بررسی فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین کنجاله دانه‌های روغنی عمل‌آوری شده با استفاده از سیستم نورفور

نویسندگان

  • تقی قورچی استاد گروه تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • سمیه پاشایی دانشجوی دکتری گروه تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • فرزاد قنبری استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات پرتوتابی گاما و الکترون بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین کنجاله‌های پنبه‌دانه، آفتابگردان، سویا و کانولا با استفاده از سیستم نورفور (NorFor) بود. کنجاله‌ها با مقادیر 25، 50 و 75 کیلوگری پرتوهای گاما و الکترون عمل‌آوری شدند. بخش پروتئین محلول (sCP) در آزمایشگاه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و اجزای پروتئین با پتانسیل تجزیه‌پذیری (pdCP) و نرخ تجزیه pdCP (kdCP) به روش in situ و با استفاده از سه راس گاو نر بالغ فیستولاگذاری شده در فواصل زمانی صفر، 2، 4، 8، 16، 24 و 48 ساعت تعیین شد. مقدار 75 کیلوگری گاما بیشترین تاثیر را در کاهش مقدار sCP کنجاله‌های پنبه‌دانه، آفتابگردان، سویا و کانولا (به‌ترتیب با 52/63، 22/133، 74/58 و 20/119 گرم در کیلوگرم CP) داشت. عمل‌آوری با مقدار 75 کیلوگری پرتوهای گاما و الکترون سبب مشاهده بیشترین مقدار pdCP در کنجاله‌های پنبه‌دانه (به ‌ترتیب 41/656 و 50/759 گرم در کیلوگرم CP)، کانولا (به‌ ترتیب 91/790 و 39/768 گرم در کیلوگرم CP) و سویا (به‌ترتیب 49/847 و 89/858 گرم در کیلوگرم CP) شد، درحالیکه در کنجاله آفتابگردان تنها مقدار 25 کیلوگری گاما موجب افزایش pdCP )21/706 گرم در کیلوگرم (CP در مقایسه با تیمار شاهد (25/540 گرم در کیلوگرم CP) شد (001/0>P). نتایج نشان داد سیستم نورفور شباهت زیادی با سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل دارد. با توجه به سادگی سیستم نورفور نسبت به سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل، توصیه می‌شود متخصصین تغذیه دام از این سیستم استفاده کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات عمل‌آوری‌ با پرتوتابی الکترون بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ظاهری ماده آلی و پروتئین خام و تجزیه‌پذیری مادۀ خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تفاله زیتون انجام شد. پس از تهیه تفاله زیتون، نمونه‌ها با استفاده از شتاب­دهنده رودوترون در دزهای 200، 250 و 300 کیلوگری پرتوتابی شدند. قابلیت هضم ظاهری ماده آلی و پروتئین خام به روش خاکستر نامحلول در اسید ا...

برای تعیین ارزش غذایی کنجاله‌های تخم پنبه تولید شده در ایران از سه کارخانة خاوردشت «خ»، بهپاک «ب» و روغن دشت «ر» نمونه‌هایی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش1، ترکیب شیمیایی و ضرایب هضمی مواد مغذی کنجاله‌های تخم پنبه با استفاده از چهار رأس گوسفند نر تعیین شد. در آزمایش 2، میزان تجزیه‌پذیری مؤثر ماده خشک، مادة آلی و پروتئین کنجاله‌های تخم پنبه با استفاده از سه رأس گوسفند نر اخته کانولا ...

The objective of this study was to evaluate the effects of different doses of pistachio by-products (PBP) extracts on the protein protection from ruminal degradability in canola meals. PBP were extracted by four different solvents, i.e. 70% ethanol, 80% methanol, a mixture of chloroform and methanol, and water. Then, an in situ trial was conducted to determine ruminal degradability and disappea...

به¬منظور ارزیابی پتانسیل تغذیه¬ای کنجاله گوار و مقایسه آن با سایر کنجاله¬های معمول در تغذیه دام (کنجاله های آفتابگران، پنبه-دانه، سویا و کلزا) آزمایشی در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول ترکیب شیمیایی کنجاله¬های مورد آزمایش اندازه¬گیری شد. نتایج نشان داد که به¬جز بخش ماده خشک در سایر بخش¬های مربوط به ترکیب شیمیایی تفاوت¬هایی بین کنجاله¬های مورد آزمایش وجود دارد. نتایج بیان کننده بالاترین میزان پ...

این پژوهش به‏منظور بررسی تأثیر دوزهای 25، 50 و 75 کیلوگری پرتوهای یون‏ساز گاما و الکترون، بر ناپدیدشدن شکمبه‏ای اسیدهای آمینه و زیرواحدهای پروتئین کنجالۀ کانولا انجام گرفت. آزمایش تجزیه‏پذیری با تکنیک کیسه‏های نایلونی اجرا شد. بدین ‏منظور از سه رأس گاو نر تالشی مجهز به فیستولای شکمبه‏ای استفاده شد. روند ناپدیدشدن شکمبه‏ای زیرواحدهای پروتئین کنجالۀ کانولا، با تکنیک الکتروفورز ژل پلی‏آکریلامید در...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود