بررسی عددی تاثیر هندسه نازل انژکتور دیزل و فاصله سوزن بر شکل‌گیری افشانه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله شبیه‌سازی تاثیر شکل هندسه نازل و ارتفاع سوزن بر روی افشانه سوخت دیزل با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت بررسی شده است. با تغییر شکل نشیمنگاه و فاصله سوزن تا نشیمنگاه در شرایط ثابت، اندازه و محل شکل‌گیری کاویتاسیون درون نازل تغییر خواهد کرد. به همین دلیل ابتدا به صورت گذرا و با شبکه‌بندی متحرک و همچنین روش اسکنر – سائور، تاثیر هندسه نازل و فاصله سوزن تا نشیمنگاه بر شکل‌گیری کاویتاسیون درون نازل دیزل، شبیه‌سازی شده، سپس با استفاده از نتایج بدست آمده افشانه سوخت با روش تحلیل تصادفی قطره ثانویه شبیه ‌سازی شده است. با هدف افزایش دقت حل مسئله نسبت به مقادیر تجربی و آزمایشگاهی، مراحل بررسی جریان سوخت درون نازل به صورت گذرا حل شده و سپس از نتایج مستخرج در بالادست، به عنوان مقادیر ورودی جریان در پایین دست و افشانه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با تغییر شکل نشیمنگاه و فاصله سوزن، کاویتاسیون و به طبع آن طول نفوذ افشانه چگونه تغییر خواهد کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عددی تأثیر فاصله سوزن و شکل نشیمنگاه بر پدیده کاویتاسیون درون نازل انژکتور

در این مقاله، جریان سیال داخل نازل انژکتور موتور دیزل با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی و به کمک نرم ­افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی شده است. جریان دوفاز به­ صورت مخلوط همگن درنظر گرفته شده و مدل آشفتگی و k–e مدل کاویتاسیون اسکنر-سویر برای شبیه سازی عددی انتخاب شده است.ابتدا نازلی که نتایج آزمایشگاهی برای آن موجود بوده شبیه­ سازی شده و با اعتبارسنجی نتایج، مدل آشفتگی مناسب انتخاب شده است....

متن کامل

مطالعه عددی تاثیر استفاده از ریزسوراخ­ها برای انژکتور موتور دیزل سواری روی خصوصیات افشانه سوخت

مصرف و آلایندگی کم موتورهای دیزل، امروزه، آن­ها را برای کاربرد خودروهای سواری مناسب کرده است و مفاهیم مختلفی برای بهبود شکل­ گیری مخلوط، که نقش مهمی در بهبود بازده احتراق و کاهش مصرف سوخت دارد، ارائه شده است. یکی از این مفاهیم استفاده از ریزسوراخ های گروهی است. در صورت استفاده از ریزسوراخ ها برای انژکتور موتور دیزل، مشخصه های قطره ­سازی سوخت بسیار بهبود خواهد یافت که از این حیث تأثیر بسزایی در ...

متن کامل

تاثیر هندسه نازل در افشانه های فشاربالا

امروزه نازل‎های تزریق با تعداد سوراخ‎های مختلف و فشار کاری بالا به دلیل مزایایی همچون کاهش آلاینده‎ها و بهینه‎سازی مصرف سوخت به طور گسترده در سیستم سوخت‎رسانی موتورهای دیزل مورد استفاده قرار می‎گیرند. به دلیل فشار تزریق بالا، وقوع کاویتاسیون در این نازل‎ها اجتناب ناپذیر است. حضور کاویتاسیون و اغتشاش در نازل‏های چند سوراخه دیزل تاثیر زیادی بر توسعه و فروپاشی افشانه دارد. با این حال، تاکنون مکانی...

15 صفحه اول

بررسی عددی حفره‌زایی در افشانه تزریق دیزل با استفاده از شبیه‌سازی دوسیالی

در این مقاله، تأثیر هندسه افشانه بر مشخصه‌های جریان داخل افشانه و پدیده حفره‌زایی بررسی ‏شده است. به این منظور جریان حفره‌زایی داخل افشانه دیزل چندسوراخ با استفاده از دینامیک ‏سیالات محاسباتی شبیه‌سازی شده است. جریان درون افشانه، گذرا و دوحالتی (مایع و بخار) فرض ‏و با استفاده از شبیه‌سازی دوسیالی اویلری شبیه‌سازی شده است. شبیه‌سازی دوسیالی، یک ‏شبیه‌سازی غیرهمگن است. به این معنی که معادلات حاکم...

متن کامل

مطالعه عددی رفتار افشانه سوخت موتورهای دیزل تحت تاثیر پدیده کاویتاسیون در مجرای انژکتور با نسبت های l/d مختلف

مطالعه حاضر به صورت عددی بوده و از نرم افزار avl fire v8.5 استفاده خواهد شد. پارامترهای مورد مطالعه در رفتار افشانه سوخت عبارتند از : 1- توزیع جرمی افشانه سوخت در زمان های مختلف پاشش 2- توزیع میدان سرعت افشانه سوخت در زمان های مختلف پاشش 3- زاویه پاشش افشانه سوخت در زمان های مختلف پاشش 4- طول نفوذ افشانه سوخت در محفظه احتراق در زمان های مختلف پاشش بدیهی است که رفتار افشانه سوخت تاثیر مستق...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023