بررسی محتوایی و استنادی نشریات فیزیولوژی ورزشی کاربردی و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی دانشگاه مازندران

ثبت نشده

چکیده

.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر بررسی مقالات بازاریابی ورزشی نشریات علمی- پژوهشی با استفاده از تحلیل استنادی و محتوایی بود. جامعۀ آماری کلیۀ مقالات حوزۀ بازاریابی ورزشی نشریات علمی پژوهشی ایران بود (n=62). ابزار تحقیق برگۀ کدگذاری بود که روایی آن را استادان متخصص تأیید کردند، و ضریب توافق بین کدگذاران براساس آزمون اسکات 0/87 به‌دست آمد. از 184 نویسنده، بیشترین تعداد (79/9 درصد) را مردان، افراد با رتبۀ علمی استا...

هدف پژوهش حاضر بررسی مقالات بازاریابی ورزشی نشریات علمی- پژوهشی با استفاده از تحلیل استنادی و محتوایی بود. جامعۀ آماری کلیۀ مقالات حوزۀ بازاریابی ورزشی نشریات علمی پژوهشی ایران بود (n=62). ابزار تحقیق برگۀ کدگذاری بود که روایی آن را استادان متخصص تأیید کردند، و ضریب توافق بین کدگذاران براساس آزمون اسکات 0/87 به دست آمد. از 184 نویسنده، بیشترین تعداد (79/9 درصد) را مردان، افراد با رتبۀ علمی استا...

مقالۀ حاضر به معرفی، بررسی و نقد کتاب مهارت‌های کاربردی مدیریت ورزشی تألیف رابرت لوسیر و دیوید سی کیمبال، ترجمه فریده اشرف گنجویی، لیلا صباغیان راد، حسن قاسمعلی پور و طاهره ازمشاه می‌پردازد. این اثر توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز چاپ و منتشر شده است. روش تحقیق از نوع مطالعات نقد کیفی کتاب مورد بررسی و به صورت مطالعه موردی بود. نتایج نشان داد که کتاب اثری ارزشمند در حوزۀ تربیت...

هدف پژوهش حاضر، مطالعة تطبیقی و بررسی محتوایی نشریه‏‌های علمی- پژوهشی فیزیولوژی ورزشی داخلی بین سال‏‌های 1395-1388 بود. پس از جست‌وجو بین نشریه‌‏های علمی- پژوهشی، هشت نشریة اختصاصی فیزیولوژی ورزشیداخل کشور شناسایی شدند. پس از مراجعه به نسخة بایگانی شماره‌‏های هر نشریه و ورود داده‏‌های کمی خام در برگة کدگذاری، شاخص‌‏های آماری توصیفی با نرم‌‏افزار اس.پی.اس.اس. محاسبه شدند و جدول‌‏های توزیع فراوان...

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود