بررسی مدل تاثیر ابعاد فعالیت‌های رسانه ‌های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مدل تاثیر ابعاد فعالیت‌های رسانه‌های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران بود. این پژوهش از نظرهدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه استفاده کنندگان از مراکز ورزشی و تندرستی شهر تهران بودند که جهت نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شده است. ابتدا شهر تهران به 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم بندی شد. سپس از هر یک از این مناطق 5 گانه 70 نفر به صورت تصادفی (حجم نمونه آماری کل برابر با 350 نفر) انتخاب شدند. برای سنجش ابعاد فعالیت رسانه‌های جمعی از پرسشنامه طراحی شده توسط مرادی (1390) و برای سنجش گرایش به ورزش همگانی از پرسشنامه طراحی شده توسط گروه پژوهش استفاده گردید. روایی صوری سوالات توسط صاحبنظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و ضریب الفای کرونباخ نیز نشان از پایایی قابل قبول برای سوالات پژوهش داشت. در ادامه جهت بررسی سوالات پژوهش از ضریب استاندارد و اعداد معنا داری استفاده گردید که نتایج حاصل از این مدل نشانگر تاثیر فعالیت‌های رسانه های جمعی و ابعاد آن بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران داشت. شاخص های برازندگی نیز نشان داد که مدل، با داده‌ها برازش نسبی و مناسبی دارد. در نتیجه با توجه به یافته‌های حاصل از این مدل کارشناسان رسانه‌ای و ورزشی می‌توانند با نوآوری در برنامه‌های خود و ایجاد انگیزه، سطح مهارت و عملکرد ورزشی آحاد مختلف مردم را بهبود بخشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی

مقدمه و هدف: ورزش و به‌ویژه ورزش‌های همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می‌شود، یکی از زیرشاخص‌های توسعه‌ی انسانی در جوامع قلمداد می‌گردد. (1) هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی است. روش‌شناسی: جامعه‌ی آماری این تحقیق را شهروندان همدانی تشکیل می دهند. نمونه‌ی آماری این تحقیق را 350 نفر از شهروندان مناطق 4 گانه‌...

متن کامل

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

با توجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس های ملی و نقش میانجی رسانه ها در این زمینه، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانه های جمعی را در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد . جامعه آماری تحقیق را جمعیت 1500 نفره از بانوان کرمانشاه تشکیل می دهند. با استفاده ا ز جدول کرجسی مورگان و نمونه گیری تصادفی -طبقه ای، 306 نفر به عنوان نمو...

متن کامل

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی

با توجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس­های ملی و نقش میانجی رسانه­ها، در این زمینه پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانههای جمعی را در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق را جمعیت ۷۰۰۰ نفره­ از دانشجویان دانشگاه الزهرا تشکیل می­دهند. با استفاده از جدول کرجسی مورگان و نمونه­گیری تصادفی-طبقه­ای ۳۶۴ نفر به‌ع...

متن کامل

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی

مقدمه و هدف: ورزش و به ویژه ورزش های همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می شود، یکی از زیرشاخص های توسعه ی انسانی در جوامع قلمداد می گردد. (1) هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی است. روش شناسی: جامعه ی آماری این تحقیق را شهروندان همدانی تشکیل می دهند. نمونه ی آماری این تحقیق را 350 نفر از شهروندان مناطق 4 گانه...

متن کامل

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی

هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی درگرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی بود . نمونه آماری این تحقیق را 350 نفر از شهروندان مناطق 4 گانه شهر همدان که حداقل یک بار در هفته در ایستگاه های ورزش همگانی شهر همدان ورزش می کردند ، تشکیل دادند . روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای و در داخل خوشه تصادفی بود . روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود که با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته...

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی

با توجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس­های ملی و نقش میانجی رسانه­ها، در این زمینه پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانههای جمعی را در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق را جمعیت ۷۰۰۰ نفره­ از دانشجویان دانشگاه الزهرا تشکیل می­دهند. با استفاده از جدول کرجسی مورگان و نمونه­گیری تصادفی-طبقه­ای ۳۶۴ نفر به ع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 16

صفحات  25- 33

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023