بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395

نویسندگان

  • محمدی, زهرا دانشجوی دکتری حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • منصوری, مهرداد دانشجوی دکتری حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • میرزایی, محسن پزشک عمومی، مرکز تحقیقات قلب و عروق یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • وکیلی, محمود دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات پایش سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده

Background and purpose: Headache is one of the most common medical complaints and migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Materials and methods: This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 2016, who were selected by random sampling. Data were collected using a self-administered standard questionnaire according to International Headache Society (IHS). SPSS V16 was used to analyze the data. Results: The subjects included 58% females and 72.5% of the participants were single, 75.5% were in clinical education program and 51.7% lived in university accommodation. The prevalence of migraine was 10.3% (12.34% in females and 7.27% in males. Among the subjects 39% had migraine aura. Unilateral and pulsatile headache (P=0.000), headache accompanied by nausea and vomiting (P=0.000), photophobia (P=0.000) and phonophobia (P=0.035) were more prevalent in those with migraines; whereas vague headache was more common in students suffering from non-migraine headaches. Most of the migraine headaches were both moderate and severe (80.5%) but non-migraine headaches were mostly mild (56.3%) (P=0.000). Positive family history (P=0.028), referral to physicians (P=0.000), and taking analgesics (P=0.035) were more common in migraines. Conclusion: The incidence of migraine in this study was similar to that reported by other studies. Most of the migraine attacks were moderate and severe and required medical intervention. So, it is important to focus more on this condition and control the exacerbating factors, especially in medical students.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دانش تغذیه‌ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Nutrition is one of the important components of health promotion and disease prevention. However, nutrition literacy of medical students is unclear. This study aims to determine nutritional knowledge of medical students studying in clinical course of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2012. Methods: In this cross-sectional study, 114 medical students in clinical cou...

متن کامل

بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

مقدمه: خستگی و افسردگی در دانشجویان بر انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی آنها اثرات منفی گذاشته و منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی آنها می‌گردد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر روی 315 دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش چند مرح...

متن کامل

بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 Introduction: The twenty-first century is a new era of permanent changes in the scientific and medical practices. Critical thinking is essential to solve complex systems' problems. This study aims to investigate critical thinking skills of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.Methods: This is a cross sectional descriptive study. Sixty four dental students enr...

متن کامل

بررسی وضعیت تعیین رنگ دندان در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1395

Introduction: Ability of tooth shade segregation by A dentists is very important. Assessment of tooth shade selection by dentists is one of the most basic investigations. In this survey, dentistry students’ ability of tooth shade selection and their progress by education was evaluated. Methods: This study was done on 59 Dentistry Students of Shahid Sadoughi Dental School of Yazd. 32 of the stu...

متن کامل

بررسی فعالیت فیزیکی دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال تحصیلی 1394-1393

Introduction: Physical inactivity has been linked with many non-communicable diseases and it is now a major health problem in many countries.  The aim of this research was to study the level of physical activity in the students at basic medical ssciences in Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods: This research was a cross sectional-descriptive study and its samplin...

متن کامل

بررسی میزان آگاهی از بیماری‌های پریودنتال در دانشجویان دوره بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی 1396-1395: یک گزارش کوتاه

Background and Objectives:  Some predisposing factors in inducing periodontal diseases can be prevented by increasing awareness. So, this study was accomplished to evaluate periodontal diseases knowledge by medical students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016-2017. Materials and Methods: In this descriptive study, 210 medical students of Shahid Sadoughi university of medi...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 28  شماره 167

صفحات  165- 170

تاریخ انتشار 2018-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022