بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه مطالعه موردی : صنایع های تک کشور ایران

نویسندگان

  • اصغر عقلائی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه تهران
  • نیما مختارزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

قرن بیست و یکم، قرنی است که در آن، تحولات عظیم علمی و فناورانه، باعث شده است تا کشورها و بنگاه های اقتصادی برای باقی ماندن در عرصه جهانی، به رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر بپردازند. درواقع، در جهانی که اقتصاد تحت تأثیر مسائل سیاسی و فناوریکی قرار دارد، چالش فراروی مدیران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) با توجه به محدودیت منابع، فشارها و تحریم های علمی، فناورانه و اقتصادی وعقب افتادگی فناوریکی، برخورد هوشمندانه و آگاهانه تر با موضوع کسب توانمندی های فناوریکی است. در این خصوص توجه و اهمیت به موضوع همکاریهای فناورانه روز به روز رو به افزایش بوده و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه در صنایع کلیدی کشور که با تحریم های شدید ذکر شده مواجه می باشند، است. در این پژوهش در دو مرحله نسبت به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای پرداخته شده است. در مرحله اول با استفاده از روش دلفی نسبت به تعیین عوامل موثر  در صنایع مذکور اقدام شده و سپس در مرحله دوم، بر اساس روش تحلیل عاملی تاییدی میزان تاثیر هر یک از این عوامل  بر هریک از معیارهای موفقیت همکاری های فناورانه ارزیابی شده است. در نهایت عواملی مانند فهم مشترک، وجود فرآیند منسجم و یکپارچه طراحی، بازنگری، تصدیق، صحه گذاری و کنترل تغییرات، اشتراک دانش، اعتماد و حمایت و پذیرش خطاها، نظام پایش و کنترل سیستماتیک و .. به عنوان عوامل کلیدی موثر بر موفقیت همکاریهای فناورانه در صنایع مورد بررسی در این پژوهش (صنایع تحریمی خاص) شناسایی شدند. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران)

موفقیت در پروژه های تحقیق و توسعه، موضوعی حائز اهمیت برای تیم مدیریتی شرکت ها می باشد، به نحوی که شناسائی عوامل موثر بر موفقیت این پروژه ها، می تواند در تدوین راهبردهای مناسب در سطح کلان و در سطح تک تک این پروژه ها به منظور تحقق حداکثری اهداف، موثر باشد و دید روشنی به مدیران و سازمان های درگیر در این فرایند، ارائه دهد تا از این طریق، احتمال موفقیت این پروژه ها را افزایش دهد. هدف اصلی از این تحق...

متن کامل

واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی‌های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط‌مشی‌های مالیاتی کشور

خط­مشی­های عمومی سازوکارهای حکمرانی ملی نظام­های سیاسی هستند. دولت­ها اراده ملی را در پرتو خط­مشی­های عمومی اداره می‌کنند. اگر نسخه تدوینی این خط­مشی­ها بر سیاق ملاحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشد، کماکان دردهای ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آن که مرحله اجرای خود را با موفقیت طی کند. اجرای خط­مشی­های عمومی شاهکار ویژه مدیریت دولتی است. کیفیت مدیریت دولتی را می‌توان از قبل میزان اجرای ا...

متن کامل

اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران بود. در مدل مفهومی تحقیق، عملکرد استراتژیک سازمان شامل مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی است. در این مدل، چابکی زنجیره تامین با هفت عامل فناوری مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف پذیری، روابط با تامین کنندگان، بکارگیری تکنولوژی جدید، روابط مشارکتی، حساسیت به بازار/ مشتری و پاسخگویی تقاضا ...

متن کامل

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه (مطالعه موردی: بیمه سامان)

در دنیای رقابتی امروز، مشتری نقش کلیدی ومهمی در حفظ جایگاه و نهایتا بقای سازمان­ها دارد. مدیریت ارتباط با مشتری یاری رسان سازمان­ها در ایجاد ارتباط اثربخش با مشتریان است. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در شرکت­های بیمه (و به طور موردی شرکت بیمه سامان) می­پردازد. هدف از این تحقیق اندازه­گیری عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری و شناسایی نقاط قوت و...

متن کامل

عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان

یک واقعیت قطعی سازمانی آن است که امروزه سازمان ها بر خلاف گذشته در یک محیط پیچیده و پویا فعالیت می کنند. در چنین محیطی تغییرات سریع و شدیدی رخ می دهد و رقابت در این محیط پیچیده یک عنصر حیاتی است. یکی از مؤلفه های مهم برای ورود سازمان ها به عرصه های ملی و بین المللی و رقابت در این عرصه ها نیروی انسانی توانمند می باشد. این تحقیق بر اساس نظریه شناخت اجتماعی[1]، که سه دسته عوامل کلیدی فردی، گروهی و...

متن کامل

بررسی عملکرد HSE پیمانکاران مبتنی برشاخص های کلیدی در صنایع پتروشیمی: (یک مطالعه موردی)

  Background and aims: According to the progressive trend of contracting companies' activity in petrochemical industries, also the significant role of HSE in sustainable improvement, it seems that there is a need to have an appropriate plan for evaluation of Contractor s performance.   The purposeofthisresearch is the assessment and evaluation of Contractor s HSE performance based onkey indicat...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره بهار

صفحات  30- 40

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023