بررسی عددی پارامترهای موثر بر دقت تخمین نیروی درگ به روش کاهش مومنتوم

نویسندگان

چکیده

تخمین نیروی درگ وارد بر اجسام مختلف همواره موردتوجه محققان بوده است. اصولاً این نیرو از دو روش کلی انتگرال­گیری روی سطح جسم و روش کاهش مومنتوم در ناحیه دنباله جریان محاسبه می­شود. در تحقیق حاضر، محاسبة نیروی درگ در جریان دائم و تراکم­ناپذیر حول بدنه یک زیردریایی نمونه، به روش دوم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با داده­های آزمایشگاهی موجود اعتبار­سنجی شده ­است. شبیه­سازی در نسبت­ منظری­های مختلف در زاویۀ­حمله صفر انجام شده و توانایی این روش در جریان­­های تحت زاویةحمله نیز بررسی شده است. پارامترهای تأثیرگذار بر نتایج این روش، فاصلة نقاط اندازه­گیری از یکدیگر، فاصلة مقطع داده ­برداری از بدنه و اندازة ناحیۀ داده ­برداری، که در این مقاله پیشنهادهای کاربردی در خصوص انتخاب مقدار مناسب برای هر کدام، ارائه شده است. همچنین سهم مؤلفه‌های مختلف فشار، مومنتوم و اغتشاشی در ناحیه دنباله در مقاطع مختلف محاسبه شده است. این نتایج می­تواند در تونل بادهایی با طول مقطع­کاری کوچک به کار گرفته شود. همچنین نتایج این روش را می­توان با نتایج روش متداول انتگرال­گیری سطحی مقایسه کرد. در صورت استفاده از نتایج این تحقیق، حداکثر خطا در زاویة حملة صفر و مخالف صفر به ترتیب کمتر از 4% و 16% خواهد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دقت سه روش تخمین تاریخ زایمان

مقدمه : تخمین تاریخ زایمان بر اساس تاریخ آخرین قاعدگی و سونوگرافی یکی از اقدامات رایج در مراقبت های دوران  بارداری است . هدف از انجام این پژوهش مقایسـه دقـت قـانون نیگـل ، قـانون نیگـل بـازنگریشـده و سـونوگرافی در پیشگویی زمان زایمان بود.  روش کار : این مطالعه یک توصیفی - مقطعی است که روی ۵۴۰ زن باردار که از تاریخ ۸۷/۷/۱ تا تـاریخ ۸۷/۱۰/۱ بـا  علائم شروع زایمان به بیمارستان مبینی سبزوار مرا...

متن کامل

بررسی تاثیر پارامترهای موثر روی ارتعاشات رشته حفاری به روش تحلیلی و شبیه‌سازی عددی

در این تحقیق تاثیر پارامترهای موثر (استابیلایزر، گل حفاری، اثر نیروی کششی) روی فرکانس‌های طبیعی ساختار رشته حفاری به روش تحلیلی و عددی بررسی شده است. ابتدا معادلات حاکم بر رشته حفاری و ارتعاش ساختاری آن ارائه می‌گردد. در ادامه یک نمونه رشته حفاری با مشخصات هندسی معین در نرم‌افزار اجزای محدود شبیه‌سازی شده و تاثیر پارامترهای مختلف روی ارتعاشات ساختار بررسی می‌شود. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی اج...

متن کامل

روش عددی برای محاسبات درگ زیردریایی در شرایط مختلف

مقاومت کل ناشی از حرکت هرجسمی در آب دارای دو مولفه ویسکوز و فشاری می باشد که برای شناورهای سطحی و زیرسطحی ( در نزدیکی سطح آب ) این دومولفه باعنوان مقاومتهای ویسکوز و موج سازی شناخته می شوند.  با افزایش عمق برای شناورهای زیرسطحی اثر مقاومت موج سازی از بین خواهد رفت. در این مقاله تلاش بر این است که مقاومت کل موجود برای یک شناور زیرسطحی (زیردریایی) با بدنه استاندارد ، در حالت مغروق و  همچنین با در...

متن کامل

بررسی عددی اثر موجی بودن سطح بر نیروی درگ

با توجه به توانایی های ذاتی برخی از جانداران دریایی در حرکت در آب، توجه خاصی به امکان الهام گرفتن از آن ها شده است. دلفین جزو آبزیانی است که به منظور دست یافتن به کاهش درگ از طریق الگو گیری از پوستش مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقات متعددی انجام شده است. در این تحقیق بر اساس روش عددی، به منظور بررسی اثرات انعطاف پذیری پوست دلفین بر روی جریان سیال حول آن و نیروی درگ وارد شده بر آن، یک صفحه دو ...

15 صفحه اول

شبیه سازی عددی خزه های دریایی چسبیده به بدنه شناورها و بکارگیری روشهای کاربردی و نوین به منظور کاهش نیروی درگ ناشی از آنها

In this research, the effects of foulings on the outer surface of a marine vessel have been studied using the Computational Fluid Dynamics (CFD) methods. To this end, a proper turbulence model was considered and validated for the simulations. The simulation results for different fouling grades indicated that existing of a thin layer of slime could make 4.58 % increase in drag force; however, fo...

متن کامل

بررسی دقت سه روش تخمین تاریخ زایمان

مقدمه : تخمین تاریخ زایمان بر اساس تاریخ آخرین قاعدگی و سونوگرافی یکی از اقدامات رایج در مراقبت های دوران  بارداری است . هدف از انجام این پژوهش مقایسـه دقـت قـانون نیگـل ، قـانون نیگـل بـازنگریشـده و سـونوگرافی در پیشگویی زمان زایمان بود.  روش کار : این مطالعه یک توصیفی - مقطعی است که روی ۵۴۰ زن باردار که از تاریخ ۸۷/۷/۱ تا تـاریخ ۸۷/۱۰/۱ بـا  علائم شروع زایمان به بیمارستان مبینی سبزوار مراجعه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021