× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی مقایسه ای قارچ های ساپروفیت موجود در فضا و وسائل مرکز تحقیقات خون و انکولوژی و نمونه های بالینی بیماران پیوندی بیمارستان دکتر شریعتی تهران، 1381

نویسندگان

  • سیدجمال هاشمی,
  • معصومه شوهانی,

چکیده

Background: Bone Marrow Transplantation is one of the most important therapeutic methods in much malignant and nonmalignant disease. Patients with Bone Marrow Transplantation (BMT) following radiotherapy and chemotherapy will suffer from immuno-suppression. Therefore they are susceptible to get saprophytic fungi infection that sometimes are killer. Materials and Methods: The purpose of this cross-sectional survey is isolation of saprophytic fungi from patients with BMT and wards space and instruments. Therefore sampling from ventilator system (HEPA filter and common filter), air canal, air, hospital instruments and clinical samples (nasal discharge, sputum, urine) were done and cultured in sabouro dextrose agar with choloramphenicol (SC). In assessing total frequency from 4838 plates of wards space and instruments, 985 fungi colonies includes 21 genus were isolated.Results and Conclusion: Most fungi colonies present were Penicillium , Aspergillus and Cladosporium and low present were Trichoderma ,Stereptomyses, Chrysosporium, Rhizopus.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Background: Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disorder with unknown etiology. In recent years, a great number of studies have investigated the possible role of reactive oxygen species in the etiology and pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. The aim of this study was to analyze the level of activities of catalase, glutathione peroxidas (GSH-Px), Super oxide dismotase (SOD) in patients ...

کرانیوفارنژیوما در حدود 1 تا 3 درصد تومورهای اولیه سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می‌دهد. این تومور در هر سنی از بدو تولد تا سنین پیری می‌تواند بوجود آید، اما بیش از 50 درصد از بیماران در سنین پایین ‌تر از 20 سالگی می‌باشند. بیشتر آنها در بالای سلاتورسیکا بوده اما تقریبا حدود 25 درصد از آنها جز داخل سلا نیز دارند. عمده علایم بالینی تومور به علت اثرات فشاری بوده و شامل سردرد، اختلالات بینایی، هیدروسف...

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...