بررسی فونستیک پروانه‏های زیرخانواده Heliconiinae (Lep: Nymphalidae) در البرز مرکزی

نویسنده

  • رز سلاطین کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی
چکیده

راسته بالپولکداران متشکل از دو زیرراسته روزپروازها (Butterflies) و شب‏پروازها (Moths) است. این راسته با حدود 165000 گونه یکی از راسته‏های مهم حشرات محسوب می‏گردد. زیرراسته روزپروازها با حدود بیست‏هزار گونه از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است. افراد این زیرراسته خصوصا در دوره لاروی از آفات مهم گیاهان زراعی بوده و از طرفی در مرحله بالغ بصورت گرده افشان عمل می‏کنند. بسیاری از پروانه‏های بالغ بدلیل زیبایی توسط کلکسیونرها جمع‏آوری می‏شوند و بسیاری به عنوان مدل در هنر و طراحی بکار می‏روند. مطالعه حاضر در راستای تکمیل فون پروانه‏های البرز صورت گرفت. در بررسی‏های به عمل آمده طی فصول بهار و تابستان 1389 بر روی فون پروانه‏های بخش‏هایی از البرز مرکزی (دیزین، گلندرود، کمربن، نسن، کدیر و بلده)، 170 نمونه از پروانه‏های خانواده Nymphalidae  با استفاده از تور حشره‏گیری جمع‏آوری و شناسایی گردید. از میان نمونه‏های شناسایی شده 6 گونه متعلق به 2 جنس و 1 قبیله به زیرخانواده Heliconiinae اختصاص داشتند. از میان ایستگاه‏های مطالعاتی، ایستگاه کمربن به دلیل شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی ویژه خود دارای بیشترین فراوانی بود. گونه Argynnisalexandra با 6 نمونه دارای بیشترین فراوانی و گونه‏های Argynnispaphia و A.adippe با 1 نمونه دارای کمترین فراوانی در محدوده مطالعاتی بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فونستیک پروانه‏های زیرخانواده heliconiinae (lep: nymphalidae) در البرز مرکزی

راسته بالپولکداران متشکل از دو زیرراسته روزپروازها (butterflies) و شب‏پروازها (moths) است. این راسته با حدود 165000 گونه یکی از راسته‏های مهم حشرات محسوب می‏گردد. زیرراسته روزپروازها با حدود بیست‏هزار گونه از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است. افراد این زیرراسته خصوصا در دوره لاروی از آفات مهم گیاهان زراعی بوده و از طرفی در مرحله بالغ بصورت گرده افشان عمل می‏کنند. بسیاری از پروانه‏های بال...

متن کامل

مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

فون زنبور­های زیر خانواده Braconinae از سال 1392 تا سال 1396 در استان کرمان (جنوب شرق ایران) مطالعه شد. در مجموع، 23 گونه متعلق به شش جنس شناسایی شد؛ که از این تعداد سه گونة Bracon (Bracon) speerschneideri Schmiedeknecht, 1897، B. (Ophthalmobracon) lissothorax (Tobias 1967) و B. (O.) nocturnus Tobias, 1962 برای اولین بار برای فون ایران گزارش می ­شوند.  

متن کامل

بررسی فونستیک لاک پشت های استان البرز

لاک­پشت ها خزندگانی از راسته Testudines می ­باشند و به ­عنوان گونه­ های کلیدی در زیستگاهی که زندگی می­ کنند به ­شمار می ­روند و وجود آن ­ها به بقا و پایداری تنوع زیستی کمک می­ کند. مطالعه حاضر جهت به ­دست آوردن اطلاعات کافی از تراکم و گونه ­های لاک­پشت در استان البرز جهت بررسی فونستیکی آن­ ها در استان البرز صورت گرفته است. در پژوهش حاضر از 12 ایستگاه مختلف در استان البرز که از فروردین ت...

متن کامل

بررسی فونستیک زیرخانواده Syrphinae (Dip: Syrphidae) در نیمه جنوبی استان اردبیل

مگس­های گل (Syrphidae) یکی از بزرگترین و مهمترین خانواده راسته دوبالان (Diptera) بوده و افراد این خانواده در فرم بالغ از شهد و گرده گلها تغذیه می­نمایند. لارو اغلب گونه­ها شکارگر شته­ها بوده و نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات دارند. طی بررسی که بر روی فون مگس­های گل در نیمه جنوبی استان اردبیل در فصول بهار و تابستان سالهای  91-92 انجام گردید. تعداد 320عدد در بهار و تابستان سال  91 و 166عدد در بها...

متن کامل

بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی

در این تحقیق، با استفاده از امواج درونی رویدادهای دور لرزه‌ای، ساختار پوسته و سنگ‌کره در بخش مرکزی رشته کوههای البرز برای اولیـن بار به طور فراگیر و جامع بررسی و مطالعه شده است. منطقه مورد مطالعه، بسیار لرزه‌خیز و فعال با ساختار ژرفی پیچیده بوده و کلان‌شهر تهران در کوهپایه‌های جنوبی آن واقع شده است. هدف از این مطالعه، تعیین ژرفا و هندسه تغییرات موهو در زیر بخش مرکزی رشته کوههای البرز با دقت و م...

متن کامل

بررسی فونستیک زنبورهای پارازیتوئید زیرخانواده هایeuphorinae,alysiinae (hym.:braconidae) و opiinae در بخش مرکزی استان سیستان و بلوچستان

خانواده براکونیده یکی از خانواده های راسته بال غشائیان محسوب می شود که نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات دارد، در نتیجه از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه مطالعات سیستماتیک ناچیزی در مورد فون این خانواده و زیرخانواده های متعلق به آن در منطقه سیستان و بلوچستان انجام شده است، در تحقیق حاضر نمونه هایی از این خانواده از این منطقه جمع آوری و شناسایی شدند. نمونه بردای طی سال های 1391-1...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  33- 38

تاریخ انتشار 2013-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021