بررسی عوامل مؤثربر ارتکاب جرائم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان بین سال‌های 1390 تا 1395

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که جرائم خشن دارای پیامدها و آسیب‌های روحی و جسمی گسترده‌ای برای افراد جامعه هستند و در سال‌های اخیر این جرائم رو به ازدیاد بوده‌اند لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم خشن در بین زندانیان شهر سیرجان در فاصله سال‌های 90 تا 95 پرداخته شود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایش می‌باشد. نمونه این تحقیق کلیه زندانیان مرتکب جرائم خشن، به تعداد 63 نفر در زندان شهر سیرجان است، که در حال تحمل کیفر می‌باشند. روش به کار رفته در این پژوهش استفاده از مصاحبه و پرسشنامه باز بوده است. از کلیه مرتکبین جرائم خشن‌، فقط 51 نفر حاضر به مصاحبه شدند‌. یافته‌ها‌: بیشتر مجرمین مرد، دارای تحصیلات پایین، بیکار یا دارای مشاغل با درآمد کم می‌باشند و در گروه سنی کمتر از 35 سال مرتکب چنین جرائمی شده‌اند، و عواملی چون اعتیاد‌، سابقه زندانی شدن، زندگی در مناطق جرم‌خیز، وضعیت خانوادگی زندانیان با جرائم خشن رابطه معنادار داشت‌. نتیجه‌گیری‌: رفتار انحرافی آموختنی است و در فرآیند ارتباط با دیگران به ویژه در خانواده آموخته می‌شود. در مجموع می‌توان گفت عواملی چون سن‌، جنسیت‌، تحصیلات‌، درآمد، شغل، داشتن اعتیاد، داشتن سابقه زندان، و داشتن خانواده‌ای با تحصیلات کم والدین و مشاغل کم درآمد و والدین معتاد یا والدین مجرم با سابقه زندان در خانواده، بر مجرم بودن فرد تأثیرگذار بوده‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان

زمینه و هدف: از آنجا که جرایم خشن دارای پیامدها و آسیب‌های روحی و جسمی گسترده‌ای برای افراد جامعه هستند و در سال‌های اخیر این جرابم رو به ازدیاد بوده‌اند لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن در بین زندانیان شهر سیرجان در فاصله سال‌های 90 تا 95 پرداخته شود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایش می‌...

متن کامل

Dev121723 1390..1395

Lysophosphatidic acid (LPA) is a bioactive phospholipid that is present in all tissues examined to date. LPA signals extracellularly via cognate G protein-coupled receptors to mediate cellular processes such as survival, proliferation, differentiation, migration, adhesion and morphology. These LPA-influenced processes impact many aspects of organismaldevelopment. Inparticular, LPAsignallinghasb...

متن کامل

بررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن درحاشیه نشینان،مطالعه موردی حاشیه نشینان شهرستان کرمانشاه درسال1392

یکی ازمسائلی که درتمامی جوامع به خصوص جوامع درحال توسعه ازجمله کشورایران وجود دارد،حاشیه نشینی درشهرها است.ازجمله اهداف این تحقیق میتوان به شناخت ویژگی های مناطق حاشیه نشین وبررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن دراین محله ها از جمله مسائل اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،کنترل اجتماعی وزیست بوم اشاره کرد.این تحقیق ازنوع تحقیقات کاربردی است وروش تحقیق بکارگرفته شده،روش اسنادی وپیمایشی است که برای جمع آوری اطلاع...

مطالعه رابطة سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان‌ها

با توجه به رابطۀ معکوسی که اغلب پیشینة نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است،‌این پرسش مطرح شد که‌ایا در‌ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در‌این پژوهش فرض شد که هرچه سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها در‌ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می‌شود.برای تبیین مسئلة تحقیق از نظریه‌های فشار ساختاری و خرده‌فرهنگ خشونت استفاده شده است. روش تحقیق‌این پژوهش روش آماری ا...

متن کامل

کیفیت میکروبی و شیمیایی ماست پاستوریزه تولیدی کارخانه‌های لبنی استان زنجان بین سال‌های 1390 تا 1392

چکیده ماست پرمصرف‌ترین فرآورده تخمیری حاصل از شیر در جهان است و دارای ارزش تغذیه‌ای قابل توجه به‌ ویژه از نظر پروتئین و کلسیم است. در بین فرآورده‌های لبنی، ماست اسید بیشتری دارا می‌باشد به همین دلیل احتمال آلودگی آن به میکروارگانیسم‌های مقاوم به اسید از قبیل کپک و مخمر بیشتر می‌باشد. مطالعه حاضر بر روی نمونه‌های ماست پاستوریزه جمع‌آوری شده از 9 واحد تولیدی شیر و فرآورده‌ های لبنی استان زنجان د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 3

صفحات  163- 192

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021