بررسی عوامل موثر بر استفاده بهره برداران از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی برای مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع شهرستان دهگلان

نویسندگان

  • فاطمه شفیعی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
  • فرزاد احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
  • قدرت الله حیدری دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استفاده بهره‌برداران شهرستان دهگلان از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی برای مشارکت در طرح‌های اصلاحی و احیایی مرتع بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق به تعداد 80 نفر از مرتع‌داران شهرستان دهگلان بود. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 68 بهره‌بردار تعیین شد. به‌منظور انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این روش برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات، پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه را نظر متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کرد (آلفا بزرگ‌تر از 7/0). تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشتر بهره‌برداران بی‌سواد بودند. بیشتر آن‌ها از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی به میزان کم استفاده می‌کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر درآمد، سطح تحصیلات و بعد خانوار در حدود 54 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مراتع بیش از 53 درصد از مساحت کشور را شامل می­شوند. این عرصه­ها نیازمند اعمال مدیریتی صحیح با هدف حفظ، احیا، توسعه و بهره­برداری بهینه هستند. امروزه تلاش برای حفاظت، احیا و بهره­برداری مراتع در حوزه­های آبخیز با مشارکت بهره­برداران در چارچوب طرح­های مرتعداری به عنوان یک برنامه مدون مدیریتی گامی اساسی در راستای توسعه پایدار است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تمایل...

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می‌شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه‌های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و ...

اجرای مفاد و برنامه­های پیش­بینی شده در طرحهای مرتعداری جهت استفاده بهینه از مراتع و نیز اصلاح و احیا منابع طبیعی، ضمن کاهش تخریب این منابع می­تواند متضمن توسعه پایدار و مشارکت جوامع محلی باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر اجرای طرحهای مرتعداری از دیدگاه بهره­برداران منابع طبیعی است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد و جامعه آماری این تحقیق را بهره­برداران مراتع ییلاقی حوزه آبخیز و...

تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتعداری در شهرستان سنندج از استان کردستان انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 420 نفر از بهره برداران ذینفع 10 طرح مرتعداری در 10 روستا بودند. در مجموع، 200 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به صورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده ...

تحقق توسعه، به­ویژه توسعه­ی روستایی و کشاورزی و ارتقاء بهره­وری از منابع آب و خاک و بهینه­سازی مدیریت شبکه­های آبیاری، در گرو همکاری و مشارکت بهره­برداران شبکه­ها می­باشد. لذا، جلب مشارکت فعال و مؤثر کشاورزان در مدیریت شبکه­های آبیاری، نیازمند آگاهی از عوامل تأثیرگذار و برنامه­ریزی کلان برای این امر است. بر این اساس، تحقیق حاضر به توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی بر اساس راهبردهای مشارکتی در حوزه­...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود