بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 1389

نویسندگان

  • بابایی, ندی
  • خوش سیرت, علی
  • ملانیا, طاهره
چکیده

Background and purpose: There are remarkable differences in the prevalence of oral lesion throughout the world. The purpose of this study was to evaluate the frequency of oral mucosal lesion among patients referring to Babol Dental School in Iran. Materials and methods: This descriptive study was done in 2010 and census sampling was used to collect the data. The subjects included all the patients aged >15 years old attending Babol Dental School. The participants’ information regarding gender, age, systemic disease, drinking alcohol, smoking, oral lesion, and wearing dentures were recorded through a questionnaire. The data was then analyzed using chi-square test in SPSS. Results: Totally 1870 subjects including 1086 female and 784 male were studied. Frequency of oral lesion was 26.4%. The most prevalent lesions were coated tongue (4.8%), fissured tongue (3.9%), and lichen planus (1.8%). We observed higher frequency of lesions among females. There was a significant correlation between smoking and wearing dentures and the occurrence of mucosal lesion, however, no relation was found between drinking alcohol and mucosal lesion. Conclusion: The findings in this study revealed a high prevalence of oral soft tissue lesions related to smoking and wearing denture. Therefore, awareness programs are needed to enhance the knowledge of people about the risks of smoking and applying dentures correctly.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل در سال ۱۳۸۹

سابقه و هدف: با توجه به این که تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان شیوع ضایعات مختلف دهان در نقاط مختلف دنیا وجود دارد(1) و از آن جایی که در کشور ما مطالعه های زیادی در این زمینه صورت نگرفته است، هدف از این مطالعه بررسی شیوع ضایعات دهانی در مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی بابل می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی و روش نمونه گیری سرشماری بوده است.تمام افراد 15 سال و بال...

متن کامل

فراوانی ضایعات مخاط نرم دهان در مراجعه کنندگان به بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال 1386

Background & objectives: Oral disease is a significant burden to all countries of the world. Since there is little know about this in Iran we decided to identify of oral mucosal disease in patients referred to Oral Medicine Center affiliated to Tabriz Dental School. Methods: A consecutive sample of admitted patients to OMC between April to June 2007 were included in this study. We employed a...

متن کامل

بررسی فراوانی پیگمانتاسیون مخاط دهان در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال ۱۳۸۲

بررسی فراوانی پیگمانتاسیون مخاط دهان در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1382 دکتر مریم ربیعی* - دکتر رامین نسرین** *- استادیار گروه آموزشی تشخیص و بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. **- دندانپزشک. چکیده زمینه و هدف: فراوانی پیگمانتاسیون در میان اقوام و نژادهای مختلف متفاوت است. به همین دلیل هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی پیگمانتاسیون مخاط دهان در جمع...

متن کامل

ارزیابی فراوانی پیگمانتاسیون دهانی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی ارومیه در سال 1395

Background & Aims: Oral mucosa has a pink color in healthy people and can vary from light to dark. Gingiva may get discolored due to internal and external causes. One of the causative factors is melanin pigmentation. Melanin is brownish pigment that is not derived from hemoglobin, and accounts for some of the natural discoloration and pigmentation of gingiva and other mucosal layers of oral cav...

متن کامل

بررسی فراوانی 43ساله ضایعات پیش بدخیم وبدخیم اپیتلیوم سنگفرشی دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهدطی سالیان1392-1350

هدف : شیوع بدخیمی ها در جوامع مختلف براساس تفاوت های نژادی و جغرافیایی می تواند متفاوت بوده و انجام مطالعات اپیدمیولوژیک می تواند در آشنایی با گروه های در معرض خطر کمک کننده باشد . تشخیص زودهنگام ضایعات پیش بدخیم و بدخیم مخاط دهان در بهبود پیش آگهی و طول عمر بیماران نقش قطعی دارد . هدف از این پژوهش ، بررسی فراوانی ضایعات پیش بدخیم و بدخیم اپیتلیوم سنگفرشی دهان با در نظر گرفتن سن، جنس بیماران ، ...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 103

صفحات  114- 118

تاریخ انتشار 2013-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021