بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

نویسندگان

  • دکتر بهنام مشکی
  • دکتر علی اسلامی
چکیده مقاله:

هدف بررسی حاضر که مدت یکسال از تابستان 1377 شروع شد، مطالعه فیلاریوز سگهای اطراف تهران به فیلرهایی بود که میکروفیلر آنها در خون مشاهده می شود . برای این منظور از 138 قلاد سگ از شهرها و شهرکهای واقع در نواحی جنوب ، جنوب غربی ، جنوب شرقی ،شمال غربی و شمال شرقی تهران خونگیری به عمل آمد . خونها با استفاده از روش تکمیل شده نات ( Modified Knott technigue) آزمایش گردید . میکروفیلهای موجود شمارش شده و با استفاده از کلیدهای تشخیص میکروفیلها ( اسلامی ، 1376 و جدول مقایسه ای 1 ) جنس و گونه فیلرهای موجود تعیین گردید و رابطه بین سن و جنس با آلودگی بررسی شد. در بین سگهای آزمایش شده 2 قلاده آلوده به دیروفیلاریا ایمی تیس ( 4/1 درصد) و 12 قلاده آلوده به دیپتالونما رکوندیتوم (7/8 درصد) بودند . با استفاده از آزمون مربع کای نشان داده شد که اختلاف معنی داری بین جنس و آلودگی به دیپتالونما رکوندیتوم وجود ندارد ولیکن با استفاده از آزمون فیشر اختلاف معنی داری بین سن و آلودگی با دیپتالونما رکوندیتوم (P< 0/05) مشاهده گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد

اهداف : 1- آیا سگهای نگهبان گله های گاوهای شیری آلوده به لپتوسپیرا هستند ؟ 2- میزان شیوع سرمی لپتوسپیرا 3- شناسایی سروواریته ( های آلوده ) آلوده کننده لپتوسپیرا 4- میزان پادتن تشکیل شده برعلیه سروواریته های آلوده کننده در بین سگهای نگهبان گاوداریهای شیری نژاد هلشتاین . طرح: مطالعه آینده نگر. حیوانات : بیست و چهار قلاده سگ نگهبان 18 گله گاو شیری اطراف مشهد . روش : آلودگی لپتوسپیرائی بر روی بی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 55  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2001-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023