× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی متغیرهای روانی اجتماعی موثر بر 1029 مورد اقدام به خودکشی در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی شهر همدان در سال 74-1373

نویسندگان

  • ملکی, حسین
  • حیدری پهلویان , احمد

چکیده

The purpose of this research was to obtain accurate information of the psycho – social factors of the 1029 people who attempted suicide in Hamadan. During 1994-1995, 1029 individuals who had been brought to 4 emergency centers in Hamadan for attempting suicide completed the personal data sheet, MMPI and BDI. The finding indicated that 36.54% of this group (376 persons) were males and 63.45% (635 persons) were female. Those under the age of 30, attempted suicide more than other age groups (78.12%). The majority of females who attempted suicide  were married (63.85%), where as among males this percent was  41.37% . 82.72% of subjects who completed BDI were depressed. 57.05% of subjects had an abnormal profile MMPI. Family and marital discordance, mental disorders (mostly depression) and unemployment were the main reasons for suicide among this group.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The main purpose of this study was to obtain accurate information about the psycho-social factors and epidemiological characteristics of the people who attempted suicide in Hamadan. During one year, 667 individuals who had benn brought to 4 emergency centers in Jamadan for attempting suicide, completed the personal data sheet, MMPI, and BDI.Results indicated that 63% of this group (423 persons)...

زمینه و هدف : خودکشی یکی از علل مهم مرگ در گروه سنی 44-15 سال در سراسر جهان است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اقدام به خودکشی در استان گلستان طی سال‌های 87-83 انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 4977 نفر از مراجعین به مراکز اورژانس بیمارستان‌های استان گلستان با اقدام به خودکشی طی سال‌های 87-1383 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها فرم ثبت اطلاعات در مراجعین با تشخیص اقدام به خو...

Background: Menopause is an important event in women's life. So it is really important for them to be healthy in this stage. The purpose of this study was to determine the socio-economical factors related to age at menopause in Hamadan city. Methods: This cross-sectional study was carried out on 400 menopausal women among 40-65 years old who were selected randomly from 5 health centers in Hame...

زمینه و هدف : خودکشی یکی از علل مهم مرگ در گروه سنی 44-15 سال در سراسر جهان است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اقدام به خودکشی در استان گلستان طی سال های 87-83 انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 4977 نفر از مراجعین به مراکز اورژانس بیمارستان های استان گلستان با اقدام به خودکشی طی سال های 87-1383 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها فرم ثبت اطلاعات در مراجعین با تشخیص اقدام به خود...

Population growth has been one of the main anxieties of different countries planners so far. Background and purpose growth of population has always had various impacts on society in economical, social, health and even political fields and its cure is controlling population growth. In order to study the efficient factors upon unwanted children, 1527 married women in Tehran have been randomly sel...

مقدمه: یائسگی یک اتفاق مهم در زندگی زنان به شمار می رود. لذا سلامتی زنان در سالهای پس از یائسگی از اهمیت بسزائی برخوردار است.این مطالعه با هدف بررسی نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی بر یائسگی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان انجام گرفت. روش کار: دراین مطالعه توصیفی مقطعی تعداد400زن یائسه در محدوده سنی 65-40 سال، درشهرهمدان در سال 1391-1390 از 5 مرکز بهداشتی درمانی انتخاب و...