بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین‌های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن

نویسندگان

  • احمد مجد استاد علوم گیاهی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
  • صدیقه کلیج استادیار علوم گیاهی، دانشگاه مازندران، ساری، ایران
  • پریسا جنوبی استادیار علوم گیاهی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
چکیده

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن از منبع اوره (در سه سطح 0، 40، 60 کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) و میزان پروتئین‌های آلبومین و گلوبولین دانه آن، آزمایشی در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سال 1393 در شهرستان بابل انجام گرفت. همچنین بررسی کمی و کیفی پروتئین به ترتیب به روش برادفورد و SDS-PAGE انجام شد. کاربرد کود نیتروژن بر صفاتی چون ارتفاع گیاه، تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد کپسول، طول کپسول، تعداد بذر در کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین دانه تاثیر معنی‌داری داشت. این در حالیست که تفاوت معنی‌داری در اجزای عملکرد بین تیمار 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار وجود نداشت. بررسی‌های کمی و کیفی همسو با یکدیگر نشان دادند که پروتئین‌های آلبومین و گلوبولین تحت تاثیر کود نیتروژن به ترتیب 15 درصد کاهش و 53 درصد افزایش می‌یابند. مجموع دو پروتئین تحت تیمار با کود نیتروژن نسبت به شاهد افزایش یافت. آنالیز دنسیتومتری SDS-PAGE نشان داد که پروتئین آلبومین کمتر و پروتئین گلوبولین اصلی‌ترین و بیشترین درصد ترکیب پروتئین ذخیره‌ای بذر را تشکیل می دهد. در کل نتایج نشان داد که کنجد رقم ناز تحت تیمار کودی 40 کیلوگرم نیتروژن در صفات زراعی مورد مطالعه نسبت به شاهد برتری داشت و تحت این تیمار درصد روغن و پروتئین دانه از لحاظ کمی و کیفی افزایش یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های گلوتلین، گلوبولین، آلبومین و پرولامین در بذر چهار رقم برنج (Oryza sativa L.)

شناسایی و تفکیک رقم‌های برنج، کمک مفیدی به بهبود کیفیت غذایی این محصول می‌نماید. در مطالعه حاضر، چهار رقم برنج به نام‌های لنجانی، فریدون‌کنار، طارم و هندی از نظر الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های گلوتلین، گلوبولین، پرولامین و آلبومین بررسی شدند. گلوتلین‌ها و گلوبولین‌های برنج نوارهای پروتئینی نسبتاً زیادی نشان داد در حالی‌که آلبومین‌ها باند کمتری داشتند. کمترین مقدار پروتئین و تعداد نوار مربوط به پر...

متن کامل

Emotional and behavioral problems of single parent vs. two parent children: Imam Khomeini Relief Foundation

* لوئسم هدنسيون : تسراميب ،رفظ ،سردم نا رغصا يلع ) ع ( نفلت : 9 44503395 email: [email protected] فده و هنيمز : هچب رد يناجيه و يراتفر تلاكشم هسياقم شهوژپ نيا زا فده اب ردام يتسرپرس تحت دلاو كت ياه هداوناخ ينيمخ ماما دادما هتيمك رد دلاو ود ياه ) هر ( تسا نارهت . لثم يمئلاع يراتفر تلاكشم زا روظنم زا روظنم و تسا يعامتجا تلاكشم و يراكهزب ،يرگشاخرپ و بارطضا ،يگدرسفا لثم يمئلاع يناجيه ...

متن کامل

The effect Allium ampeloprasum feeding on serum level of glucose, triglyceride, and total cholesterol of diabetic rats

كچ ي هد هقباس فده و : ييوراد ناهايگ زا هدافتسا اب يتبايد ناراميب رد مرس بولطمان ياهديپيل و زكولگ حطس نداد شهاك يم رادروخرب يدايز ينيلاب تيمها زا دشاب . هوك هرت تهابش رب ينبم يتاقيقحت دهاوش دوجو هب هجوت اب ي س و ي ر رظن زا خرب ي د دض و هرثؤم داوم ي تبا ي س ندوب ي ،ر رب رد اذل يسر هوك هرت نمزم و يكاروخ فرصم رثا رضاح ي ،زكوـلگ نازيم رب رت ي د ييارحص شوم مرس لاتوت لورتسلك و ديريسيلگ سررب دروم يتبا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 27

صفحات  139- 149

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021