بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

نویسندگان

چکیده

بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه‌ریزی‌ در این حوزه، امکان ادامه‌ی رشد طبیعی و زندگی کودکان را مختل و جوامع را با پدیده‌ی نوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی ـ همبستگی بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارکنان ستادهای توانمندساز شهر تهران به تعداد 600 نفر می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 39 سؤالی است که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (908/0) تأیید گردیده است. نتایج نشان داد که گر چه وجود مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی اعم از اعتماد، انسجام و مشارکت در بین کارکنان ستادهای توانمندساز به شکل مستقیم بر ارتقاء توانمندی‌های کودکان کار و خیابان تأثیرگذار نبوده است، ولی شکل‌گیری روابط اجتماعی مستحکم بین مددکاران موجب خلق شبکه‌های گسترده‌ی ارزش‌ساز اجتماعی با رویکرد کارآفرینانه گردیده و ظرفیت‌سازی در کودکان آسیب‌پذیر را به صورت غیر مستقیم فراهم ساخته است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی منبعی است که در راستای دستیابی به اهداف، در اختیار سازمان‌ها و اشخاص قرار دارد. بنابراین ، نقشی مهم و گاهی اوقات ضروری در تشکیل سرمایه اجتماعی و مصرف آن ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی پلیس راهور ناجا از نظر رانندگان شهر تهران انجام شده است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر یک مطالعۀ پ...

امروزه عدالت اجتماعى یکى از مهم ترین چالش‌ها و دغدغه‌هاى فکرى اندیشمندان علوم انسانی می باشد. لازمه دستیابی به عدالت اجتماعی رفع نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و قانون‌گریزی‌هایی از طریق توسعه کارآفرینی اجتماعی است. کارآفرینان اجتماعی با استفاده از طرح‌های نوآورانه، بسیج منابع و بهره‌گیری از ارتباطات موثر سعی دارند تا بستر مناسبی را برای مشارکت آحاد جامعه به منظور رفع مشکلات اجتماعی ایجاد نمایند. تلاش آ...

امروزه به توسعة کارآفرینی اجتماعی به عنوان مأموریتی اجتماعی و انسان‌دوستانه، و یکی از راهکارهای حل برخی مسائل و آسیب‌های اجتماعی توجه می‌شود. کارآفرینی تأثیری مثبت و مستقیم در بسیاری از فعالیت‌های مختلف کشورها داشته است؛ از یک سو، سبب توسعة اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود و از سوی دیگر، می‌تواند سبب بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه شود. مقالة حاضر برگرفته از نتایج پژوهشی است که با هدف بر...

این تحقیق با هدف نقش سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان مرکبات­کار شهرستان ساری انجام شد. روش­­شناسی پژوهش، ترکیبی از روش­های کمی و توصیفی- استنباطی بود. نمونه­­گیری تصادفی طبقه­­ای در این مطالعه به کاربرده شد و 128 نفراز زنان مرکبات­کار انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده­ها ازspss 16  استفاده شد. آلفا کرونباخ سوالات پرسشنامه 87/0 بدست آمد. میانگین سن و سابقه کار باغداری زنان مرکبات­کار مورد مط...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود