بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

  • داراب نیکجو ممقانی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • مهدی وجگانی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: آنستروس پس از زایش در گاوهای شکم اول نسبت به گاوهای چند شکم زا شدیدتر است. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی فعالیت تخمدانی در این گاوها با استفاده از اولتراسونوگرافی و تغییرات روزانه پروژسترون بود. روش کار:‌ ‌مطالعه روی 7 راس دام سالم انجام شد. خون گیری و سـونـوگـرافی روزانه، از روز 6 تا سومین تخمک ‌‌گذاری پس از زایش، انجام شد. نتایج:‌ ‌فولیکول‌های تخمدانی با قطرmm10£ حاصل از اولین موج فولیکولی، در فاصله 48/1 ± 5/11 روز پس از زایمان در تمام دام‌ها مشاهده شد. اولین فولیکول غالب پس از زایش در هیچ یک از دام‌ها تخمک گذاری نکرد. هیچ یک از دام‌ها قبل از روز20 پس از زایش تخمک ‌گذاری نکردند. تفاوتی در قطر و میزان رشد فولیکول تخمک گذار قبل از اولین، دومین و سومین تخمک‌گـذاری پس از زایش مشاهده نشد (05/0 p>‌.) فاصله زایش تا اولین تخمک گذاری 89/6 ± 1/48 روز محاسبه گردید. میانگین قطر جسم زرد اولیـن( mm94/ 0±8/18) نـسـبــت بــه دومـیــن سـیـکــل فـحلــی( mm89/0±24) کــوچکتـر بـود (05/0‌p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اثر منابع اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در دوره آماده به زایش بر فعالیت تخمدانی گاوهای شیری هلشتاین

زمینه مطالعه: استفاده از منابع مختلف چربی و اثر اسیدهای چرب بر روی عملکرد  تخمدان از موضوعاتی روز مراکز علمی و تحقیقاتی می‌باشد. ‌ ‌هدف: هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی (از لحاظ پروفایل اسید چرب) در دوره‌ آماده به زایش  بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکول‌های تخمدان و فراسنجه‌های خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. روش کار: بدین منظور 15 رأس ...

متن کامل

مقایسه اثر منابع اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در دوره آماده به زایش بر فعالیت تخمدانی گاوهای شیری هلشتاین

زمینه مطالعه: استفاده از منابع مختلف چربی و اثر اسیدهای چرب بر روی عملکرد  تخمدان از موضوعاتی روز مراکز علمی و تحقیقاتی می باشد. هدف: هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی (از لحاظ پروفایل اسید چرب) در دوره آماده به زایش  بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکول های تخمدان و فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. روش کار: بدین منظور 15 رأس گاو ...

متن کامل

مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره¬ آماده به زایش بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکول های تخمدان و اندازه گیری فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. بدین منظور 12 راس گاو آبستن شیری هلشتاین( که حدود 30 روز به زایش آن¬ها باقی مانده بود) انتخاب و وارد آزمایش شدند. گاوها در سه تیمار آزمایشی به صورت تصادفی توزیع گشتند که شامل: 1) ک...

متن کامل

اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران

این تحقیق به منظور بررسی اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر، چربی و پروتئین 305 روز گاوهای شیری اقلیم نیمه خشک بیابانی ایران انجام شد. داده­ها متعلق به دوره اول شیردهی 58872 رأس گاو شیری بودند که طی سال­های 1375 تا 1390 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده است. آنالیز داده با استفاده از رویه مدل­های مختلط نرم افزار آماری SAS نسخه 2/9 انجام شد. برآورد مؤلفه­های واریانس و ارزش­های اصلاحی ب...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی سن اولین زایش و تاثیر آن بر صفات تولیدی گاو شیری هلشتاین

در این مطالعه اثر سن اولین زایش بر روی برخی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران جمع‌آوری شده طی 14 سال (1375 تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده شامل اطلاعات شجره نامه و 24491 رکورد تولیدی دوره اول شیردهی بود که بر اساس 305 روز شیردهی و دو بار دوشش تصحیح شده بود. به منظور شناسایی عوامل ثابت و همبسته تاثیر گذار بر صفات مورد مطالعه از رویه مدل خطی عمومی (GLM) استفاده شد. به منظور تجز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 67  شماره 2

صفحات  101- 107

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023