بررسی فقهی ابزارهای مشتقه

نویسنده

چکیده

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد٬ نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت مابه التفاوت خاتمه می یابند.این مقاله ابزارهای مشتقه را با نگرش فقهی بررسی می نماید. در ابتدا بعد از توضیح این ابزارها٬ ماهیت حقوقی آنها مشخص و در پایان حکم فقهی استنباط شده است. بیشتر ابزارهایی که برای رفع نیازهای واقعی کارگزاران اقتصادی ابداع شده اند٬ قابلیت تصحیح شرعی دارند. البته ممکن است از این ابزارها استفادÉ نادرست هم به عمل آید٬ ولی این امری عارضی است٬ همانند اینکه در مورد سایر ابزارهای مشروع (مانند اصل بیع) هم اتفاق می افتد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام

چکیده شاخص سهام است . شاخص معرف ارزش یک ، در ابزارهای مشتقه شاخص سهام، دارایی پایه سبد فرضی از تعداد بسیار زیادی سهام مختلف است و میتواند نماینده ارزش یک بخش خاص و یا تمام بازار باشد. اما برای اعمال این قراردادها، سهام زیرمجموعه شاخص انتقال داده نمیشود. بلکه از روش تسویه نقدی استفاده میشود. این شیوه تسویه این شبهه را ایجاد میکند که در این قراردادها شاخص نه به عنوان ارزش مجموعهای از سه...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 6

صفحات  157- 192

تاریخ انتشار 2006-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021