بررسی علایم بالینی بیماران مبتلا به اسکلرودرمی نوع محدود و منتشر پوستی در سه سال اولیه شروع بیماری و مقایسه آن با شش سال پس از شروع اسکلرودرمی

چکیده

Systemic sclerosis is a generalized disorder of connective tissue, in which the pattern of disease extent, progression and outcome is heterogenous. To determine clinical features, disease extent and progression, we studied our patients in two phases of disease early (the first 3 years) and late phases (after 6 years of disease). 19 patients had diffuse cutaneous and 34 patients had limited cutaneous scleroderma. In patients with diffuse cutaneous scleroderma, disease progression has occurred mostly in the early phase of disease, but in patients with limited cutaneous scleroderma, disease progression was slow and incidious, so disease progression has occurred mostly in the late phase of the disease, thus raynaud's phenomenon, telangiectasia, hyperpigmentation and esophagitis were observed more in the late phase of the disease (statistically significant). In comparison of two groups, early and extensive organ involvement was observed in patients with diffuse cutaneous sclerodema.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

مقدمه: درگیری پوستی و عروقی جز و تظاهرات اصلی و اولیه اسکلرودرمی محدود است که می تواند در تشخیص این بیماری در مراحل اولیه و به دنبال آن شروع درمان قبل از پیشرفت ضایعات فیبروتیک در پوست و احشاء داخلی کمک کننده باشد. هدف از انجام مطالعه تعیین حساسیت و ویژگی تظاهرات پوستی و عروقی به منظور تشخیص بیماری اسکلرودرمی محدود بود. روش کار: 40 بیمار مبتلا به اسکلرودرمی که با معیار ACR (انجمن روماتولوژی آمر...

مقدمه: درگیری پوستی و عروقی جز و تظاهرات اصلی و اولیه اسکلرودرمی محدود است که می تواند در تشخیص این بیماری در مراحل اولیه و به دنبال آن شروع درمان قبل از پیشرفت ضایعات فیبروتیک در پوست و احشاء داخلی کمک کننده باشد. هدف از انجام مطالعه تعیین حساسیت و ویژگی تظاهرات پوستی و عروقی به منظور تشخیص بیماری اسکلرودرمی محدود بود. روش کار: 40 بیمار مبتلا به اسکلرودرمی که با معیار acr (انجمن روماتولوژی آمر...

هدف از این مطالعه آزمایش سیستم جدید درجه بندی برای شدت درگیری ارگانها در 40 بیمار مبتلا به اسکلرودرمی (ssc، اسکلرودرما) بود. در این تحقیق از یک جدول درجه بندی شدت بیماری که بتازگی توسط یک گروه تحقیق بین المللی برای تعیین درجه شدت بیماری در 9 ارگان تصویب شده است استفاده گردید. بر اساس این جدول شدت بیماری در 9 ارگان، عمومی، پوست، عروق محیطی، مفصل/تاندون، عضلات اسکلتی، لوله گوارش، ریه، قلب و کلیه ...

پیش زمینه و هدف: اسکلرودرمی بیماری سیستمیک با تظاهرات گوناگون در ارگان های مختلف است. در بین این ارگان ها، ریه ها به طور شایع درگیر می شوند و درگیری ممکن است پیش رونده و شدید باشد. داروهای مختلفی در بیماران دچار اسکلرودرمی و درگیری ریوی پیشنهاد و مورد آزمایش قرار گرفته اند، ولی کارایی و اثربخشی آن ها متفاوت بوده و تصمیم گیری نهایی در خصوص استفاده از آن ها را دشوار ساخته است. سیکلوفسفامید نمونه ...

مقدمه : مولتیپل اسکلروزیس (ms) یکی از مهمترین بیماری های ناتوان کننده نورولوژیک در بالغین است. با این حال گزارشاتی دال بر بروز آن در سنین کمتر از 18سال وجود دارد که از آن تعبیر ms با شروع زودرس می شود. برای کسب اطلاعات دقیق تر در خصوص ms با شروع زودرس در غرب ایران، ویژگیهای اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران مراجعه کننده به یک بیمارستان دانشگاهی در شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها:...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود