بررسی فون و تغییرات جمعیت مورچه‌های (Hymenoptera: Formicidae) شکارگر آفات مزارع برنج مازندران

نویسندگان

  • ابوالفضل رشیدی استادیار اصلاح نباتات و عضو هیأت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
  • حسن قهاری استادیار حشره شناسی و عضو هیأت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهر ری.
  • حمیدرضا محبی کارشناس ارشد زراعت گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
  • مهرداد طبری مربی پژوهش حشره شناسی و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج مازندران. آمل.
چکیده

مورچه‌ها به عنوان یکی از شکارگرهای مهم آفات در اکوسیستم‌های مختلف حایز اهمیت هستند. با توجه به اهمیت مورچه‌ها در تغذیه از مراحل مختلف زیستی آفات، فون و تغییرات جمعیت این حشرات مفید در مزارع برنج مازندران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، پانزده گونه مورچه از مزارع برنج مازندران جمع‌آوری گردید. نتایج مطالعات مربوط به تغییرات جمعیت مورچه‌ها در فصل غیر زراعی و روی کلش‌های سه رقم مختلف برنج شامل فجر، خزر و نعمت نشان داد که تراکم این حشرات روی رقم فجر بیشتر از دو رقم دیگر بود و بین ارقام خزر و نعمت اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. مقایسه‌ نتایج مربوط به نمونه‌برداری‌های هفتگی از پایان شهریور تا پایان آبان ماه 1384، روند افزایشی محسوسی را در تراکم جمعیت مورچه‌ها تا اواسط آبان نشان داد به طوری که بالاترین تراکم در تاریخ 9/8/1384 به دست آمد و بعد از آن به صورت تدریجی کاهش ‌یافت. مقایسه میانگین اثر متقابل «تاریخ نمونه‌برداری × واریته برنج» روی تغییرات جمعیت مورچه‌ها نشان ‌داد که بین اثرهای متقابل در سطح احتمال 1% اختلاف معنی‌دار وجود داشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فون و تغییرات جمعیت مورچه های (hymenoptera: formicidae) شکارگر آفات مزارع برنج مازندران

مورچه ها به عنوان یکی از شکارگرهای مهم آفات در اکوسیستم های مختلف حایز اهمیت هستند. با توجه به اهمیت مورچه ها در تغذیه از مراحل مختلف زیستی آفات، فون و تغییرات جمعیت این حشرات مفید در مزارع برنج مازندران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، پانزده گونه مورچه از مزارع برنج مازندران جمع آوری گردید. نتایج مطالعات مربوط به تغییرات جمعیت مورچه ها در فصل غیر زراعی و روی کلش های سه رقم مختلف...

متن کامل

سوسک‌های شکارگر (Coleoptera) و مقایسه جمعیت آن ها در مزارع برنج مازندران

مزارع برنج به دلیل دارا بودن اکوسیستم‌های آبی و خشکی به طور توأم، دارای فون غنی از بندپایان می‌باشند، در این تحقیق فون سوسک‌های شکارگر خانواده‌های Carabidae، Coccinellidae، Staphylinidae و Malachiidae و تغییرات جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران طی سال‌های 85-1383 مطالعه گردید. سیزده گونه سوسک شکارگر از خانواده Carabidae، شش گونه از خانواده Coccinellidae، دو گونه از خانواده Malachiidae و یک گونه...

متن کامل

سوسک های شکارگر (coleoptera) و مقایسه جمعیت آن ها در مزارع برنج مازندران

مزارع برنج به دلیل دارا بودن اکوسیستم های آبی و خشکی به طور توأم، دارای فون غنی از بندپایان می باشند، در این تحقیق فون سوسک های شکارگر خانواده های carabidae، coccinellidae، staphylinidae و malachiidae و تغییرات جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران طی سال های 85-1383 مطالعه گردید. سیزده گونه سوسک شکارگر از خانواده carabidae، شش گونه از خانواده coccinellidae، دو گونه از خانواده malachiidae و یک گونه...

متن کامل

بررسی تنوع گونه‌ای زنبورهای بالاخانواده‌ (Ichneumonoidea (Hymenoptera در مزارع برنج استان مازندران

زنبورهای بالاخانواده‌ Ichneumonoidea که شامل دو خانواده‌ Braconidae و Ichneumonidae می‌باشند به ­عنوان یکی از کارآمدترین پارازیتوییدهای در اغلب اکوسیستم‌های کشاورزی محسوب می‌شوند و نقش مؤثری در کنترل آفات مختلف ایفاء می‌نمایند. در این پژوهش تنوع گونه‌ای زنبورهای مزبور در مناطق مختلف است...

متن کامل

تنوع گونه‌ای سوسک‌های شکارگر خانواده Carabidae در باغ‌های میوه و مزارع برنج استان مازندران

چکیده با توجه به اهمیت سوسک‌های شکارگر خانواده  Carabidaeدر کنترل بیولوژیک آفات، تنوع گونه‌ای این حشرات مفید در باغ‌های میوه و مزارع برنج استان مازندران طی سال‌های 95-1394 بررسی شد. بر اساس نتایج به­دست­آمده، 22 گونه سوسک شکارگر کارابیده متعلق به 16 جنس و 10 زیرخانواده از مناطق مختلف مازندران شناسایی شدند. بر اساس نمونه‌برداری‌های انجام شده، بالاترین تنوع گونه‌ای سوسک‌های شکارگر در مناطق آمل و...

متن کامل

شناسایی گونه های جنس Mythimna موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب

شب پره های جنس Mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  61- 70

تاریخ انتشار 2010-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023