بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز

نویسندگان

  • اسکندر زند استاد بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
  • سید محسن سیدی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
  • مهرشاد براری استادیار گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
چکیده مقاله:

به منظور بررسی قدرت رقابتی برخی ژنوتیپ­های لوبیا با علف­های هرز آزمایشی در سال 1389 تحت شرایط طبیعی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل وجین و عدم وجین علف­های هرز در تمام دوره رشد به عنوان فاکتور اصلی و هشت ژنوتیپ لوبیا (با تنوع در رسیدن) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. در آزمایش از پراکنش طبیعی علف­های هرز استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر علف هرز و ژنوتیپ­های لوبیا بر روی صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن 100 دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد؛ اما اثر متقابل دو فاکتور بر صفات وزن 100 دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار نشد. بیشترین میزان عملکرد عملکرد دانه به ترتیب با مقادیر 09/309 و 77/354 گرم بر متر مربع در تیمار عدم حضور علف هرز و ژنوتیپ 21191 KS بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین شاخص رقابت (42/1) متعلق به رقم خمین و پایین­ترین مقدار آن (71/0) متعلق به رقم اختر بود. به طور کلی نتایج نشان داد ژنوتیپ­های رونده و رشد نامحدود لوبیا در مقایسه با ایستاده و رشد محدود رقابت کننده­های قوی­تری در برابر علف­های هرز بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روش‌های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L)

به‌منظور بررسی اثر روش­های مدیریتی بر علف­های هرز، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 139۴ اجرا شد. طرح آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بود. فاکتور اول شامل مدیریت غیرشیمیایی علف‌های هرز در چهار سطح شامل یک‌بار وجین دستی، مالچ کلش گندم، مالچ زنده گاودانه و بدون کنترل ...

متن کامل

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. M...

متن کامل

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. Mai...

متن کامل

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در 30 رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

  This research was conducted in order to determine the relationship between grain yield and yield components, using 30 common bean varieties in a randomized complete block design with four replications at the Agricultural filed faculty of Agriculture,Tehran university In this study 18 traits were assessed on 10 random plants from each plot. The result showed that there were significant differe...

متن کامل

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در 30 رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

  This research was conducted in order to determine the relationship between grain yield and yield components, using 30 common bean varieties in a randomized complete block design with four replications at the Agricultural filed faculty of Agriculture,Tehran university In this study 18 traits were assessed on 10 random plants from each plot. The result showed that there were significant differe...

متن کامل

ارزیابی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) به تنش خشکی انتهایی دوره رشد

به‎منظور ارزیابی اثر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ارقام لوبیا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی انتهای فصل رشد در مرحله غلاف‌دهی در سه سطح شامل عدم تنش (شاهد)، تنش متوسط (آبیاری با تخلیه 30 درصد رطوبت ظرفیت زراعی) و تنش شدید (آبیاری با تخلیه 7...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 2

صفحات  58- 71

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023