بررسی عناصر به کار رفته در شناسنامه فرش در موره‌های داخل و خارج از کشور

نویسندگان

  • بصام, سیدجلال الدین موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

This study is to identify and evaluate elements that were used in the Identity document of museum objects to describe and manage the information of museum’s carpets. This study is an applied study which implemented by documentary study method. The data were gathered by analysis of identity document of carpets in museums inside and outside the country. The results can help in integrating and facilitating the organization of information and documentation of museum carpets. More over, they can be applied to better management of the carpets in the museum, preservation and protection of carpets in communicating with other museums, carpet exhibitions, integrity in information their dissemination. It provides with perfect conditions for studying carpets and shares science and knowledge as well.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

ضرورت آموزش ریاضی و کاربرد مؤثر مفاهیم آن در طراحی معماری از دغدغه­های مهم برنامه­های آموزشی دانشگاه­ها و مؤسسات معاصر به­شمار می­رود. در نظام آموزشی معماری در ایران ریاضی به شیوه سنتی و مستقل از دوره­های عملی طراحی و آموزش داده می­شود و با دانش ریاضی به عنوان یک موضوع فرعی و بعضاً یک معضل در عرصه آموزش برخورد می­شود. اساتید معماری همواره به مشکلات دانشجویان در درک مفاهیم ریاضیات و کاربرد آن در ...

هدف: این تحقیق با هدف بررسی عناصرفراداده ای به کار رفته در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی با عناصر فراداده ای هست? دوبلین انجام شده است و همچنین به رویکرد طراحان صفحات وب، در استفاده از روشهای نوین در طراحی و سازمان دهی این وب سایت ها پرداخته است. روش: در این پژوهش که از نوع پیمایشی تطبیقی است، در مجموع 10 صفح? اصلی وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی با استف...

هدف: این تحقیق با هدف بررسی عناصرفراداده‌ای به کار رفته در وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های آزاد اسلامی با عناصر فراداده‌ای هست? دوبلین انجام شده است و همچنین به رویکرد طراحان صفحات وب، در استفاده از روشهای نوین در طراحی و سازمان‌دهی این وب‌سایت‌ها پرداخته است. روش: در این پژوهش که از نوع پیمایشی تطبیقی است، در مجموع 10 صفح? اصلی وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های آزاد اسلامی با استف...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود