بررسی علل زردی نوزادان بر اساس سن بروز و سن مراجعه به بیمارستان

نویسندگان

  • باقری, فاطمه گروه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  • بسکابادی, حسن گروه کودکان و نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • بسکابادی, عباس گروه کودکان و نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده

Background: Jaundice is the most common cause of neonatal admission within the first month after birth. Therefore, by identifying the causes of jaundice based on the infant’s age at disease onset and age at hospital admission and providing the required training, jaundice can be managed and its associated complications can be prevented. This study was performed to evaluate the causes of neonatal jaundice, based on the infant’s age at disease onset and age at hospital admission. Methods: In this cross-sectional study, out of 3,130 infants with jaundice, referring to Ghaem Hospital, Mashhad, Iran, from 2003 to 2015, 2,658 newborns were selected. Causes of jaundice are determined based on hematocrit, direct and indirect bilirubin, Coombs test, reticulocyte count, blood group and Rh of mother and neonate, thyroid tests, glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) enzyme testing, urinalysis, urine culture, and If necessary, Na, blood urea nitrogen, creatinine and other tests depending on the doctor's supervision. After confirming jaundice in infants, based on the physician’s diagnosis and laboratory results, a researcher-made questionnaire including the infant’s characteristics, was completed. Results: Based on our study, 27.9% of infants had identified as causes of jaundice. Known causes of jaundice were blood group incompatibility (40%), infection (19%), G6PD enzyme deficiency (12%), endocrine disorders (8%), neonatal hypernatremic dehydration (7%), polycythemia (6%), congenital heart disease (CHD) (4%), occult bleeding (3%) and Crigler-Najjar syndrome (2%). The most common time of hospital admission of jaundice was 4-6 days after birth due to blood incompatibilities, occult bleeding, endocrine disorders, hypernatremic dehydration, CHD, polycythemia and G6PD enzyme deficiency. Moreover, the most common time of admission due to infection was after the first week of birth. Conclusion: The most common age of onset of jaundice was first three days of birth for blood incompatibility, although they were admitted two days later. Therefore, neonatal admission at appropriate time at onset of jaundice and receiving prompt treatments can reduce the probable complications (e.g., kernicterus).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی عفونت ادراری در نوزادان با سن کمتر از یک هفته مبتلا به زردی

سابقه و هدف: زردی شایع­ ترین مشکل کلینیکی نوزادان است. افزایش بیلی­روبین می­تواند به­عنوان اولین علامت عفونت ادراری قبل از بروز بقیه­ی علائم عفونت ادراری خود را نشان دهد. با توجه به مطرح شدن عفونت ادراری در زردی­های روزهای اول تولد این مطالعه با هدف بررسی عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی با سن کمتر از یک هفته در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. مواد و روش­ ها: این مطالعه به­صورت مقطعی ...

متن کامل

شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی طول کشیده مراجعه کننده به بیمارستان

چکیده زمینه: زردی طول کشیده به زردیی اطلاق می شود که در نوزادان رسیده بیش از 14 روز و در نوزادان نارس بیش تر از 21 روز طول کشیده باشد. عوامل مختلفی از جمله عفونت های دستگاه ادراری می توانند باعث زردی طول کشیده شوند. هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع عفونت ادراری در نوزادان با زردی طول کشیده انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1384 انجام شد. 230 نوزاد مبتلا به زردی طول کشیده که به ...

متن کامل

بررسی عفونت ادراری در نوزادان با سن کمتر از یک هفته مبتلا به زردی

سابقه و هدف: زردی شایع­ ترین مشکل کلینیکی نوزادان است. افزایش بیلی­روبین می­تواند به­عنوان اولین علامت عفونت ادراری قبل از بروز بقیه­ی علائم عفونت ادراری خود را نشان دهد. با توجه به مطرح شدن عفونت ادراری در زردی­های روزهای اول تولد این مطالعه با هدف بررسی عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی با سن کمتر از یک هفته در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. مواد و روش­ ها: این مطالعه به­صورت مقطعی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 73  شماره None

صفحات  724- 731

تاریخ انتشار 2016-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021