بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

نویسندگان

  • جعفراحمدی
  • حسن زینالی خانقاه
  • رجب چوگان
  • محمدعلی رستمی
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تنوع صفات کمی در نشان دادن مقاومت به خشکی و رابطه آنها با عملکرد دانه ذرت ،آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید. کرتهای اصلی مشتمل بر سه رژیم آبیاری(محیط بدون تنش ،تنش میانی و تنش انتهایی) و کرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس تجارتی بود.نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان دادکه بین هیبریدها از نظر صفات رشد رویشی ،مراحل نمو،عملکرد و اجزای عملکرد تنوع قابل ملاحظه ای وجود دارد وبین سه رژیم آبیاری در تعدادی از صفات اختلاف معنی داری مشاهده شد. بطور کلی اکثر صفات مورد بررسی نسبت به شرایط تنش عکس العمل منفی نشان دادند و بیشترین اثر تنش بر روی عملکرد دانه بود که در اثر کاهش شدید تعداد دانه در ردیف ، طول بلال و وزن 500 دانه می باشدکه این امر ناشی از بروز تنش خشکی در مراحل گلدهی ودانه بستن است . نتایج حاصل از همبستگی های ساده،رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که در هر سه محیط ،گزینش برحسب تعداد دانه در ردیف و قطر بلال مفید است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تحمل به تنش خشکی هیبریدهای ذرت دانه ای

Breeding for environmental stress is one of the most important goals in plant breeding. Among stresses, drought stress has high influencing on limitation of maize production. Therefore, in order to find the best drought tolerant hybrids, 38 maize hybrids were planted in two separate experiments: one with optimum irrigation (control) and another with water stress at grain-filling stage in Moghan...

متن کامل

مطالعه شاخص های انتخاب برای تحمل به خشکی در تعدادی از هیبریدهای ذرت دانه ای

به منظور شناسایی هیبریدهای ذرت دانه ای متحمل به تنش خشکی، این پژوهش در سال زراعی 1385 در نزدیکی شهرک شکوهیه در استان قم در منطقه ای نیمه خشک و معتدل، اجرا گردید. در این تحقیق20 هیبرید ذرت در قالب دو آزمایش جداگانه و با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی، در چهار تکرار در شرایط آبیاری معمول (آبیاری بعد از تخلیه 30 درصد آب قابل دسترس) و تنش خشکی (آبیاری بعد از تخلیه 60 درصد آب قابل دسترس) مورد بررسی...

متن کامل

بررسی شاخص‌های تحمل خشکی هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری

     Decrease of water resources in temperate regions of Kermanshah province has caused the maize cultivation area decreased form 45 thousand hectares in 2008 to 7 thousand hectares in the crop year of 2016. This study aimed to evaluate and selecting drought tolerant hybrids and increased irrigation water efficiency using eight commercial maize hybrids (KSC 704, KSC 705, KSC 703, KSC 700, KSC 6...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی

به منظور بررسی واکنش پانزده هیبرید ذرت به سطوح مختلف تنش و ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1385 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل قائمشهر اجرا شد. سطوح مختلف تنش در کرت اصلی و هیبریدهای ذرت در کرت فرعی قرار داده شدند. شش شاخص تحمل به خشکی برای صفات عملکرد در هکتار محاسبه شد. در شرایط نرمال، تنش ملایم و...

متن کامل

بررسی شاخص های مقاومت به خشکی واستفاده از روش بای پلات درهیبریدهای ذرت دانه ای

به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی،آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید.کرتهای اصلی در این آزمایش،سه رژیم آبیاری(محیط بدون تنش،تنش میانی وتنش انتهایی)وکرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس بودند.نتایج ارزیابی هیبریدها از نظر مقاومت به خشکی با استفاده ازشاخص های مختل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023