بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز

نویسندگان

  • امید بهبودی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
  • سمانه خانی صحرایی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
چکیده مقاله:

امروزه شرکت‌ها و بازاریابان بر درک رفتار مشتری تمرکز کرده‌‌اند، چراکه توجه به ارزش‌های اخلاقی مشتریان می‌تواند وفاداری مشتریان را تبیین نماید و این مهم می‌تواند نقش حیاتی در موفقیت تمامی فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌ها ایفا کند. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری خرید اخلاقی محصولات سبز می‌باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت به صورت توصیفی-همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مصرف‌کنندگان محصولات پوستی سبز در شهر مشهد می‌باشند که تعداد آن‌ها نامحدود است و با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای تعداد نمونه آماری 384 نفر انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری شده که جهت سنجش روایی از روایی صوری نظر اساتید و جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از این است که آگاهی اخلاقی مصرف‌کنندگان بر نیت خرید محصولات پوستی سبز تاثیر مثبت و معناداری می‌گذارد و نیت خرید محصولات پوستی سبز نیز بر رفتار خرید این محصولات تاثیر مثبت و معناداری می‌گذارد. همچنین نتایج حاصل بیانگر این بود که ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کنندگان که شامل ابعاد (آگاهی اخلاقی، مقاومت خرید، بدبینی، رشد اخلاقی و عقلانیت اقتصادی) و عوامل محیطی که شامل ابعاد (محیط فیزیکی، شرایط خرید، وضعیت فعلی و محیط اجتماعی) می‌باشند، می‌توانند ارتباط بین نیت خرید و رفتار خرید محصولات پوستی سبز را تعدیل کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط آب­و­هوایی کره زمین و آلوده شدن بیش از پیش شهرها بویژه کلان شهرها، لزوم تحول و بازنگری در برنامه­های تولید و مصرف را نمایان ساخته و در این میان، تولید و استفاده از محصولات سبز به جای محصولات رایج، یکی از راه­های حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل­های آینده به شمار می­رود. تحقیق حاضر با هدف ارائه پیشنهاداتی جهت ترغیب مصرف­کنندگان به خرید و استفاده از محصولات سبز، اق...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (بررسی موردی شهر تهران)

جامعه در حال پیشرفت و توجه روزافزون به محیط زیست باعث شده است که تعداد بسیار زیادی از شرکت­ها به مفاهیم سبز به عنوان منبع اصلی تغییر استراتژیک توجه کنند. هدف این مطالعه بررسی عواملی است که بر رفتار خرید محصولات سازگار با محیط زیست در جوانان نقش دارد و در نهایت این عوامل رتبه­بندی می­گردند. این تحقیق در چارچوب نظری تئوری­های رفتار مصرف­کننده و بازاریابی اجتماعی در قالب یک پژوهش میدانی در ایران، ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مصرف ‌کنندگان برای محصولات خاص

در این تحقیق عومل موثر بر تصمیم به خرید مصرف­کنندگان خاص در سه گروه عدم استفاده، استفاده کننده اتفاقی و استفاده کننده دائمی و آگاهانه با استفاده از مدل لاجیت رتبه­ای مورد بررسی قرار گرفته است. میوه و سبزی که بصورت ارگانیک، سالم و طبیعی تولید شده و نیاز به بازار خاص یا نیچ دارند بعنوان محصولات خاص در این تحقیق ذکر شده است. شناسایی رفتار مصرف­کنندگان تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی از اهداف تحق...

متن کامل

فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف کنندگان

افزایش نگرانی های زیست محیطی باعث توجه شرکت ها به مفاهیم بازاریابی سبز و به دنبال آن رشد تحقیقات، افزایش پراکندگی و انفجار اطلاعات در این زمینه شده است، از این رو انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین عواملی است که بیشترین تأثیر را بر رفتار خرید سبز دارند. سنجش میزان ناه...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (بررسی موردی شهر تهران)

جامعه در حال پیشرفت و توجه روزافزون به محیط زیست باعث شده است که تعداد بسیار زیادی از شرکت­ها به مفاهیم سبز به عنوان منبع اصلی تغییر استراتژیک توجه کنند. هدف این مطالعه بررسی عواملی است که بر رفتار خرید محصولات سازگار با محیط زیست در جوانان نقش دارد و در نهایت این عوامل رتبه­بندی می­گردند. این تحقیق در چارچوب نظری تئوری­های رفتار مصرف­کننده و بازاریابی اجتماعی در قالب یک پژوهش میدانی در ایران، ...

متن کامل

عوامل موثر بر رفتار انتخابی مصرف کننده با توجه به محصولات سبز مبتنی برتئوری ارزش مصرف

این مقاله شامل تئوری ارزش مصرف به منظور تعیین عوامل موثر بر رفتار انتخابی مصرف کنندگان نسبت به محصولات سبز می­باشد  و با توجه به نگرانی­ها و دیدگاه­ های مختلفی که مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست دارند، به بررسی این که آیا تفاوت­ های قابل توجهی در مقادیر مصرف و رفتار انتخابی مصرف کننده وجود دارد یا خیر می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده، جامعه مورد بررسی مصرف کنندگان مواد شوینده و به...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  2- 2

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023