی داری وجود داشت ضرایب تغییرات فنوتیپی وژنوتیپی برای اکثر صفات بالا بود،که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی دارد . نتایج همبستگی های فنوتیپی وژنوتیپی مشخص نمود که ضمن وجودتطابق خوب بین این دو همبستگی ،میزان همبستگی ژنوتیپی در اکثرصفات بالاتر از همبستگی فنوتیپی می باشد وصفات بیوماس(زیست توده)وتعداد غوزه در بوته از نظر هردو همبستگی بالاترین رابطه مثبت ومعنی دار را با عملکرد دانه دارا می باشند.در تجزیه به عامل ها،هفت عامل با مقادیر ویژه بالاتر از یک انتخاب شدند که 9/80 درصد از واریانس اولیه داده ها را دربرمیگرفتند. تجزیه خوشه ای ارقام را با توجه به صفات مرتبط با عملکرد ومبدأآنها به ترتیب در6و13گروه مختلف قرار داد.مقایسه تجزیه خوشه ای بر روی ارقام ومکان ها نشان میدهد که گروه بندی براساس صفات مرتبط با عملکرد دانه میتواند کارایی بهتری را نسبت به مبدأداشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چندمتغیره آماری

در این تحقیق تعداد100لاین ورقم گلرنگ بهاره در قالب یک طرح لاتیس ساده(10×10)به منظور بررسی تنوع موجود بین صفات وهمچنین تعیین شاخص های مناسب انتخاب وگروه بندی ارقام از نظر تشابه یا عدم تشابه طی سال زراعی-76-1375 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر مورد ارزیابی قرار گرفتند.بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات در سطح احتمال 1%تفاوت معنی داری وجود داشت ضرایب تغییرات فنوتیپی وژنوتیپی برا...

متن کامل

بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره

تنوع ژنتیکی و ماهیت روابط موجود بین صفات زراعی و مرفولوژیکی با عملکرد بذر - عملکرد الیاف و اجزاء آن در 56 رقم پنبه گلاندلس ( Gossypium hirutum L ) در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات پنبه ورامین با استفاده از طرح لاتیس مستطیل در سه تکرار در سال 1378 ارزیابی شد . تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد بذر در قوزه - طول 50% الیاف - ارتفاع گیاه - استحکام الیاف - شاخص بذر ( وزن هزار دانه ) و م...

متن کامل

بررسی ارقام یونجه از لحاظ صفات مهم زراعی در کرج

تعداد 24 رقم یونجه ایرانی وخارجی شامل شش رقم مخلوط از بذور ایرانی‘ نه رقم ایرانی ونه رقم خارجی از بهار سال 1365 تا سال 1370 به مدت پنج سال در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج مورد مطاله قرار گرفت. برای این کار از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده بعمل آمد. صفات مورد مطالعه عبارت بود از محصول علوفه خشک ‘ تاریخ گلدهی ‘ ارتفاع بوته‘ وضعیت رشد پاییزه و درصد پروتئ...

متن کامل

تجزیه‌وتحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره

به‌منظور بررسی صفات مؤثر بر عملکرد و نیز تعیین عوامل پنهانی دخیل در ایجاد تنوع و دسته‌بندی ژنوتیپ‌های کلزای بهاره (Brassica napus L.) آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 17 ژنوتیپ در ٤ تکرار در سال زراعی 1395-1394 در مزرعه‌ای در صفی‌آباد واقع در شهرستان دزفول اجرا گردید. نتایج ضرایب هم‌بستگی نشان داد که عملکرد دانه با وزن هزاردانه و تعداد دانه در غلاف بیشترین هم‌بستگی مثبت را داشت و در ...

متن کامل

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

این تحقیق بمنظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه با استفاده از14 رقم سویا از گروههای با رسیدگی متفاوت،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات مازندران در سال زراعی 1372 به اجرا درآمد.درمجموع 12صفت مربوط به رشد رویشی،زایشی واجزاءعملکرد دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ارقام از نظرصفات...

متن کامل

هم ‌بستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات مهم زراعی ارقام بهاره کلزا

این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل هم‌بستگی‌های بین عملکرد دانه و برخی صفات مهم زراعی در 12 رقم کلزای بهاره، در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 89-1388 اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر صفات مورد بررسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد، که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام می‌باشد. نتایج حاصل از هم‌بستگی‌های ساده ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023