بررسی مقاومت ارقام مختلف کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

نویسندگان

  • حسن رضا اعتباریان
  • عزیزاله علیزاده
  • علی دهقانی
چکیده

بیماری پژمردگی فوزایومی کاهو که ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp.lactucum می باشد یکی از بیماری های مهم در منطقه ورامین کرج و شهر ری می باشد.نظر به اهمیت بیماری آزمایشهای مزرعه ای و گلخانهای به منظور ارزیابی حساسیت و مقاومت 15 رقم کاهو با نام های Summer Green Mignonette All Year Marul Bas Salata Bibb Ice.berg سیاه سوری سفید شهر ری کرجی دزفولی مراغه و سیاه محلی مشهد نسبت به قارچ عامل بیماری فوزاریومی انجام گرفت.در آزمایش گلخانه ای بذرهای در گلدان های حاوی خاک آلوده به چهار جدایه قارچ عامل بیماری با بیماری زایی شدید با استفاده از طرح بلوک های کاملا تصادفی با4 تکرار کاشته شد.در آزمایش مزرعه ای ارقام فوق در قطعه زمینی آلوده واقع در شهر ری در طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار کشت گردید.ضمنا با سوسپانسیون اسپور قارچ عامل بیماری در دو نوبت مایه زنی مصنوعی انجام گردید.نتایج آزمایشهای گلخانه ای نشان داد وزن خشک ریشه وزن خشک و وزن تازه اندام هوائی و درصد بوته های سالم در ارقام Green Mignonette دزفولی و مراغه بیشتر از سایر ارقام مورد آزمایش بود(0/01 >P ) در آزمایشهای مزرعه ای نیز این سه رقم از مقاومترین ارقام نسبت به بیماری بود(0/01 >P ) نتایج به دست آمده از دو آزمایش گلخانه ای و مزرعه ای همبستگی مثبت و معنی داری (0/74 = r ) با یکدیگر نشان دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش ارقام کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp. lactucum)

بیماری پژمردگی فوزاریومی کاهو یکی از بیماری های مهم استان تهران می باشد، به منظور تعیین حساسیت و مقاومت ارقام کاهو تعداد 20 رقم کاهو با منشاء کشورهای ایتالیا، دانمارک، ژاپن، انگلستان، آمریکا و ایران در گلخانه تحت تاثیر جدایه 24 قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lactucum قرار گرفت و شاخص های درصد جوانه زنی بذرها، تعداد گیاهان سالم، وزن تازه اندام هوایی، وزن خشک اندام هوائی و وزن خشک ریشه برای ارزیاب...

متن کامل

واکنش ارقام کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی (fusarium oxysporum f.sp. lactucum)

بیماری پژمردگی فوزاریومی کاهو یکی از بیماری های مهم استان تهران می باشد، به منظور تعیین حساسیت و مقاومت ارقام کاهو تعداد 20 رقم کاهو با منشاء کشورهای ایتالیا، دانمارک، ژاپن، انگلستان، آمریکا و ایران در گلخانه تحت تاثیر جدایه 24 قارچ fusarium oxysporum f.sp. lactucum قرار گرفت و شاخص های درصد جوانه زنی بذرها، تعداد گیاهان سالم، وزن تازه اندام هوایی، وزن خشک اندام هوائی و وزن خشک ریشه برای ارزیاب...

متن کامل

ارزیابی تحمل ارقام مختلف پنبه نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی

عباس خیری1*، محسن فتحی2 1- گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران، ایران 2- موسسه تحقیقات پنبه کشور *نویسنده مسئول: abbas_kheiri2005@yahoo.com تاریخ دریافت:21/4/88 تاریخ پذیرش:6/12/88 چکیده به منظور ارزیابی میزان مقاومت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium dahliae kleb) و عملکرد در شرایط مزرعه، تعداد شش رقم پنبه در یک طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار ...

متن کامل

حساسیت ارقام سیب‏زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی

پژمردگی فوزاریومی سیب‏زمینی fusarium oxysporum f.sp. tuberosi، یک بیماری مهم سیب‏زمینی است، که باعث زیان و کاهش قابل ملاحظه‏ای در تولید می‏شود. منابع ژنتیکی مقاومت، بهترین روش کنترل بیماری است. در این تحقیق، عکس العمل 18 رقم سیب‏زمینی با استفاده از طرح فاکتوریل با 4 تکرار در شرایــط گلخانه‏ای مورد ارزیابی قرار گرفت. زمانی که ارتـفاع گیاهچه‏ها به 15 سانتی متر رسید با سه جدایه f. oxysporum ریشه‏ه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023