بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت

نویسندگان

  • مهدی نصیری محلاتی
  • پرویز رضوانی مقدم
چکیده مقاله:

به منظور بررسی ارزش غذایی سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت آزمایشی در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت روش فاکتوریل در4 تکرارشامل 15 تیمار (سه رقم(توده محلی قلمی طبسی، رقم F1104 و رقم Speed Feed ) X پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یکهفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صفاتی از جمله ارتفاع بوته، تعداد پنجه درهر بوته ، عملکرد ماده خشک، اجزاء عملکرد علوفه (شامل ساقه ‘ برگ و گل) ‘ قابلیت هضم ماده خشک (in virto) و درصد پروتئین علوفه مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج حاصله نشان داد که ارقام تحت بررسی از نظر‘ ارتفاع ‘ تعداد پنجه ‘ درصد ساقه‘ د رصد پروتئین خام و درصد برگ کاهش (از 7/30 به 4/16 درصد) و درصدساقه وگل (به ترتیب از 5/67 به 7/76 و 8/1 به 9/6 درصد) افزایش یافت. درصد پروتئین خام با گذشت زمان کاهش یافت (از 62/7 به 44/6 درصد) و این کاهش بویژه بعد از دو هفته اول معنی دار بود ولی از نظر آماری با تاخیر در زمان برداشت درچین اول، تفاوت معنی داری در قابلیت هضم مادة خشک مشاهده نشد . در طول دوره رشد (مجموع چین اولو دوم ) ارقامF1104 و قلمی طبسی دارای کمترین (به ترتیب 5/5 و 7/5 تن درهکتار) و رقم Speed Feed دارای بیشترین عملکرد ماده خشک قابل هضم بودند (7/6 تن درهکتار) .مدل برازش داده شده نشان داد که ارتفاع ‘تعداد پنجه و درصد برگ درماده خشک متغیرهای اصل کنترل کننده قابلیت هضم ماده خشک در ارقام سورگوم تحت بررسی بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت

به منظور بررسی ارزش غذایی سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت آزمایشی در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت روش فاکتوریل در4 تکرارشامل 15 تیمار (سه رقم(توده محلی قلمی طبسی، رقم f1104 و رقم speed feed ) x پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یکهفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صفاتی از جمله ارتفاع بوته، تع...

متن کامل

مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 تیمار بصورت سه رقم (توده محلی قلمی طبسی، رقمf1104 و رقم (speed feed x پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صف...

متن کامل

بررسی عملکرد، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم برون‌تنی سیلاژ پنج رقم سورگوم علوفه ای در استان گلستان

این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم برون‌تنی سیلاژ پنج رقم سورگوم علوفه‌‌‌‌‌ای شامل: (ایکریست520)،‌‌ ‌(ایکریست625)، (ایکریست623)، (ایکریست632) واسپید فید در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار انجام شده است. عملکرد ماده خشک و پروتئین خام ارقام سورگوم تعیین شد و سپس در سطل‌های پلاستیکی سیلو گردید. عملکرد ماده خشک و پروتئین خام بین ارقام سورگوم سیلو نشده متفاوت بود(P<0.05). رقم ایکریست...

متن کامل

اثر روش‌ خشک کردن بر قابلیت هضم علوفه یونجه برداشت شده در صبح یا عصر

     Effect of drying method was investigated on chemical composition, nutrient digestibility and rumen fermentation parameters of alfalfa hay harvested in the morning or afternoon. Experimental treatments consisted of alfalfa harvested in the morning and dried in sun, alfalfa harvested in the afternoon and dried in sun, alfalfa harvested in the morning and dried in shadow, alfalfa harvested in...

متن کامل

مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه‌ای

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه‌ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 تیمار بصورت سه رقم (توده محلی قلمی طبسی، رقمF1104 و رقم (Speed Feed X پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023