بررسی مدل‌‌های توزیع فراوانی تنوع گونه‌‌ای و ارتباط عوامل محیطی با شاخص تنوع گونه‌‌ای هیل در چهار مکان مرتعی استان اصفهان

نویسندگان

  • الهام قهساره اردستانی دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
  • مسعود برهانی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ایران
  • مصطفی ترکش استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
  • مهدی بصیری دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

سه خطرِ جنگ هسته‌‌ای، تغییرات اقلیمی و زوال تنوع زیستی، کره زمین را بیش از پیش مورد تهدید قرار می‌‌دهند. دو خطر اول تا حدودی مورد توجه جهانیان قرار گرفته است ولی خطر زوال تنوع زیستی هنوز به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. تنوع گونه‌ای شامل بخش عمده‌‌ای از تنوع زیستی و یکی از مهم ترین مشخصه های نشان دهنده تغییرات در اکوسیستم‌هاست. بسیاری از پژوهشگران تنوع گونه‌‌ای بالا را معادل استواری و پایداری سامانه ‌های اکولوژیک در نظر می‌‌گیرند. این پژوهش به بررسی مدل‌‌های مشخصه ا ی تنوع گونه‌‌ای و ارتباط عوامل محیطی از جمله خاک، اقلیم و پستی و بلندی بر شاخص تنوع گونه‌‌ای پرداخته است. بدین منظور چهار مکان مرتعی در استان اصفهان انتخاب شد و نمونه‌‌برداری در هر مکان به صورت سیستماتیک-تصادفی اجرا شد. تراکم گونه‌‌های گیاهی چندساله در امتداد ترانسکت‌‌های خطی با استفاده از روش کوادرات، در طی شش سال ‌(1386-1381) اندازه گیری شد. مدل‌‌های توزیع فراوانی شامل عصای شکسته، لوگ نرمال، سری لگاریتمی و سری هندسی برای هر مکان‌‌ مرتعی برازش شد و بهترین مدل توزیع بر پایه 05/0 P> انتخاب شد. آزمون LSD نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح 1%=? از نظر تنوع گونه‌‌ای بین مناطق درمنه‌‌زارهای استپی و نیمه‌‌استپی وجود دارد. مدل لوگ نرمال به عنوان بهترین مدل مشخصه ای برای هر چهار مکان مرتعی انتخاب شد که نشان دهنده جوامع با ثبات می‌‌باشد. همچنین بر پایه بررسی های مرتبط با این تحقیق شاخص مناسب تشخیص داده شد و تاثیر عوامل خاک، اقلیم و توپوگرافی برای شاخص با روش تجزیه تطبیقی متعارف (CCA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برپایه تجزیه تطبیقی متعارفی (CCA) تنوع با درصد مواد آلی خاک و مقدار بارندگی همبستگی بالا و مثبت و با دما همبستگی منفی دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سه خطرِ جنگ هسته ای، تغییرات اقلیمی و زوال تنوع زیستی، کره زمین را بیش از پیش مورد تهدید قرار می دهند. دو خطر اول تا حدودی مورد توجه جهانیان قرار گرفته است ولی خطر زوال تنوع زیستی هنوز به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. تنوع گونه ای شامل بخش عمده ای از تنوع زیستی و یکی از مهم ترین مشخصه های نشان دهنده تغییرات در اکوسیستم هاست. بسیاری از پژوهشگران تنوع گونه ای بالا را معادل استواری و پایدار...

تنوع در حقیقت نوعی بیمه ی طبیعت در مقابل حوادث ناگوار و آشگفتی ها می باشد. برای بررسی تنوع گونه ای و تغییرات آن با کاربرد شاخص های مختلف، چهار سایت مطالعاتی در استان اصفهان در دو منطقه استپی و دو منطقه نیمه استپی انتخاب گردید. مناطق استپی شامل گردنه شادیان شهرضا، خونداب گلپایگان و نیمه استپی شامل وردشت سمیرم و آخچه فریدونشهر می باشد. نمونه برداری در هر مکان به صورت سیستماتیک-تصادفی اجرا شد. در ...

این پژوهش به ارزیابی تأثیر آشفتگی بر تنوع گونه­ای زیر آشکوب با استفاده از شاخص­های پارامتری پرداخته است. بدین منظور با توجه به تأثیر تخریب انسانی با شدت­های مختلف سه منطقه کمتر دست‌خورده، تخریب متوسط و تخریب شدید در جنگل­های بلوط بانه انتخاب شدند. سه قطعه جنگلی با شرایط فیزیوگرافی مشابه از هر منطقه انتخاب شد. مساحت قطعات کمتر دست‌خورده کمتر از سه هکتار و مساحت قطعات تخریب متوسط و تخریب شدید حدو...

سواحل و مناطق بین جزر و مدی به‌‌‌عنوان یکی از مهمترین بوم‌سازگان‌‌های دریایی بوده که از نظر بوم‌شناسی دارای اهمیت ویژه‌‌ای می‌‌باشند. شکم‌‌پایان به‌‌علت حضور در بستر و قدرت اندک در تغییر مکان می‌‌توانند به‌‌عنوان شاخصی مهم به‌‌منظور تعیین تاثیر مخرب فعالیت‌های انسان بر سواحل به کار روند. در این پژوهش شاخص‌‌های تنوع زیستی گونه‌‌های شکم‌‌پایان مناطق ساحلی بندر عسلویه و بندر بوشهر محاسبه و با هم م...

نقش و اهمیت زئوپلانکتون‌ها در زنجیره غذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستم‌های تالابی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آن جایی‌که تالاب گمیشان تحت تاثیر پیش‌روی و پس‌روی آب دریا قرار دارد، تنوع، تراکم و پراکنش مکانی فون زئوپلانکتونی می‌تواند بر چرخه مواد در این اکوسیستم تاثیرگذار باشد. لذا در تحقیق حاضر، تنوع و فراوانی فون زئوپلانکتون و عوامل محیطی تاثیرگذار بر آن‌ها در چهار ایستگاه (مصب گمیشان، زهکش...

امروزه در جنگل‌های دنیا برای آگاهی از تغییرات موجود در اکوسیستم‌های جنگلی، تنوع و ترکیب گونه‌های چوبی را برآورد می‌کنند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط تنوع و غنای گونه‌های چوبی با عوامل فیزیوگرافی که فاکتورهای مهمی در پراکنش و استقرار گونه‌های گیاهی محسوب می‌شوند، می‌باشد. برای برداشت داده‌ها، 84 قطعه نمونه 1600 مترمربعی با شبکه آماربرداری 250×200 در جنگلی واقع در سری دو حوزه آب‌خیز ثلاث‌باباجا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود