× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی علایم بالینی بیماران مبتلا به اسکلرودرمی نوع محدود و منتشر پوستی در سه سال اولیه شروع بیماری و مقایسه آن با شش سال پس از شروع اسکلرودرمی

نویسندگان

  • خلوت, علی
  • غریب دوست, فرهاد
  • نجفی زاده, سیدرضا

چکیده

Systemic sclerosis is a generalized disorder of connective tissue, in which the pattern of disease extent, progression and outcome is heterogenous. To determine clinical features, disease extent and progression, we studied our patients in two phases of disease early (the first 3 years) and late phases (after 6 years of disease). 19 patients had diffuse cutaneous and 34 patients had limited cutaneous scleroderma. In patients with diffuse cutaneous scleroderma, disease progression has occurred mostly in the early phase of disease, but in patients with limited cutaneous scleroderma, disease progression was slow and incidious, so disease progression has occurred mostly in the late phase of the disease, thus raynaud's phenomenon, telangiectasia, hyperpigmentation and esophagitis were observed more in the late phase of the disease (statistically significant). In comparison of two groups, early and extensive organ involvement was observed in patients with diffuse cutaneous sclerodema.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Background: Systemic scleroderma (SSc) is a generalized connective tissue disorder of unknown origin which most notably is characterized by skin thickening and organ damage. Endothelin-1 (ET-1) antibody plays a role in skin fibrosis. The aim of this study was to determine the prevalence and correlation of different manifestations of SSc with ET-1 plasma levels.Methods: This cross-sectiona...

مقدمه: درگیری پوستی و عروقی جز و تظاهرات اصلی و اولیه اسکلرودرمی محدود است که می تواند در تشخیص این بیماری در مراحل اولیه و به دنبال آن شروع درمان قبل از پیشرفت ضایعات فیبروتیک در پوست و احشاء داخلی کمک کننده باشد. هدف از انجام مطالعه تعیین حساسیت و ویژگی تظاهرات پوستی و عروقی به منظور تشخیص بیماری اسکلرودرمی محدود بود. روش کار: 40 بیمار مبتلا به اسکلرودرمی که با معیار ACR (انجمن روماتولوژی آمر...

Background & Aims: Scleroderma is a systemic condition with various manifestations in different organs. Among these organs, the lungs are affected very frequently, and the involvement is progressive and significant. Various medications have been suggested and tested in patients with scleroderma and lung involvement, but their efficacy and safety profile differ and enforce a difficult final...

مقدمه : مولتیپل اسکلروزیس (ms) یکی از مهمترین بیماری های ناتوان کننده نورولوژیک در بالغین است. با این حال گزارشاتی دال بر بروز آن در سنین کمتر از 18سال وجود دارد که از آن تعبیر ms با شروع زودرس می شود. برای کسب اطلاعات دقیق تر در خصوص ms با شروع زودرس در غرب ایران، ویژگیهای اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران مراجعه کننده به یک بیمارستان دانشگاهی در شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها:...

مقدمه: درگیری پوستی و عروقی جز و تظاهرات اصلی و اولیه اسکلرودرمی محدود است که می تواند در تشخیص این بیماری در مراحل اولیه و به دنبال آن شروع درمان قبل از پیشرفت ضایعات فیبروتیک در پوست و احشاء داخلی کمک کننده باشد. هدف از انجام مطالعه تعیین حساسیت و ویژگی تظاهرات پوستی و عروقی به منظور تشخیص بیماری اسکلرودرمی محدود بود. روش کار: 40 بیمار مبتلا به اسکلرودرمی که با معیار acr (انجمن روماتولوژی آمر...