بررسی عدم قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش

نویسندگان

چکیده

مدل‌های GCM تفاوت آشکاری در برآورد متغییرهای هواشناسی دارند. بدین منظور در این تحقیق قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییراقلیم ایستگاه سینوپتیک بیرجند با استفاده از سه دوره آتی و دوره پایه و دو سناریو RCP 4.5 و RCP 8.5 برای تعیین متغیرهای هواشناسی مدل‌های GCM بررسی شد. نتایج نشان داد که برای بارش، مدل CESM1-CAM5 و CANESM2 دارای باندجعبه ای بزرگ و قطعیت کم و مدل-های BNU-ESM و MIROC-ESM-CHEM دارای قطعیت بیشتری نسبت به بقیه مدل‌ها هستند. در مورد دمای کمینه و دمای بیشینه، مدل‌های سری GFDL کمترین قطعیت و سری GISS-E2 دارای بهترین قطعیت می‌باشند. نتایج نشان داد که قطعیت مدل‌ها برای برآورد دمای کمینه و دمای بیشینه نسبت به بارش بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد علاوه بر اینکه سناریو 5/8 نسبت به سناریو 5/4 متوسط تغییرات دمای بیشتری را نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد در سناریو 5/8 انحراف مدل‌ها نسبت به مقدار متوسط نیز بیشتر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور

تغییراقلیم نه تنها باعث افزایش دما می‌‌شود بلکه با تغییر در چرخه بارش جهانی منجر به تغییرات زمانی و مکانی الگوهای بارش می‌‌شود. در این تحقیق تاثیر پدیده تغییراقلیم بر دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور را با درنظرگرفتن عدم قطعیت مدل‌‌های AOGCM و سناریوهای انتشار در دوره 2099-2080 بررسی شد. بدین منظور در ابتدا مقادیر دمای کمینه، دمای بیشینه و بارش 10 مدل AOGCM تحت سناریوهای A2 و B1 در دوره آ...

متن کامل

بررسی عدم قطعیت مدل‌های گردش عمومی جو در برآورد رطوبت خاک تحت تاثیر تغییراقلیم

رطوبت خاک فاکتور مهم فرآیندهای هیدرولوژیکی است. لذا در این تحقیق عدم قطعیت مدل­های AOGCM در برآورد رطوبت خاک به­کمک مدل SWAP برای دوره آتی 2099-2080 بررسی شد. داده­های اقلیمی به­کمک ده مدل GCM و دو سناریو انتشار A2 و B1 ایجاد و با استفاده از مدل LARS-WG ریزمقیاس شده و وارد مدل SWAP شدند. نتایج نشان داد مدل­های INMCM3 و NCARPCM به­ترتیب کمترین و بیشترین مقادیر رطوبت خاک در طی هفته­های پس از رشد ...

متن کامل

بررسی اثرات تغییراقلیم بر بخش کشاورزی دشت هشتگرد با تاکید بر عدم قطعیت مدل‎های AOGCM گزارش ارزیابی پنجم IPCC

امروزه تغییراقلیم در مدیریت منابع آب، یکی از چالش‎های اصلی می‎باشد.این مطالعه با هدف شبیه­سازی عملکرد بخش کشاورزی دشت هشتگرد، تحت تأثیر عدم قطعیت تغییراقلیم در دوره آتی (2049-2020 میلادی) انجام گرفته است. بدین منظور از خروجی‎های 19 مدل AOGCMs، تحت چهار سناریوی انتشار RCP2.6، RCP4.5، RCP6.0 و RCP8.5 استفاده شد. به­منظور کمی­سازی عدم قطعیت، در تخمین تغییرات دما و بارندگی، تحت تأثیر تغییراقلیم، خر...

متن کامل

تأثیر تغییراقلیم بر دما و بارش با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل ها و سناریوهای اقلیمی (مطالعه ی موردی: حوضه ی شهرچای ارومیه)

دو پارامتر مهم در هیدرولوژی و منابع آب، دما و بارش هستند. تأثیر تغییر اقلیم بر روی این دو پارامتر موضوع بسیاری از مطالعات بوده است که مدل­های گردش عمومی جو یکی از بهترین روش­ها برای برآورد این تأثیرات به شمار می­روند. در مطالعات تغییر اقلیم لحاظ نکردن عدم قطعیت­های موجود در مراحل مختلف ارزیابی اثرات تغییراقلیم سبب کاهش قطعیت و اطمینان به خروجی­های نهایی سیستم خواهد شد. در این مطالعه به منظور بر...

متن کامل

کاربرد آنالیز بیز و فیلتر ذره‌ای در مدل‌های بارش-رواناب و تحلیل عدم قطعیت

سابقه و هدف: استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی و انجام پیش‌بینی در مطالعات مختلف منابع آب یک ضرورت می‌باشد. پیش‌بینی جریان خروجی از حوضه‌های آبریز با توجه به پیچیدگی‌های موجود در چرخه هیدرولوژیکی همواره با انجام فرض‌هایی همراه است. با توجه به ساده‌سازی در روابط توسعه داده شده در ساختار مدل‌های بارش-رواناب و فرضیات بکار رفته در آن‌ها، پیش‌بینی‌ها همواره با عدم قطعیت همراه می‌باشند. منابع عدم قطعیت ...

متن کامل

تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش در دوره 2069-2040 میلادی

این تحقیق تاثیر ناشی از پدیده تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش را تحت سناریوی اقلیمیA2  و برای دوره 2069-2040 میلادی (s2050) با در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به مدل‌های AOGCM مورد بررسی قرار می‌دهد. ابتدا مقادیر دما و بارش ماهانه هفت مدل‌ AOGCM (مدل‌های گزارش TAR) در دوره پایه 2000-1971 و دوره آتی، برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. سپس این مقادیر به صورت مکانی و زمانی برای حوضه آیدوغموش ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021