بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

نویسندگان

چکیده

بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه‌ریزی‌ در این حوزه، امکان ادامه‌ی رشد طبیعی و زندگی کودکان را مختل و جوامع را با پدیده‌ی نوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی ـ همبستگی بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارکنان ستادهای توانمندساز شهر تهران به تعداد 600 نفر می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 39 سؤالی است که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (908/0) تأیید گردیده است. نتایج نشان داد که گر چه وجود مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی اعم از اعتماد، انسجام و مشارکت در بین کارکنان ستادهای توانمندساز به شکل مستقیم بر ارتقاء توانمندی‌های کودکان کار و خیابان تأثیرگذار نبوده است، ولی شکل‌گیری روابط اجتماعی مستحکم بین مددکاران موجب خلق شبکه‌های گسترده‌ی ارزش‌ساز اجتماعی با رویکرد کارآفرینانه گردیده و ظرفیت‌سازی در کودکان آسیب‌پذیر را به صورت غیر مستقیم فراهم ساخته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی مؤلفه‌های کارآفرینی اجتماعی و بررسی نقش آنان بر توانمندسازی کودکان کار و خیابان

بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه‌ریزی‌های کلان در کشورها، امکان ادامه روند رشد طبیعی و زندگی برای برخی از کودکان را مختل و جوامع را با پدیده نوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های کارآفرینی اجتماعی، در پی تبیین نقش آن بر توانمندسازی کودکان کار و خیابان بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کا...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی منبعی است که در راستای دستیابی به اهداف، در اختیار سازمان‌ها و اشخاص قرار دارد. بنابراین ، نقشی مهم و گاهی اوقات ضروری در تشکیل سرمایه اجتماعی و مصرف آن ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی پلیس راهور ناجا از نظر رانندگان شهر تهران انجام شده است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر یک مطالعۀ پ...

متن کامل

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی

Objective: Entrepreneurship is a process which is taken place in a changeable network of social relations, these relations can limit or facilitate the relationship of entrepreneurship with resources and opportunities.yet most of researches has been done are a types of personal attributes indicating type of enterpreneuer that has criticized be cause of non attention to social relationship an...

متن کامل

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی

Objective: Entrepreneurship is a process which is taken place in a changeable network of social relations, these relations can limit or facilitate the relationship of entrepreneurship with resources and opportunities.yet most of researches has been done are a types of personal attributes indicating type of enterpreneuer that has criticized be cause of non attention to social relationship an...

متن کامل

نقش سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان مرکبات کار شهرستان ساری

این تحقیق با هدف نقش سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان مرکبات­کار شهرستان ساری انجام شد. روش­­شناسی پژوهش، ترکیبی از روش­های کمی و توصیفی- استنباطی بود. نمونه­­گیری تصادفی طبقه­­ای در این مطالعه به کاربرده شد و 128 نفراز زنان مرکبات­کار انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده­ها ازspss 16  استفاده شد. آلفا کرونباخ سوالات پرسشنامه 87/0 بدست آمد. میانگین سن و سابقه کار باغداری زنان مرکبات­کار مورد مط...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 4

صفحات  57- 78

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021