بررسی عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم

نویسندگان

  • بهمن یزدی صمدی
  • کاظم پوستینی
چکیده

در این بررسی واکنش چند رقم نخود نسبت به خشکی ونیز تاریخ کاشت شامل چند زمان کشت از 15 آبان تا 10 فروردین درطرح کرتهای خرد شده و طرح کرتها ی دوبار خرد شده به آزمون گذاشته شد. همچنین واکنش یک کلکسیون از ارقام نخود نسبت به کشت دیم (بدون آبیاری) در منطقه کرج مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که دوره زمانی نیمه آبان تا نیمه آذر بهترین زمان کشت زمستانه نخود دراین منطقه است. که به این ترتیب گیاه با تحمل سرمای 10- درجه سانتیگراد وبهره گیری از نزولات زمستانه و اوائل بهار ‘ بخش عمده ای از رشد خود را به انجام می رساند. درعین حال بخش بهاره نزولات درحدی است که کاهش معنی داری را در عملکرد دانه بوجود میاورد. این کاهش می تواند با دو آبیاری تکمیلی جبران گردد. از بررسی یک کلکسیون 1164 رقمی 22 رقم انتخاب شده و سپس در یک مقایسه عملکرد در شرایط بدون آبیاری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان دادکه در ارقام مورد کاشت دررابطه با شرایط دیم شامل سرمای زمستان وخشکی نسبی بهار تفاوتهای واریته ای قابل توجهی وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد و سازگاری ارقام نخود سفید در شرایط دیم کردستان

به منظور تعیین و معرفی ارقام نخود پرمحصول و سازگار به شرایط دیم منطقه کردستان، آزمایشی با استفاده از 12 رقم نخود سفید در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت سه سال (77-1375) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم خرکه کردستان به اجراء در آمد و ژنوتیپ های آزمایشی از لحاظ عملکرد دانه و سایر صفات زراعی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر سال، عملکرد دانه ارقام به طور جداگانه از طریق تجزیه واریانس...

متن کامل

بررسی تآْثیر فصل کاشت پائیزه و بهاره بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود سفید در شرایط دیم الشتر

چکیده تاریخ کاشت و ژنوتیپ دو عامل مهم موثر بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی، از جمله نخود محسوب میشوند.لذا به منظور بررسی امکان کشت پائیزه نخود در شرایط دیم و مقایسه آن با کشت معمول (بهاره) و نیز بررسی ارقام مناسب در هر یک از فصل‌های کاشت، پژوهشی در سال زراعی 88-1387 در الشتر اجرا گردید. آزمایش دارای دو عامل فصل کاشت (پائیزه و بهاره) و رقم (آزاد، آرمان ، هاشم و توده محلی گریت) بود که به صورت فاکت...

متن کامل

بررسی تآْثیر فصل کاشت پائیزه و بهاره بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود سفید در شرایط دیم الشتر

چکیده تاریخ کاشت و ژنوتیپ دو عامل مهم موثر بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی، از جمله نخود محسوب میشوند.لذا به منظور بررسی امکان کشت پائیزه نخود در شرایط دیم و مقایسه آن با کشت معمول (بهاره) و نیز بررسی ارقام مناسب در هر یک از فصل‌های کاشت، پژوهشی در سال زراعی 88-1387 در الشتر اجرا گردید. آزمایش دارای دو عامل فصل کاشت (پائیزه و بهاره) و رقم (آزاد، آرمان ، هاشم و توده محلی گریت) بود که به صورت فاکت...

متن کامل

بررسی تآْثیر فصل کاشت پائیزه و بهاره بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود سفید در شرایط دیم الشتر

چکیده تاریخ کاشت و ژنوتیپ دو عامل مهم موثر بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی، از جمله نخود محسوب میشوند.لذا به منظور بررسی امکان کشت پائیزه نخود در شرایط دیم و مقایسه آن با کشت معمول (بهاره) و نیز بررسی ارقام مناسب در هر یک از فصل‌های کاشت، پژوهشی در سال زراعی 88-1387 در الشتر اجرا گردید. آزمایش دارای دو عامل فصل کاشت (پائیزه و بهاره) و رقم (آزاد، آرمان ، هاشم و توده محلی گریت) بود که به صورت فاکت...

متن کامل

بررسی تآْثیر فصل کاشت پائیزه و بهاره بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود سفید در شرایط دیم الشتر

چکیده تاریخ کاشت و ژنوتیپ دو عامل مهم موثر بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی، از جمله نخود محسوب میشوند.لذا به منظور بررسی امکان کشت پائیزه نخود در شرایط دیم و مقایسه آن با کشت معمول (بهاره) و نیز بررسی ارقام مناسب در هر یک از فصل‌های کاشت، پژوهشی در سال زراعی 88-1387 در الشتر اجرا گردید. آزمایش دارای دو عامل فصل کاشت (پائیزه و بهاره) و رقم (آزاد، آرمان ، هاشم و توده محلی گریت) بود که به صورت فاکت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1992-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023