بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان

نویسنده

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان انجام گرفت. روش مطالعه از نوع غیرآزمایشی و توصیفی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان بالغ بر 9914 نفر و 15 نفر از کارشناسان آموزش ابتدایی سازمان و ادارات تابعه آموزش و پرورش می‌باشد. نمونه انتخابی از بین تمامی شهرستان‌های استان به صورت چند مرحله‌ای تصادفی (طبقه‌، خوشه و تصادفی) انتخاب شده‌اند. با رعایت بزرگی و کوچکی مناطق آموزشی و نسبت جنسیت و پایه تحصیلی معلمان مدارس ابتدایی در تعیین حجم نمونه نهایتاً 366 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از معلمان پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنج بود که پنج بخش کلی و 45 سؤال را شامل می‌شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان به دلایل ساختاری و نگرشی فراوانی در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق نبوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی

پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم محور در مدارس ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بود. در مرحله کیفی روش پژوهش روایت پژوهی و مشارکت‌کنندگان بالقوه شامل معلمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بودند که با رویکرد هدفمند و با روش نمونه‌گیری موارد مطلوب تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از یک پروتکل مصاحبه نیمه ساختمند جمع‌آوری گردید. محاسبه ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر میزان اعامال وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی منطقه قزوین

این تحقیق به منظور بررسی میزان اعمال وظایف راهنمایی آموزشی از طرف مدیران مدارس ابتدایی منطقه قزوین و همچنین بررسی میزان تاثیر عواملی چون جنسیت ، سطح تحصیلات ، رشته تحصیلی، سوابق تدریس و مدیریت و طی دوره های آموزشی ضمن خدمت بر میزان اعمال این وظایف انجام شده است . هدف کلی تحقیق آشکار نمودن وضع موجود نظارت و راهنمایی آموزشی در مدیریت مدارس ابتدایی و ارائه پیشنهادها و راه حلهای اصولی جهت بهبود وضع...

15 صفحه اول

بررسی وضعیت نظارت وهدایت آموزشی در مدارس دوره راهنمایی استان کرمانشاه

هدف اصلی این تحقیق «بررسی وضعیت نظارت و هدایت آموزشی درمدارس راهنمایی استان کرمانشاه» می باشد که به پنج هدف جزیی تر تجزیه گردیده است . برای سه مورد ازاین هدفها ازروش مصاحبه سازمان یافته با 16 سوال و برای دو هدف دیگر، از روش مصاحبه نیمه سازمان یافته با چهار سوال استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع میکس متود است. جامعه آماری مورد مطالعه را حدود پنج هزار نفر از معلمان، مدیران مدار...

15 صفحه اول

شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان

هدف این تحقیق شناسایی منابع و تجهیزات موثر در رتبه­بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان بود. در این پژوهش چند جامعه­آماری و چند روش نمونه­گیری وجود داشت 1. جامعه منابع و محتوای مرتبط با موضوع، نمونه­گیری از این جامعه با روش نمونه­گیری هدفمند بود.2. جامعه متخصصان امر تعلیم­وتربیت، برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری هدفمند استفاده شد.3. جامعه معلمان، مدیران مدارس و کارشناسا...

متن کامل

بررسی دیدگاه معلمان نسبت به شیوه‌های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس

In this research principals' supervisory styles have been studied with respect to Sergiovanni and Starrat theory (1985, 1993), According to this theory supervisory approach is either based on classical management style, human relations style, Dr human resources style, the sample size has been500 elementary teachers randomly selected among the population (Isfahan elementary teachers). The resear...

متن کامل

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر آبدانان ایلام در سال 1395

مقدمه: مراکز آموزشی از جمله مدرسه ها، مکانی مطمئن در پرورش انسان قلمداد می شود و در فراهم آوردن زندگی سالم و نشاط انگیز و تربیت افراد با رفتار سالم، نقش بسیار ارزنده ای ایفا می کند. یک کودک معمولی حدود 1100 ساعت در هر سال را در کلاس می گذارند، بنابراین افزون بر اینکه دانش آموزان زمان نسبتا زیادی از اوقات خویش را در مدرسه می گذرانند، در دوران بسیار حساس زندگی نیز قرار دارند. هدف از این مطالعه بر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 4

صفحات  73- 100

تاریخ انتشار 2008-03-18

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021