بررسی مقایسه ای تدریس بر اساس شیوه ی نوشتاری پیوسته تاملینسون و شیوه ی ژانر پروسه بر روی مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

نویسندگان

  • نوشین خردمند دبیر زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی: ناحیه یک آموزش و پرورش کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق اندازه گیریمیزان تاثیر شیوه تدریس بر اساس رویکرد تاملینسون بر روی توانایی نوشتاری زبان آموزان ایرانی(EFL) بود است. روش: برای رسیدن به این هدف در یک پژوهش شبه آزمایشی کمی از میان 70 نفر زبان آموز یک موسسه آموزش زبان کرمانشاه یک نمونه ی 45 نفره از زبان آموزان سطح زبانی متوسط به بالا انتخاب شدند و به سه گروه 15 نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند. به گروههای آزمایشی در طول ترم مهارت نوشتاری براساس شیوه ی " مدل پیوسته ی تاملینسون" و "ژانر پروسه" تدریس شد و به گروه کنترل بر اساس شیوه ی سنتی که اغلب توسط معلمان زبان انگلیسی در ایران به کار گرفته می شود آموزش داده شد. از آزمون تحلیل واریانس و آزمون همبستگی پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که عملکرد گروه تاملینسون و ژانر پروسه در فعالیتهای نوشتاری پس آموزن از گروه کنترل بهتر بوده و از لحاظ آماری تفاوت ها بصورت مثبت معنادار بودند . بنابراین ، شیوه تاملینسون و ژانر پروسه تاثیر معنا دار مثبتی در توانایی نوشتاری زبان آموزان داشته اند

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

برای بهبود یادگیری توجه به محیط آموزشی رویکردی نوین در آموزش زبان محسوب می‌شود. این پژوهش می‌کوشد تاثیر سه محیط آموزشی را بر پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان از منظر روانی متن بررسی کند. پژوهشگران، چهار گروه آموزشی نوشتاری طراحی کردند؛ سه گروه تجربی ( گروه رو در روی دو نفری 21 نفر، گروه غیر همزمان رایانه‌ای 20 نفر و گروه رو در روی فردی 26 نفر) و یک گروه شاهد 16 نفر. بر اساس نمرات آزمون تعیین سط...

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاٌثیر راهکار خواندن انتقادی تطبیقی بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی است. به همین منظور شصت زبان آموز دختر و پسر بین سنین 19 تا 27 به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند. اعضای  گروه تجربی متن هایی را که از نظر موضوع شبیه به هم بودند  خواندند و مقایسه کردند، در حالی که گروه شاهد مهارت خواندن را به شیوه متداول تمرین  کردند، یعنی متن ها را خواندند و به سوا...

بزوهش حاضر به بررسی مقابله ای تاثیر گفتگوی دوطرفه بین زبان آموزان هم سطح و نا هم سطح بر مهارت نوشتاری آنان می بردازد. شصت دانشجوی دختررشته ی آموزش زبان انگلیسی در این بزوهش شرکت نمودند. شرکت کنندگان بر اساس نمرات آزمون بسامد زبان انگلیس به دو گروه تقسیم شدند. گروه هم سطح شامل چهارده دانشجو بود که با دانشجویان دیگری که سطح بسامد انگلیسی مشابهی داشتند به گفتگو و مشارکت می برداختند درحالیکه گروه ن...

چکیده مهارت نوشتاری در همه زمان ها یکی از مهم ترین شیوه های برقراری ارتباط بوده است. بسیاری از اوقات? در محیط های رسمی و غیر رسمی مانند مصاحبه شغلی? آزمون ها و گروه های مختلف اجتماعی می توان افراد را توسط مهارت نوشتاری آنها سنجید. شیوه های مرسوم بسیاری برای تدریس مهارت نوشتاری وجود دارد? این در حالیست که به دلیل استفاده از شیوه های مختلف تکنولوژی و ترکیب آن با آموزش از راه دور شیوه جدیدی با نا...

سابقه و هدف: سبک‌شناسی، در اصطلاح علمی در حوزه زبان‌شناسی است که موضوع آن بررسی شیوه‌های گوناگون بیانی در متون است. از این دیدگاه شیوه‌ای که از آغاز تا پایان متن یک اثر به شکل قابل‌توجهی تکرار شده باشد، سبک نامیده می‌شود. مقاله حاضر به بررسی سبک‌شناسی کتاب «الجامع فی‌الأدویه المفرده» نوشته ابن بیطار پرداخته است. «ابن بیطار»، از جمله گیاه‌شناسان و داروشناسان اندلسی بوده که با نگارش کتاب خود، تأث...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود