بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان‌های دانشگاهی استان یزد در سال 1394

نویسندگان

  • دهقان, علی استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • راغبیان, ملیحه کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • زارع مهرجردی, محمدحسین پزشک عمومی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • سامیه زرگر, اعظم کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • میرجلیلی, محمدرضا دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • کاظمینی, سید کاظم پزشک عمومی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده

Background: To evaluate the performance of a program, it is necessary that human resources involved in the implementation evaluate the program as the main sources of information. Therefore, this study aimed to evaluate the performance of health care system reform plan in Yazd province from the perspective of university hospital executives. Method: This was a cross-sectional study in which all senior and middle managers of university hospitals in Yazd Province (n=53) were enrolled through census. The data were collected using a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed by SPSS 20 using descriptive statistics, frequency, and percentages. Results: 47.2% of the executives believed that health care reform plan had reached 60 to 79 percent of its goals. Only 7.5% of the managers believed that health care reform plan could not succeed in dealing with out-of-tariff cost. Human resources was reported as the most important problem by 48.1% and interaction with insurance as the least important problem in health care system reform plan by 9.2%. Finally, most of the managers believed that the instructions of reducing out-of-pocket were implemented significantly better than the former five instructions of health care system reform plan and it was beneficial in practice. Conclusion: Achieving the objectives of health care system reform was evaluated as appropriate, however, the performance of some instructions was not as expected, hence the need for interventions in this area.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاهی استان یزد در سال ۱۳۹۴

زمینه و هدف: جهت ارزیابی عملکرد هر برنامه لازم است نیروی انسانی دخیل در اجرا به عنوان یکی از اصلی ترین منابع اطلاعاتی، برنامه را مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاهی استان یزد انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری شامل تمام مدیران ارشد بیمارستان های دانشگاهی استان یزد ب...

متن کامل

چالش‌های اثرگذار بر طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه کارمندان و مدیران بیمارستان‌های استان تهران

Background: Today, the health system in Iran is struggling with many challenges. Therefore, this study aimed to analyze the challenges affecting the health system development plan from the perspective of hospital managers and employees in Tehran province. Methods: The present study was applied in terms of the purpose, and in terms of data collection method, was survey. The statistical populati...

متن کامل

بررسی رضایت مندی پزشکان ماندگار در مناطق محروم استان یزد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

زمینه: یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده نابرابری‌­های خدمات سلامت در مناطق محروم، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی این بخش، به ویژه پزشکان است. ماندگاری پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم یکی از بسته­‌های خدمتی طرح تحول نظام سلامت است تا مناطق محروم کشور معضل کمبود پزشک نداشته باشند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رضایت‌مندی پزشکان ماندگار در مناطق محروم استان یزد از اجرای طرح­ تحول ­نظام­ سلامت ا...

متن کامل

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از عملکرد بیمارستانهای آموزشی درمانی استان خراسان جنوبی در راستای اهداف طرح تحول نظام سلامت در سال 1395

Background: One of the hospitals’ goals is providing high quality of health for patients and patient satisfaction is one of the indicators of quality of health care in hospitals in all countries. The present study aimed to evaluate patients’ satisfaction about performance of health transformation plan in teaching hospitals affiliated to southern Khorasan province in 2016.   Materials and Meth...

متن کامل

بررسی تبعیض درک شده از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کارمندان سازمان‌های آموزشی شهر رفسنجان در سال 1394

مقدمه: پس از امنیت دومین نیاز انسان‌ها سلامت است و طرح تحول نظام سلامت، برنامه‌ای به منظور بهبود خدمات حوزه سلامت به شمار می‌رود. هدف مطالعه حاضر، بررسی پیامدهای اجتماعی اجرای طرح تحول نظام سلامت در رفسنجان با تأکید بر احساس تبعیض در بین کارمندان سازمان‌های آموزشی این شهر بود. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی‌، 362 نفر از کارمندان سازمان‌های آموزشی به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تص...

متن کامل

بررسی رضایت بیماران سرطانی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان امام خمینی(ره)ساری در سال 1394

Background and purpose: Improving patient satisfaction was the main goal of Health Transformation Plan (HTP) in Iran. This research aimed to study cancer patient satisfaction following implementation of HTP in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 386 cancer patients using census sampling. Data was collected by admin...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  43- 49

تاریخ انتشار 2016-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022