بررسی فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر بیرجند

نویسندگان

  • حسینی, محمد حامد کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  • خزاعی, طیبه کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  • شریف زاده, غلامرضا کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده

Background and Aims: Occupational burnout is a psychological syndrome resulting from continuous tensions which causes absence, conflict, job changing, etc. In spite of much effort done in optimizing the work conditions and satisfying the employed persons, the dentists still suffer from this incident. The purpose of this study was to determine the degree of occupational burnout in Birjand dentists and to provide an approach.Materials and Methods: In this descriptive-analytical study by the census method, 38 dentists were investigated using Maslach questionnaire. Average values were compared with chi-square and comparison among the groups was performed by Tukey test using SPSS software. P≤0.05 was considered as the level of significance.Results: In this study, there were 68.4% men and 31.6% women with average age of 37.9 ±7.6 years and average work experience of 12.5±7.3 years, 15.8% single and 84.2% married. Frequency of exhaustion, intense depersonalization, and intense feeling of being unsuccessful was 21.1%, 81.6%, and 100%, respectively. There were no significant differences between occupation burnout dimensions and the other variable, such as gender, sports, marital status, and workday hours (P>0.05).Conclusion: Protection of this stratum, providing educational programs and creating job variations are necessary for optimizing the work environment. Future studies with more sample size are suggested to determine the effect of factors.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع سندرم فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان شهر کرمان

مقدمه: حرفه دندانپزشکی، یکی از حرفه‌هایی است که خستگی جسمانی و روانی زیادی دارد و می­تواند منجر به سندرم فرسودگی شغلی گردد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی فراوانی فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر کرمان بوده است. روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی 145 دندانپزشک شهر کرمان شاغل در مطب و مراکز بهداشتی -­ درمانی انجام شد. روش جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی Maslach (ما...

متن کامل

شیوع سندرم فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان شهر کرمان

مقدمه: حرفه دندانپزشکی، یکی از حرفه هایی است که خستگی جسمانی و روانی زیادی دارد و می­تواند منجر به سندرم فرسودگی شغلی گردد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی فراوانی فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر کرمان بوده است. روش ها: این مطالعه مقطعی روی 145 دندانپزشک شهر کرمان شاغل در مطب و مراکز بهداشتی -­ درمانی انجام شد. روش جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی maslach (مازلاک) بود. آنالیز د...

متن کامل

بررسی ارتباط بین خواسته‌های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

مقدمه و هدف: بررسی های متعدد نشان داده اند معلمان تربیت بدنی در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی قرار دارند. برخی از عوامل زمینه ساز این عارضه در مدل کاراسک (1979) مطرح شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی ارتباط بین خواسته های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور 270 نفر (165زن و 105مرد) از بین 870 معلم تربیت بدن...

متن کامل

بررسی ارتباط بین میزان صدا و روشنایی موضعی با استرس شغلی در دندانپزشکان شهر شیراز

زمینه و هدف: صدا و روشنایی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار هستند که بعنوان عامل استرس زا عمل میکنند. استرس شغلی در حوزه معینی از زندگی رخ میدهد و عوامل مشخصی در پدید آمدن آن نقش دارند، لذا هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین این دو عامل فیزیکی با استرس شغلی در دندانپزشکان می باشد. روش کار: این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی بود که در بین 150 نفر از دندانپزشکان شیراز نفر که بطور تصادفی انتخاب شدند، ا...

متن کامل

رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند

Background and Aim: Nurses with motive, high job satisfaction and commitment will utilize their ability and professional aptitude for higher productivity and quality of cares delivered to patients and community. Therefore, the present study was aimed to determine nurse’s job satisfaction in two teaching hospitals of Birjand University of Medical Sciences. Materials and Method: This study is a...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره None

صفحات  113- 120

تاریخ انتشار 2011-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021