× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری

نویسندگان

  • دکتر محمد کیامهر استادیار، گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
  • فرزانه قره‌خانی کارشناس‌ارشد حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: کاربران اصلی نظام اطلاعاتی حسابداری (حسابدار، حسابرس و یا مدیر) به‌منظور موفقیت در انجام وظایف خود باید از عوامل مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری و نقش آن­ها در اجرای عملیات حسابداری آگاهی داشته باشند. از این رو، در پژوهش حاضر عوامل احتمالی مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری از طریق متغیرهای روش­های حسابداری مدیریت، درجه رسمیت و ویژگی‌های اطلاعات بررسی شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران 32 شرکت صنایع غذایی در استان‌های فارس و یزد در سال 1396 است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه کتبی بوده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌ها: میزان صادرات بر روش‌های حسابداری مدیریت و درجه رسمیت (قوانین و مقررات مورد استفاده در شرکت) تأثیر معنی‌داری دارد اما اندازه شرکت بر روش‌های حسابداری مدیریت و درجه رسمیت اثر معنی‌دار ندارد. سن شرکت بر درجه رسمیت و ساختار سازمانی بر ویژگی­های اطلاعات (مالی، غیرمالی، اقتصادی و غیراقتصادی) تأثیر معنی‌داری دارد. هم‌چنین، نااطمینانی محیطی (تکامل فن‌آوری و اقدامات رقبای اصلی) بر ویژگی‌های اطلاعات و درجه رسمیت تأثیر معنی‌داری دارد اما ویژگی­های شخصیتی مدیر بر روش‌های حسابداری مدیریت و ویژگی اطلاعات تأثیر معنی‌داری ندارد. نتیجه‌گیری: شرکت­های دارای مدیران با ویژگی­های شخصیتی مناسب و هم‌چنین ساختار مطلوب سازمانی از پایدار یا ناپایدار بودن محیط آگاهی داشته و با دسترسی به اطلاعات مالی و غیرمالی مناسب می­توانند با تسخیر بازارهای خارجی، صادرات را افزایش دهند که همه­ این موارد متأثر از انتخاب نظام اطلاعاتی حسابداری مناسب برای شرکت است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده   مقدمه: تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی از مهم‌ترین وظایف مدیریت به شمار می‌رود. مدیران برای انجام این مهم به اطلاعات نیاز دارند و در این میان اطلاعات و گزارش‌های مالی نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری به عنوان تأمین‌کننده اطلاعات و گزارش‌های مالی با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است....

مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری برای 10 شرکت دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش پژوهش: داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسش‌نامه در بین 100 نفر از کارکنان شرکت‌های مورد بررسی جمع‌آوری شده است که بعد از اجرای پیش‌آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ، بر اساس فرمول کوکران تعداد 70 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش آماری پژوهش، است...

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر هماهنگی سیستم اطلاعاتی حسابداری(AIS) در شرکت های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، صنعت قند وشکر و صنعت مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 81 شرکت می پردازد. مطالعات نشان می دهد که هماهنگی استراتژیک بر عملکرد شرکت تاثیر مهمی دارد، اما مطالعات کمی روی شناخت عوامل موثر بر این هماهنگی انجام شده است و بنابراین هدف این تحقیق شناسایی سطح هماه...

مقدمه: بخش­های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند کنترل­های اقتضایی مرتبط به خود است. از جمله این کنترل‌ها استفاده از نظام اطلاعاتی حسابداری است که می‌تواند در تعامل حرفه‌­ای حسابداران با مدیران در فرایند تصمیم‌گیری مدیران مؤثر واقع شود. بنابراین، شناخت متقابل کارکردها و انتظارهای کارکنان حسابداری و مدیران سطوح مختلف از یکدیگر در راستای تحقق هدف‌های سازمان مفید بوده و ارزش افزو...

مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری برای 10 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش پژوهش: داده های پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه در بین 100 نفر از کارکنان شرکت های مورد بررسی جمع آوری شده است که بعد از اجرای پیش آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ، بر اساس فرمول کوکران تعداد 70 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش آماری پژوهش، استف...

در جامعه کنونی بشری، فرآیند اطلاعات به ویژه در زمینه علم و تکنولوژی ایجاب می نماید که بیش از پیش به مدیریت اطلاعات در سازمانهای امروزی توجه شود. لذا جریان اطلاعات دقیق و صحیح، در سازمان مانند هر موجود زنده، در گرو همبستگی سازمانی ما بین اجزاء آن است. این همبستگی سازمان یافته موجب می گردد تا اطلاعات ورودی و خروجی هر بخش توسط اجزای دیگر قابل کنترل باشد. با توجه به ضرورتهای گفته شده، سیستمهای اطلا...