× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

بررسی فراوانی ضایعات مغزی در کلیشه های سی تی اسکن مغز مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار

نویسندگان

  • عباس حیدری
  • مجید فرسادپور

چکیده

زمینه و هدف: کاربرد وسیع سی تی اسکن گاهی خطرات بالقوه ای مانند تخریب غیرقابل برگشت قسمتی از بافت های بدن را به همراه دارد. به منظور پیشگیری از استفاده بی رویه و نابه جای این روش تشخیصی، اطلاع دقیق از میزان فراوانی ضایعات مغزی موجود در کلیشه های سی تی اسکن می تواند حفاظت در برابر اشعه را تا حدودی فراهم کند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ضایعات مغزی در کلیشه های سی تی اسکن مغز مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار در سه ماهه دوم سال 1384 (807 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق مصاحبه با بیمار و بررسی برگه های ارجاع پزشک و گزارش سی تی اسکن جمع آوری و توسط آزمون مجذور کای و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، در 8/81 درصد مراجعه کنندگان جهت انجام سی تی اسکن، هیچ گونه ضایعه مغزی مشاهده نشد. در بین افراد دارای ضایعه، بیشترین درصد را افراد مبتلا به سکته مغزی (9/9 درصد) به خود اختصاص دادند و فقط 5/0 درصد افراد دارای ضایعه تومورال بوده اند. همچنین بیشترین درصد واحدها (6/34 درصد) از سردرد شکایت داشتند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان ارجاع به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار در بعضی موارد بالاتر از کشورهای دیگر است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: پیشرفت تکنولوژی از یک طرف و افزایش تولید خودرو و موتور سیــکلت از سوی دیگر آمار و ارقام شکستگی ها را در دنیای امروز بالا برده اند. آسیب ها و شکستگی ها در اثر عوامل متعددی مانند تصادفات ناشی از وسایل نقلیه موتوری، نزاع، سقوط و غیره، ایجاد می گردند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی شکستگی های اتفاق افتاده و بررسی آن ها در کلیشه های سی تی اسکن موجود در اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) ا...

زمینه و هدف: تومورهای مغزی 10 درصد نئوپلاسم های بدن را تشکیل می دهند. امروز با روش های تصویربرداری به ویژه CT اسکن توفیق بسیار زیادی برای پزشکان در زمینه بهبود، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ضایعات فضاگیر مغزی فراهم شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی CT اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی و میزان تطابق آن با نتایج پاتولوژی انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی تحلیلی آینده نگر است که...

زمینه و هدف: ورود سی تی اسکن، انقلابی در تشخیص بیماریهای عصبی ایجاد کرد. این مطالعه به منظور بررسی نتایج سی تی اسکن مغز در کودکان و ارتباط یافته های آن با علت درخواست سی تی اسکن انجام گرفت. روش تحقیق: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، سی تی اسکن مغزی 100 کودک که به صورت متوالی از مهرماه سال 1384 به واحد سی تی اسکن بیمارستان شهید صدوقی مراجعه کرده بودند، بررسی شد. یافته ها: سی تی اسکن مغزی 40 د...

زمینه و هدف: تومورهای مغزی 10 درصد نئوپلاسم های بدن را تشکیل می دهند. امروز با روش های تصویربرداری به ویژه ct اسکن توفیق بسیار زیادی برای پزشکان در زمینه بهبود، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ضایعات فضاگیر مغزی فراهم شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی ct اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی و میزان تطابق آن با نتایج پاتولوژی انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی تحلیلی آینده نگر است که...

Background and Aims: The evaluation of absorbed dose received by patients could give useful information for radiation risk estimation. This study was performed to compare the entrance skin dose received by patients in cone beam computed tomography (CBCT), conventional and spiral computed tomography (CT).Materials and Methods: In this experimental study, 81 calibrated TLD chips were used. the TL...