بررسی مروری رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی‌های زودرس دوران کودکی

نویسندگان

  • عسگری‌زاده, ناهید دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
  • کامل, وجیهه متخصص دندانپزشکی کودکان
چکیده

Background and Aims: Improper feeding is one of the most important etiologic factors in early childhood caries (ECC). In some clinical trials, breast feeding (BF) is mentioned as a causing factor in ECC. Results in this topic are different or even controversial. It is vital that all general advices given out are consistent with general health education messages. The aim of this study was to conduct a systematic review on the relationship between breast feeding and early childhood caries. Materials and Methods: Articles, guidelines, related books, and specific databases such as SID, PubMed, Scirus, Elsevier, American Association of Pediatric Dentistry (AAPD), American Association of Pediatrics (AAP) and American Dental Association (ADA) were searched for related topics cited since 1990. Early childhood caries definition, breast feeding and other variables such as sample size, study location and study design were analyzed.Results: According to data analysis, there was a lack of methodological consistency and inconsistent definitions of ECC and BF in the literature making it difficult to draw conclusions. Results about relationship between prolonged BF and ECC were inconclusive. There was a positive relationship between nocturnal BF and ECC. A history of BF did not have any effect on the caries incidence.Conclusion: Because of the role of breast feeding in children's health, it is important to inform the parents about the possibility of dental caries due to nocturnal breast feeding.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مروری رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی های زودرس دوران کودکی

زمینه و هدف: تغذیه ناصحیح یکی از مهم ترین فاکتورهای اتیولوژیک در پوسیدگی های زودرس دوران کودکی (ecc) است. در بعضی مطالعات کلینیکی تغذیه شیر مادر (bf) از جمله فاکتورهای موثر در ecc ذکر شده است. نتایج و توصیه ها در این زمینه متفاوت و گاه متناقض است. با توجه به اینکه رویکرد مشترک بین اعضای مختلف شاغل در حرفه سلامتی در ارایه توصیه های عمومی ضرورت دارد، این مطالعه با هدف بررسی مروری مطالعات قبلی در ...

متن کامل

رابطه مصرف شیر مادر در دوران کودکی با بروز اختلال خلقی دو قطبی نوع یک

سابقه‌ و هدف‌: اختلال خلقی دو قطبی نوع یک از جمله اختلالات عمده روان پزشکی با شیوع یک درصد همانند اسکیزوفرنی است. هدف از مطالعه حاضر ارتباط مصرف شیر مادر در دوران کودکی با بروز اختلال خلقی دو قطبی نوع یک می باشد. مواد و روشها: مطالعه به صورت (مورد – شاهدی) بر روی 200 نفر (100 مورد شاهد و 100 مورد بیمار) انجام شد. هر دو گروه سابقه خانوادگی اختلالات عمده روانپزشکی نداشته و همسان سازی شده بودند. ا...

متن کامل

بررسی رابطه HLA-DRB1*O4 و HLA-DQB1*O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی

مقدمه:پوسیدگیهای زودرس شدید دوران کودکی یکی از شایعترین بیماریهای مزمن دوران کودکی است. اتیولوژی آن چند عاملی بوده و عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو نقش مهمی را در پاتوژنز آن بازی می کنند. تفاوتهای ژنتیکی بین افراد مختلف، سبب تفاوت آنها در استعداد به پوسیدگی می گردد. عوامل ژنتیکی مرتبط با مولکولهای Human Leukocyte Antigen (HLA) اخیراً به عنوان یک عامل مستعدکننده فرد به پوسیدگی مطرح شده اند. هدف از ای...

متن کامل

اسلام و تغذیه با شیر مادر

سابقه و هدف: شیر مادر از نظر مواد غذایی و ایمنی بخش برای نوزادان ایده آل است. حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: «لَیسَ لِلصَّبِیِّ لَبَنٌ خَیرٌ مِن لَبَنِ اُمِّهِ» یعنی برای کودک هیچ شیری بهتر از شیر مادرش نیست. این مطالعه به منظور بررسی اهمیت شیر مادر از دیدگاه اسلام انجام شده است.روش کار: این مطالعه با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای از منابع معتبر قرآنی کتاب و سنت، قرآن کریم و سایر منابع فقه جهت جمع آوری روایات و اح...

متن کامل

بررسی رابطه دندانی شیری در کودکان تغذیه شده با شیر مادر

چکیده زمینه: تاثیر الگوهای مختلف شیرخوارگی نوزادان بر روی شکل گیری اکلوژن دندانی یکی از موارد مورد بحث و بررسی می باشد. با توجه به فقدان نتایج مشخص در این رابطه، هدف از انجام این مطالعه، تعیین روابط دندانی در کودکان تغذیه شده با شیر مادر و مقایسه آن با شیشه شیر در دندانهای شیری  بود. روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و بر روی 316 کودک 5-4 ساله انجام گرفت. مبنای این مطالعه  بر اساس معا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  142- 150

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021