× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی عوامل مرتبط با کنترل عفونت بیمارستانی در پرستاران بخش ‌ها و مراقبت ویژه نوزادان بر اساس "الگوی اعتقاد بهداشتی"

نویسندگان

  • ترابی, فائزه گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • خانعلی مجن, لیلا گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • خدا کریم, سهیلا گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • رسولی, مریم گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • نوروزی, طاهره گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت بیمارستانی در بخش‌ های مراقبت ویژه نوزادان از معضلات بهداشتی قرن حاضر است. عدم رعایت رفتار مرتبط با کنترل این عفونت ‌ها توسط پرستاران، یک مشکل رفتاری بهداشتی محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با مراقبت ‌های کنترل عفونت بیمارستانی بر اساس سازه ‌های "الگوی اعتقاد بهداشتی" در پرستاران بخش و مراقبت ویژه نوزادان انجام‌ شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع آزمون الگو می باشد که بر روی ۱۰۳ نفر از پرستاران شاغل در بخش نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان با انتخاب روش تمام شماری انجام ‌شده است. ابزارهای گردآوری داده‌ها، ۴ پرسشنامه "پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی"، "پرسشنامه اندازه‌گیری سازه‌ های الگوی اعتقاد بهداشتی"، (بر اساس الگو پژوهشگر ساخته)، "پرسشنامه خودکارآمدی عمومی" (General Self–Efficacy) و "پرسشنامه خود گزارشی عملکرد کنترل عفونت پرستاران" (Self-report Questionnaire of (Nurses' Infection Control و اپایش (Performance) بوده است. روایی پرسشنامه‌ ها به روش روایی محتوا و پایایی آنها از طریق بررسی همسانی درونی و روش باز آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم ‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ تجزیه‌ و تحلیل شد. یافته ها: میزان شدت (۸۶ درصد) و حساسیت (۸۷ درصد) درک شده از عفونت بیمارستانی در بین پرستاران در سطح خوب ارزیابی شد. بیشترین موانع درک شده (۶۶ درصد) نداشتن دانش، مهارت و زمان کافی در بیمارستان بود. بیشترین منافع درک شده (۸۸ درصد) مربوط به منافع مربوط به‌ سلامتی خود پرستار و خانواده‌ اش و بهبودی بیمار بود. خودکارآمدی بیشتر نمونه‌ های پژوهش (۴/۵۴ درصد) و عملکرد پرستاران در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی، (۱/۶۰ درصد) ضعیف ارزیابی شد. شدت درک شده (۷۰ درصد) عامل اثرگذار بر احتمال انجام رفتار مناسب در خصوص کنترل عفونت بیمارستانی، از جانب پرستاران بود. نتیجه گیری: بیشترین متغیر تأثیرگذار بر رفتار کنترل عفونت، شدت درک شده بود که این متغیر، دارای یک جزء شناختی قوی وابسته به دانش فرد می باشد. پیشنهاد می‌شود، آموزش در راستای ایجاد شدت درک شده به‌وسیله بیان عواقب جدی منفی و نشان دادن اهمیت آن برای پرستاران انجام شود.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

 مقدمه: فرهنگ حاکم بر سازمان و دیدگاه کارکنان نسبت به فناوری اطلاعات از جمله عوامل مؤثر بر موفقیت در اجرای سیستم های اطلاعات می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس "چارچوب ارزش های رقابتی" انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، الگوی مفهومی پیشنهادی براساس ادبیات موضوع تدوین، و با نظرسنجی از 7 نفر از خبرگان تأیید گردید. پرسشنا...

High-level synthesis is the process of translating a high-level program like specification of the behavior of a digital circuit into a structural design in terms of interconnected set of P..egisterTransfer level components. Component selection and pipelining (CS&P) is one of the important problems in HLS. The time complexity of the exhaustive search algorithm for this problem is exponential. In...

  Background & Aims: Medication and medication errors are very important in children, especially in neonates. This study is aimed to determine the factors related to medication errors in neonatal and neonatal intensive care units.   Material & Methods: In this descriptive study 119 nurses working in the neonatal units and neonatal intensive care units of 5 educational hospitals affiliated to Sh...

زمینه و هدف: یکی از شاخص های بهبودی در  بخش مراقبت ویژه ارتقاء سطح هوشیاری بیماران می باشد.  عوامل مختلفی از جمله نوع مراقبت  در تغییرات سطح هوشیاری بیماران موثر هستند. لذا  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه مراقبت مبتنی بر الگوی سازگاری روی  در بعد فیزیولوژیک بر  سطح هوشیاری بیماران بخش مراقبت ویژه انجام شد. روش بررسی: این مطالعه کارازمایی بالینی سه سو کور در سال 1395 بر روی 100 بیمار بخش م...

  چکیده   مقدمه: کاربرد رایانه در سال های اخیر افزایش یافته است. لذا شناخت عوامل مرتبط با بکارگیری آن اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تعیین عوامل مرتبط با بکارگیری رایانه بر اساس "الگوی پذیرش فناوری" انجام گردید.   مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که بر روی100 نفر از کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی شهر تهران صورت گرفت. روش نمونه گی...

مقدمه: بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بیمارستانی یکی از چالشهای مدیران است. بکارگیری یک الگوی مناسب مدیریت عفونت های بیمارستانی می تواند منجر به بهبود ایمنی، کیفیت مراقبت و کاهش عفونت های بیمارستانی گردد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر اجرای "الگوی مدیریت عفونت های بیمارستانی" بر میزان عفونت های بیمارستانی در بیمارستان جهرم انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر با استفاده از روش اقدام پژوهی مشارکتی، ...