× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی

نویسندگان

  • نصیبه قدرتی دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع).
  • کاظم رحیمی کارشناس‌ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

چکیده

چکیده   مقدمه: تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی از مهم‌ترین وظایف مدیریت به شمار می‌رود. مدیران برای انجام این مهم به اطلاعات نیاز دارند و در این میان اطلاعات و گزارش‌های مالی نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری به عنوان تأمین‌کننده اطلاعات و گزارش‌های مالی با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. نمونه پژوهش شامل 408 نفر از مدیران و کارشناسان 12 دانشگاه علوم پزشکی کشور در سال 1394 است که به روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها و برازش الگوی پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر تأیید روابط علّی بین متغیرها و برازش الگوی پیشنهادی پژوهش است. مثبت‌بودن مقادیر برآوردی ضرایب مسیر نشان می­دهد که با بهبود کیفیت اطلاعات، افزایش کاربرد اطلاعات در تصمیم­گیری‌های مدیران، تقویت نظام کنترل داخلی و ارتقاء کفایت نظام اطلاعاتی حسابداری در برآوردن نیازهای اطلاعاتی مدیران، اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی افزایش می­یابد. نتیجه‌گیری: نظام اطلاعاتی حسابداری بر مبنای تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با توجه به فراهم‌کردن گزارش‌ها و اطلاعات با کیفیت و کاربردی و هم‌چنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای تقویت نظام کنترل‌های داخلی از اثربخشی لازم برخوردار بوده و می‌تواند نقش اساسی در تصمیم‌های مدیران و کارکرد کارشناسان داشته باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیاده­سازی مبنای حسابداری تعهدی بر مؤلفه­های کیفیت زندگی‌کاری مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، است. روش پژوهش: مطالعه حاضر، از نوع پژوهش‌های پیمایشی کاربردی است که برای گردآوری اطلاعات لازم، 66 پرسش‌نامه پژوهشگرساخته در بین مدیران و کارشناسان مالی مرتبط با اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توزیع شده است. برای آزمون فرضیه‌ه...

مقدمه: هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس اطلاعات حاصل از حسابداری تعهدی است. روش پژوهش: این پژوهش یک پژوهش توصیفی است که در آن، اطلاعات مالی 43 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال 1389 بر اساس گزارش‌های نظام حسابداری تعهدی و با استفاده از، شاخص‌های منابع و مصارف اول سال، منابع و مصارف آخر سال، ترکیب منابع و هزینه‌های...

مقدمه: کاربران اصلی نظام اطلاعاتی حسابداری (حسابدار، حسابرس و یا مدیر) به‌منظور موفقیت در انجام وظایف خود باید از عوامل مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری و نقش آن­ها در اجرای عملیات حسابداری آگاهی داشته باشند. از این رو، در پژوهش حاضر عوامل احتمالی مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری از طریق متغیرهای روش­های حسابداری مدیریت، درجه رسمیت و ویژگی‌های اطلاعات بررسی شده است.<br ...

مقدمه: توجه به ایفای نقش صحیح و به‌موقع مسئولیت پاسخ‌گویی و ارزیابی عملکرد مدیران، بکارگیری مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی واحدهای دولتی را بسیار مؤثر می‌سازد. از این رو، بررسی مزایا و معایب این مبنای حسابداری و عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی آن ضروری به نظر می‌رسد. روش پژوهش: این پژوهش، از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از طریق توزیع پرسش‌نامه پژوهشگر س...

مقدمه: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بکارگیری حسابداری تعهدی در نظام گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها از جمله ایران انجام شده است. از آن‌جا که مهم‌ترین هدف نظام حسابداری و گزارشگری مالی در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فراهم‌کردن اطلاعاتی است که مدیران را در ایفای اثربخش مسئولیت پاسخ‌گویی یاری کند، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگا...

مقدمه: بخش­های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند کنترل­های اقتضایی مرتبط به خود است. از جمله این کنترل‌ها استفاده از نظام اطلاعاتی حسابداری است که می‌تواند در تعامل حرفه‌­ای حسابداران با مدیران در فرایند تصمیم‌گیری مدیران مؤثر واقع شود. بنابراین، شناخت متقابل کارکردها و انتظارهای کارکنان حسابداری و مدیران سطوح مختلف از یکدیگر در راستای تحقق هدف‌های سازمان مفید بوده و ارزش افزو...