بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata

نویسندگان

  • حسین حیدری شریف آباد اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران
  • علی بشیر زاده دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جیرفت
چکیده مقاله:

علف باغ (Dactylis glomerata)یکی از گرامینه های مهم مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است برای شناسایی ارقام و اکوتیپهای علوفه ای پرمحصول با بذر دهی مطلوب،29 رقم و اکوتیپ علف باغ در شرایط کشت تک بوته (فاصله دار) با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادقی در سه تکرار به مدت دوسال در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات، تاریخ ظهور خوشه، تاریخ گرده افشانی ، ارتفاع بوته،طول خوشه، تعداد ساقه دربوته وزن بذر درساقه،عملکرد بذر،شاخص برداشت، تعداد بذردرساقه، عملکرد علوفه، درسالهای 1379 و1380 مورد اندازه گیری قرارگرفتند. ضمناً داده های دو سال با استفاده ازطرح کرتهای خرد شده در زمان مورد تجزیه آماری واقع شدند. نتایج محاسبات آماری نشان داد، تفاوت بین ارقام و اکوتیپها برای تمام صفات مورد مطالعه معنی دار بود. اثرمتقابل رقمxسال نیز برای کلیه صفات معنی داربود. نتایج نشان داد برای عملکرد بذر، ارقام و اکوتیپهای ایرانی، کرج1053،همدان1453، کرج10112، پاسند1773 وارقام خارجی آمریکا 1634، آمریکا1715، اسپانیا1054و روسیه 1551نسبت به سایر ارقام و اکوتیپها محصول بذر بیشتر تولید نمودند. به طور کلی ، ارقام و اکوتیپهای کرج1053، کرج10112،کرج197،پاسند1773ورقم خارجی  روسیه1551 ازنظر تولید همزمان محصول بذر وعلوفه بیشتر، نسبت به سایر ارقام برتری داشتند. نتایج همبستگی قنوتیپی و رگرسیون گام به گام نشان داد که بیوماس کل؛ شاخص برداشت ، تعداد بذر درخوشه، تاریخ ظهور خوشه ازجمله صفائی بودند که بیشتر تاثیر را برعملکرد بذر علف باغ داشتند بتابراین،برای بهبود عملکردبذر این گیاه، اصلاح درجهت افزایش صفات فوق توصیه می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی در 21 جمعیت از گونه علف باغ، glomerata)(Dactylis در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف نمونه‌های مورد مطالعه به جز ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم و قطر یقه برای سایر صفات در سطح 1 درصد و برای تعداد ساقه در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی به دست آمد...

متن کامل

بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در جمعیت‌های نیمه‌خواهری علف باغ (Dactylis glomerata) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی

This research was conducted to study relationships among yield and yield components in Orchard grass (Dactylis glomerata). For this purpose 25 half sib families derived from poly cross of 25 parental genotypes were evaluated under two moisture environments (normal and drought conditions) according to a randomized complete block design at the research farm of Isfahan University of Technology. Th...

متن کامل

تأثیر خودگشنی اجباری و آزاد گرده‌افشانی بر صفات زراعی و ساختار ظاهری علف باغ (Dactylis glomerata)

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر خودگشنی یا خودگرده­افشانی اجباری بر صفات ساختار ظاهری (مورفولوژیک) و زراعی علف باغ صورت گرفت. سه جمعیت خودگشن، آزاد گرده­افشان و والدینی به‌دست‌آمده از 25 ژنوتیپ علف باغ ایجاد و به‌صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی بررسی شدند. اختلاف بین جمعیت­ها در صفات، شمار روز تا گرده‌افشانی، قطر طوقه، عملکرد علوفۀ تر، عملکرد علوفۀ خشک ارتفاع، نسبت ب...

متن کامل

بررسی تنوع عملکرد بذر و تعیین فاصله ژنتیکی در 29 رقم و اکوتیپ علف باغ Dactylis glomerataبا استفاده ازروش های آماری چند متغیره

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و اجزای آن در گونه علف باغ (Dactylis glomerata) ‘ 29 رقم و اکوتیپ داخلی و خارجی موجود در بانک ژن منابع طبیعی، در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار تحت شرایط کشت فاصل ه دار، در مرکز تحقیقات البرز کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند . صفات، تاریخ خوشه دهی ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول خوشه، عملکرد بذر، وزن بذر در ساقه، تعداد بذر در ساقه، وزن هزار دانه شاخص ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (dactylis

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی در 21 جمعیت از گونه علف باغ، glomerata)(dactylis در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف نمونه های مورد مطالعه به جز ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم و قطر یقه برای سایر صفات در سطح 1 درصد و برای تعداد ساقه در سطح 5 درصد معنی دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی به دست آمد...

متن کامل

بررسی میزان خودناسازگاری و سیستم گرده‌افشانی در ژنوتیپ‌های علف باغ (Dactylis glomerata) در شرایط عادی و تنش خشکی

آگاهی از سیستم گرده­افشانی و میزان خودناسازگاری گونه­های گیاهی اولین گام در اتخاذ روش اصلاحی مناسب است. این مطالعه به‎منظور بررسی میزان خودناسازگاری و تأثیر خودگشنی در دو محیط رطوبتی (عدم تنش و تنش خشکی) روی 25 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glomerata) طراحی و در قالب بلوک کامل تصادفی انجام شد. بدین منظور نیمی از خوشه­های هر ژنوتیپ برای انجام خودگشنی اجباری پاکت شدند و به نیم دیگر اجازه آزادگرده­افشا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 1

صفحات  91- 129

تاریخ انتشار 2002-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023