× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی علل اتیولوژیک درماتوفیتوز در مناطق توپوگرافیک پا و کشاله ران و احتمال همراهی درماتوفیتوز این دو ناحیه با هم در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان رازی طی 6 ماهه اول سال 1377

نویسندگان

  • فرشاد فرنقی,
  • محمد فریور صدری,
  • مرتضی رضیعی,

چکیده

Superficial mycosis of the skin is one of the most prevalent human infections. Within these infections, tinea pedis and tinea cruris have been studied. Different aetiologic causes play role in these infections which the most important of them are Trichophyton rubrum, Trichophyton Mentagrophyte and Epidermophyton floccosum. Prevalence arrangement of these causes are defferent in societies. This study is a case series study which in the course of this period 42 affected patients 0 tinea pedis and 40 affected patients to tinea cruris have been studied. From patients with doubtfull clinical lesion, whom have reffered to Razi Hospital within the first six months of the year 77, smear and culture were provided and in the meanwhile for consideration of possible association of Dermatophytoses in these two location in cases of clinical doubt to tinea pedis among the affected patients to tinea cruris, smear and culture wase made and it wase observed that 40 of affected patients to tinea cruris, 4 patients simultaneously have tinea pedis (10%). In this study also, risk factors of tinea pedis and tinea cruris have been studied. Etiologic causes in tinea pedis in this study with respect to arrangment are: T.Ment, T.rubrum and then Epid.floccosum and the causes of thinea cruris with respect to arrangment are: Epid.floccosum, T.rubrum and then T.Ment. In this study foot and groin Etiologic factors have been considered, it was observed that the pattern of their etiologic causes in Iran with respect to other countries are different.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

 The main purpose of this study was to determine the six months prevalence of neck pain in patients who referred to physical therapy clinics in greater Tehran.  A cross-sectional study was investigated through Interrogation and observation of the patients who referred to the physical therapy over a six-month-period. Greater Tehran was divided into five regions and 1-2 physical therapy clinics w...

سابقه و هدف: بر خلاف روش مرسوم در کتاب ها و مقاله های درماتولوژی که طبقه بندی براساس اتیولوژی و یا نمای بالینی بیماری ها انجام می گیرد و با توجه به اهمیت رهیافت ناحیه ای به عنوان جانشینی مناسب چه در تحقیقات و چه در برخورد بالینی و همچنین به منظور تعیین شیوع ضایعات پوستی کشاله ران و عوامل مرتبط با آن، تحقیق حاضر روی مراجعین به درمانگاه سرپایی در بیمارستان رازی تهران انجام گرفت.مواد و روش ها: تحق...

Pruritus is an unpleasant sensation that provokes the desire to scratch. It has long been recognized as a presenting or concomitant symptom of many systemic diseases. Indeed, generalized pruritus is reported to be associated with underlying diseases in 10-50 percent of cases. This study was conducted to investigate the underlying diseases in pruritic patients without primary skin lesion. Sevent...

سابقه و هدف: مسمومیت از شایع ترین علل مراجعه بیماران به مراکز درمانی در هر سال می باشد که میزان مرگ و میر در اثر آن تا 2 درصد گزارش شده است. با توجه به تفاوت الگو های اپیدمیولوژیک و پیامد های درمانی موارد مسمومیت در نقاط مختلف دنیا، این مطالعه به منظور بررسی یک ساله فراوانی و علل مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی اطلاعات تمام...