× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی غده بناگوشی و مجرای ترشحی آن

نویسنده

  • حجازی, رضا

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  سابقه و هدف: انکوسیتومای بدخیم خصوصا در غدد بزاقی، بی نهایت نادر می باشد و تا امروز حدود 50 مورد گزارش شده است چندین مورد متاستاز دوردست گزارش شده است که کشنده می باشند. حدود 25 تا 52 درصد موارد عود دارد. به علت میزان عود زیاد و خطر متاستاز دوردست، بیماران باید برای طولانی مدت تحت نظر باشند.   معرفی بیمار: بیمار آقای 20 ساله ای بود که از حدود یکسال قبل توده ای در ناحیه بناگوشی راست داشته که د...

سابقه و هدف: انکوسیتومای بدخیم خصوصا در غدد بزاقی، بی نهایت نادر می باشد و تا امروز حدود 50 مورد گزارش شده است چندین مورد متاستاز دوردست گزارش شده است که کشنده می باشند. حدود 25 تا 52 درصد موارد عود دارد. به علت میزان عود زیاد و خطر متاستاز دوردست، بیماران باید برای طولانی مدت تحت نظر باشند.   معرفی بیمار: بیمار آقای 20 ساله ای بود که از حدود یکسال قبل توده ای در ناحیه بناگوشی راست داشته که در ...

در این تحقیق از 10 خرگوش 7 ماهه با وزن متوسط 1500-1000 گرم استفاده شد . ابتدا خرگوش ها در دو گروه پنج تایی تحت عنوان شاهد و تزریقی تقسیم بندی شدند . با تزریق طولانی مدت ایزوپرنالین (Isoprenaline) با دوز 5/8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 22 روز مشخص شد که وزن غده بناگوشی خرگوش پس از تزریق به بیش از 3 برابر گروه شاهد رسیده است . درمطالعات بافت شناسی در سطح میکروسکوپ نوری هیپرپلازی ، ...

مقدمه: تومورهای غدد بزاقی نادر هستند و 4-3 درصد نئوپلاسم‌های سر و گردن را شامل می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای پاروتید جراحی شده در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان شفای کرمان بود. روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد، به این صورت که در یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389، تمامی بیمارانی که در مرکز آموزشی درمانی شفا پاروتیدکتومی شده ...