بررسی قابلیت حذف آرسنیک از آب با استفاده از فرایند انعقاد و شناورسازی با هوای محلول

نویسندگان

  • بذرافشان, ادریس
  • کرد مصطفی پور, فردوس
  • کمانی, حسین
چکیده

Backgrounds and Objectives:Arsenic is one of the most toxic and dangerous elements in drinking  water that with increase in its application in agriculture, development of applications in agriculture, livestock, medicine, industry and other cases its entry to water resources and environment is much easier.Arsenic is a poisonous, cumulative substance and inhibitor of SH group enzymes and various studies revealed a significant correlation between high concentrations of arsenic in drinking water and liver cancer, nasal cavity cancer, lungs, skin, bladder and kidney cancer in men and women and prostate and liver in men. The aim of this was survey of arsenic removed from water using dissolved air floatation mechanism.Materials and Methods: At present study in first step for determination best conditions of arsenic removal by dissolved air floatation method, optimum amount of coagulants determined and then synthetic solution of arsenic (50, 100 and 200 µg/L) prepared using sodium arsenate. In third step arsenic removal efficiency under various variables such as arsenic concentration, flocculation and floatation time and saturation pressure were analyzed. Finally residual arsenic concentration was determined by the silver diethyl dithiocarbamate method.Results:Effect of optimum condition on arsenic removal efficiency at various initial concentration 50, 100 and 200 µg/Lshowed that the best coagulant for removal of arsenic is polyaluminumchloride. Also maximum efficiency (99.4%) was obtained in initial concentration equal 200 µg/L.Conclusion: It can be concluded that dissolved air floatation method with poly aluminum chloride as coagulant have high efficiency for arsenic removal even at high concentrations and therefore this method can be used for removal of arsenic from water as a suitable and safe option.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کارایی فرایند شناورسازی با هوای محلول در حذف آنیلین از محیط‌های آبی

آنیلین به‌عنوان یک ترکیب سخت تجزیه‌پذیر در پساب  بسیاری از صنایع وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین کارایی فرایند شناورسازی با هوای محلول در حذف آنیلین از محیط‌های آبی بود. در این مطالعه کاربردی-تجربی از پایلوت شناورسازی با هوای محلول در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. پس از تعیین شرایط بهینهpH  و دز...

متن کامل

حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس از آب شرب با استفاده از انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی

زمینه و هدف: انعقاد الکتریکی یک روش الکتروشیمیایی برای تصفیه آب است. در سال‌های اخیر گندزدایی آب به روش الکترولیز رو به گسترش است. هدف از انجام این تحقیق بررسی حذف باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به روش انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی با الکترودهای استیل ضدزنگ- گرافیت نمدی به حالت تک‌قطبی موازی از آب آشامیدنی می باشد. روش بررسی: مطالعه حاضر به‌صورت تجربی و در سیستم ناپیوسته انجا...

متن کامل

بررسی حذف سورفکتانت آنیونی با استفاده از روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی تک قطبی

سورفکتانت‌ها دسته‌ای از ترکیبات شیمیایی هستند که اثرات زیست‌محیطی بسیاری از قبیل تغذیه‌گرایی، تولید کف و کاهش اکسیژن محلول دارند. این پژوهش با هدف بررسی آزمایشگاهی حذف سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفونات با استفاده از سیستم شناورسازی الکتریکی انجام شد. پایلوت مورد استفاده به شکل مکعب مستطیل با حجم مفید 735 میلی‌لیتر شامل الکترودهایی مشبک (مش‌بندی...

متن کامل

امکان سنجی حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با روش شناورسازی با هوای محلول

ترکیبات آلی فرار دستهای از آلایندههای هوا هستند که به دلیل آثار زیانآور بر انسان، حیوانات و گیاهان، جلوگیری از انتشار این ترکیبات به محیطزیست امری ضروری است. در این تحقیق، امکانسنجی روش شناورسازی با هوای محلول در حذف بهینه تولوین به عنوان نمونهای از ترکیبات آلی مورد مطالعه قرار گرفت. حذف این ترکیب از پساب با استفاده از عاریسازی با هوا، در یک پایلوت آزمایشگاهی بررسی و برای ارتقای عملکرد حذف، از ...

متن کامل

زلال‌سازی پساب پالایشگاهی به روش انعقاد با فریک کلراید و شناورسازی با هوای محلول

پساب‌های روغنی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی به دلیل وجود آلاینده‌های مختلف برای استفاده مجدد و یا قبل از رهاسازی در محیط زیست نیازمند تصفیه هستند. در این بررسی آزمایشگاهی فرایند انعقاد و لخته‌سازی با ترکیب فریک کلراید و شناورسازی با هوای محلول برای زلال‌سازی پساب پالایشگاه اصفهان استفاده شد مشخصه‌های غلظت ماده منعقدکننده، pH محلول، میزان جریان برگشتی و زمان ماند به عنوان عوامل موثر بر فرایند زلال‌سا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  309- 318

تاریخ انتشار 2010-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021