بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L) خودروی ایران

نویسندگان

  • طیبه رجبیان عضو هیات علمی دانشگاه شاهد-گروه زیست شناسی- دانشگاه شاهد
  • عذرا صبورا عضو هیات علمی-گروه زیست شناسی - دانشگاه الزهرا
  • مرضیه فتوت دانشجوی کارشناسی ارشد-گروه زیست شناسی- دانشگاه شاهد
چکیده

مریم¬گلی (.Salvia L)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای A و B)، در برگ و ریشه 4 گونه مریم¬گلی خودروی ایران برای اولین بار به روش HPLC جداسازی و سنجش شدند. بر طبق نتایج حاصل، S. verticillata با بیشترین مقدار رزمارینیک اسید در برگ و ریشه ( به ترتیب 88/0±53/41 و 19/0±99/5 میلی¬گرم بر گرم وزن خشک)، به عنوان غنی¬ترین منبع این اسید فنلی شناسایی شد. مقدار سالویانولیک اسید B از 95/4±89/26 میلی¬گرم بر گرم وزن خشک در برگ S. officinalis ، تا 74/2±71/75 میلی¬گرم برگرم وزن خشک در برگ S. nemorosa، متغیر بود. همچنین بیش¬ترین محتوای سالویانولیک اسیدB (12/3±68/10 میلی¬گرم برگرم وزن خشک) در ریشه S. nemorosa برآورد شد. برگ S. officinalis و ریشه S. nemorosa به ترتیب با 77/0±55/4 و 85/1±68/6 میلی¬گرم برگرم وزن خشک، بیش¬ترین محتوای سالویانولیک اسید A را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که برگ¬ها نسبت به ریشه¬ها از اسید¬های فنلی غنی¬تر بودند و در بین آن¬ها سالویانولیک اسیدB بیشترین مقدار را تشکیل می¬دهد؛ رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدA در مراتب بعدی قرار داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که S. verticillata و S. nemorosa با توان بالای تولید و ذخیره¬سازی اسیدهای فنلی می¬توانند به عنوان گونه¬های شاخص برای مصارف دارویی معرفی شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای a و b در 4 گونه مریم گلی (.salvia l) خودروی ایران

مریم¬گلی (.salvia l)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای a و b)، در برگ و ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای a و b در ۴ گونه مریم گلی (.salvia l) خودروی ایران

مریم¬گلی (.salvia l)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، برخی اسیدهای فنلی (رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسیدهای a و b)، در برگ و ...

متن کامل

ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران

مریم‌گلی (Salvia L.) یکی از مهم‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان (Lamiaceae)می‌باشد. اغلب گونه‌های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد‌های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت‌-های دارویی گیاهان مریم‌گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول‌های بذر سه گونه مریم ‌گلی ایران بود. روغن بذرهای رسیده گونه‌های مورد نظر با استفاده...

متن کامل

ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.salvia l) ایران

مریم گلی (salvia l.) یکی از مهم ترین جنس های تیره نعناعیان (lamiaceae)می باشد. اغلب گونه های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت -های دارویی گیاهان مریم گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول های بذر سه گونه مریم گلی ایران بود. روغن بذرهای رسیده گونه های مورد نظر با استفاده ا...

متن کامل

مقایسه خواص ضد باکتریایی اسانس چهار گونه گیاه دارویی مریم گلی Salvia L.))

Abstract Background: By increasing resistance of pathogenic bacteria to antibiotics, many attempts have been made by the researchers to find new compounds as a substitute for non-effective antibiotics. The aim of this research is a comparative study of antibacterial properties of four species on standard strains of Escherichiacoli, Shigellaflexneri, Klebsiella pneumonia, Candida and Candida alb...

متن کامل

بررسی مقایسه ای ترکیبهای موجود در اسانس دوگونه مریم گلی Salvia virgata Iacq. And Salvia syriaca L.

اندامهای هوایی مریم گلی هرز یا ترکه ای (S. virgata) و مریم گلی سوری (S. syriaca) به ترتیب از اطراف خرم آباد و تبریز در مرحله گلدهی جمع آوری گردیده و پس از خشک شدن به روش تقطیر با بخار آب مورد اسانس گیری قرار گرفته است. اسانس با بازده وزنی-وزنی 0.48% برای مریم گلی هرز و 0.3 % برای مریم گلی سوری بر حسب وزن خشک گیاه اولیه بدست آمده است. ترکیبهای تشکیل دهنده اسانسها با استفاده از دستگاههای گاز کرو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره شماره 5 (ویژه نامه)

صفحات  927- 936

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022