بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر رفتارهای زیست‏محیطی مسئولانه (مورد مطالعه: شهروندان شهر خرم ‏آباد)

نویسندگان

چکیده

امروزه مسائل زیست‏محیطی از جمله حفظ محیط زیست عمیقاً مفهوم اجتماعی و فرهنگی دارند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، مطالعه‏ی رابطه‏ی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی با رفتارهای زیست‏محیطی در بین شهروندان شهر خرم‏آباد است. چارچوب نظری پژوهش نظریه‏ی سرمایه‏ی فرهنگی بوردیو می‏باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 384 نفر از شهروندان 19 تا 69 ساله‏ی شهر خرم‏آباد در سال 95 که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شده‏اند، صورت گرفته است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه‏ ی محقق ساخته و پرسشنامه‏ی استاندارد شده سبک زندگی بوده که پایایی و روایی مناسب داشته است. یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای سن، درآمد، آگاهی زیست‌محیطی، سبک زندگی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‏ی فرهنگی و قانون‏گرایی با رفتارهای زیست‏محیطی مسئولانه رابطه‏ی معناداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون بیانگر آن است که از بین ابعاد پنج‏گانه‏ی سبک زندگی بعد سلامت محیطی و بعد سلامت اجتماعی و از بین ابعاد سه‏گانه‏ی قانون‏گرایی بعد شناختی قانون‏گرایی در مجموع توانسته‏اند 7/45 درصد از تغییرات رفتارهای زیست‏محیطی مسئولانه را تبیین کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر ساخت قدرت در خانواده در شهر خرم آباد

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر ساخت قدرت در خانواده است. اطلاعات این تحقیق با روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه در بین 384 نفر از زنان متاهل شهر خرم آباد با شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای گردآوری شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است.نرم افزار مورد استفاده spss بود و داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و t مورد تجزیه و تح...

متن کامل

بررسی رفتارهای‌زیست‌محیطی‌ مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن

جامعه شناسان تلاش می‌کنند تا عوامل مؤثر بر رفتارهای انسان در حفظ محیط‌زیست را شناسایی کنند زیرا با شناخت این عوامل می‌توان به ارائه راه‌حل‌هایی برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط‌زیست پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر یزد بوده است که ابتدا جامعه آماری به چند خوشه تقسیم‌شده است و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک پرسش‌نامه در بین شهروندان پخش ...

متن کامل

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای بهداشتی

پژوهش حاضر کوشش می­نماید ضمن مرور رویکردهای مختلف، با استعانت از الگوی نظری «ابرتابع رفتار»، تأثیر آرایش منابع (فرصت­ها)ی چهارگانه جامعه (در ابعاد مادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی) را بر رفتار بهداشتی افراد مورد بررسی قرار دهد. داده­ها از افراد ساکن در محله­های مختلف شهر تهران (بر اساس سطوح توسعه) به تعداد مساوی با روش پیمایش جمع­آوری شد. تحلیل داده­ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری انجام...

متن کامل

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی دبیران متوسطه شهر خرم آباد

اعتماد مهم ترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب می شود. اعتماد همچنین یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است. مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی بوده و از شاخص های مهم در جامعه تلقی می شود که کاهش آن می تواند زمینه را برای رشد نا بسامانی ها و بی نظمی ها و رشد جرائم و انحرافات در جامعه فراهم سازد. اعتماد یکی از عناصر جامعه مدن...

متن کامل

مطالعه کیفی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاع‏های دسته‏ جمعی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه)

نزاع دسته‏جمعی یکی از مسائل و پدیده‏های قدیمی است که کماکان در اجتماعات سنتی و مبتنی بر طایفه‏مداری به قوت خود باقیمانده است. منظور از نزاع دسته‏جمعی، درگیری یا دعوایی است که معمولاً با انگیزه‏های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حداقل بین سه نفر رخ می‏دهد و خساراتی جانی و مالی به بار می‏آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه‏ی کیفی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نزاع‏های دسته‏جمعی در شهرستان ایذه اس...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان

    امروزه با ورود نهاده‌های شیمیایی در بخش کشاورزی و استفاده بیش ­از حد از این نهاده‌ها از سوی کشاورزان، صدمات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد شده است. پایداری زیست‌محیطی اقدامات همسو با محیط‌زیست در یک بازه زمانی بلندمدت را شامل می‌شود که بهره‌گیری از آن­ها در بلندمدت از سوی اکثر کشاورزان سبب پایداری زیست‌محیطی می‌شود. این پژوهش به­منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار زیست‌محیطی ‌با استفاده از فن ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 1

صفحات  7- 36

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021