بررسی عوامل موثر بر استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs)

نویسندگان

  • روح اله رضائی
  • یوسف حجازی
چکیده

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می‌آید. ترویج کشاورزی وابستگی زیادی به تبادل اطلاعات در بین و مابین کشاورزان از یک طرف و تعداد وسیعی از سایر کنشگران از طرف دیگر دارد. لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تأثیر معنی‌داری در این مورد برعهده داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 104 نفر از کارشناسان حوزه ستادی ترویج وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌دادند. نتایج نشان داد که بین میزان مهارت و آشنائی کارشناسان در تهیه و تولید مواد مختلف مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، میزان مهارت و آشنائی کارشناسان در کاربرد فناوری‌های مختلف اطلاعاتی و ارتباطاتی و سابقه فعالیت کارشناسان در سازمان با میزان استفاده کارشناسان از فناوری‌های مختلف اطلاعاتی و ارتباطاتی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها نشان داد که کارشناسان ترویج کشاورزی در مقایسه با سایر کارشناسان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده بیشتری بعمل می‌آورند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل موثر بر استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (icts)

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می آید. ترویج کشاورزی وابستگی زیادی به تبادل اطلاعات در بین و مابین کشاورزان از یک طرف و تعداد وسیعی از سایر کنشگران از طرف دیگر دارد. لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند تأثیر معنی داری در این مورد برعهده داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناو...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

بر قراری ارتباط بین کشاورزان و بخش تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل مهم توسعه کشاورزی است که مسئولیت آن بر عهده کارشناسان ترویج کشاورزی است به منظور بالا بردن عملکرد شغلی این کارشناسان شناخت عوامل موثر از طریق یک تحقیق علمی ضروری است که هدف این تحقیق را پی ریزی می نماید جامعه آماری تحقیق را 110 نفر از کارشناسان ترویج استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد که از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

بر قراری ارتباط بین کشاورزان و بخش تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل مهم توسعه کشاورزی است که مسئولیت آن بر عهده کارشناسان ترویج کشاورزی است به منظور بالا بردن عملکرد شغلی این کارشناسان شناخت عوامل موثر از طریق یک تحقیق علمی ضروری است که هدف این تحقیق را پی ریزی می نماید جامعه آماری تحقیق را 110 نفر از کارشناسان ترویج استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد که از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار...

متن کامل

بررسی عوامل موثر براستفاده مدیران حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی

فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می آید. در همین راستا فعالیت های بخش کشاورزی نیز وابستگی زیادی به تبادل اطلاعات در بین و مابین کشاورزان و نیز تعداد وسیعی از سایر کنشگران دارد. از بعد مدیریتی نیز چون مدیران حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی نقش مهمی در تصمیم سازی، تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت بخش کشاورزی کشور دارند، استفاده از فناوری های ارتباط...

15 صفحه اول

بررسی عوامل مؤثر بر صلاحیت‌ تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی

تحقیق پیمایشی حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارگزاران ترویج کشاورزی کشور بوده و بر پایه فرمول کوکران حجم نمونه 232 نفر تعیین گردید. نمونه‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و از یک پرسشنامه محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌ها بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از کارشناسان ترویج وزار...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023